نویسنده = ابراهیم میرزامحمدی
تعداد مقالات: 2
2. برآورد اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 27، شماره 103، تابستان 1393، صفحه 25-32

امیر رشیدی؛ ابراهیم میرزامحمدی