تعیین قابلیت هضم و استفاده از ساقه و برگ باقلای سیلو شده در جیره غذایی بره های پرواری دالاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده

در این پژوهش ابتدا، هشتاد و پنچ درصد ساقه و برگ باقلا خرد شده با نه درصد کاه گندم و شش درصد ملاس سیلو گردید و قابلیت هضم آن با استفاده از چهار رأس گوسفند نر بالغ تعیین شد. در مرحله بعد، سیلاژ ساقه و برگ باقلا طی یک دوره 84 روزه در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از20 رأس بره نر پرواری با میانگین وزن اولیه 23/2±50/25 کیلوگرم مورد ارزیابی قرار گرفت. نسبت علوفه به کنسانتره در تمام جیره ها 30 به70 بود. بخش علوفه جیره های آزمایشی شامل: 1)60 درصد یونجه+40 درصدکاه گندم (شاهد)، 2) 40 درصد یونجه+7/26 درصد کاه گندم+3/33 درصد سیلاژ باقلا، 3) 20 درصد یونجه+3/13 درصد کاه گندم+7/66 درصد سیلاژ باقلا و 4) 100 درصد سیلاژ باقلا بود. ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، چربی خام و دیواره سلولی بدون همی سلولز باقلای سیلو شده به ترتیب 30، 57/89، 82/10، 6/0 و 60/42 درصد بود. انرژی قابل متابولیسم و مجموع مواد مغذی قابل هضم سیلاژ به ترتیب برابر 98/1 مگاکالری در کیلوگرم و 97/42 درصد بود. نتایج آزمایش پرواری نشان داد که بیشترین  ماده خشک مصرفی بره ها (84/1 کیلو گرم در روز) در جیره  شاهد و کمترین آن (57/1 کیلوگرم در روز) در گروه تغذیه شده با  جیره 4 مشاهده شد (05/0P<). با افزایش میزان سیلاژ باقلا در جیره مقدار افزایش وزن روزانه بره ها کاهش یافت (05/0P<)، اما ضریب تبدیل غذایی خوراک بهبود غیر معنی داری یافت. بنابراین سیلاژ ساقه و برگ باقلا می تواند به عنوان یک منبع علوفه ای در جیره بره های در حال رشد مورد استفاده قرار گیرد.

- پاسندی، م.، قره باش، آ. م.، عباسی، آ.، کاویان، ع. و اخوت، م. ح. (1377) تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام ضایعات کشاورزی و باقیمانده کارخانجات در منطقه گرگان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ، مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعی استان گلستان.

2- پاسندی، م.، غلامی، ح.، تربتی نژاد، ن. م. و اخوت، م. ح. (1381) اثر افزودن کاه گندم و ملاس برخواص سیلویی بقایای زراعت باقلا. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعی استان گلستان.

3- مختارپور، غ. ر.، سلیم وحید، م. و عباسی، آ. (1375) بررسی جایگزینی کاه سویا بجای کاه گندم در جیره های بره های نر پرواری. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان.

4- معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی اداره آمار و فناوری اطلاعات. (1390) آمار و اطلاعات و عملکرد 10 ساله بخش کشاورزی استان گلستان.

5- موسوی، م. ع. (1375) بررسی روش تعیین قابلیت هضم مواد خوراکی با استفاده ازحیوان. اولین سمینار تغذیه دام،  مؤسسه تحقیقات دامپروری کشور

6- Abel, H., Geissler, A. and Lucke, W. (1996) Fermentation process in whole-crop field bean silage without and with application of ensilage additives. Wirtschaftseigene Futter Vol, 42, No, 2. pp: 115-124.

7- Akbar, M.A. and Gupta, P.C. (1990) Nutritive value of faba bean (Vicia faba) seeds and fodder silage. Fabis, Newsletter 26: 38 –41.

8- AOAC (2006) Official methods of analysis of AOAC international. 18th Ed. Association of Official Analytical Chemists, Washington, D.C.

9- Chen, j., Stoks, M.R. and Wallace, C.K. (1994) Effects of enzyme-inoculants systems on preservation and nutritive value of hay crop and corn silage. J. Dairy Sci. 77:501-507. 

10- Daniel, P. (1990) Studies on the utilization of silage mixtures of whole plant maize and vicia faba for lamb fattening. Land writ- schaftlich- forschung. 39: 230- 236.

11- Faulkner, J.S. (1985) A comparison of faba beans and peas as whole-crop forage. Grass and forage Sci, 40(2), 161-169.

12- Fraser, M.D., Fychan, R. and Jones, R. (2001). The effect of harvest date and inoculation on the yield, fermentation characteristics and feeding value of forage pea and field bean silages. Grass Forage Sci. 56:218-230.

13- Ghanbari Bonjar, A. and Lee, H.C. (2003) Intercropped wheat (Triticum aestivum L.) and bean (Vicia faba) as a whole-crop forage: Effect of harvest time on yield and quality. Grass and forage Sci. 58: 28-36.

14- McCartney, D. and Fraser, J. (2010) The potential role of annual forage legumes in Canada: A review. Can. J. Plant Sci. 90: 403-420.

15- McKnight, D.R. and MacLeod, G.K. (1977) Value of whole plant faba bean silage as the sole forage for lactating cows. Can. J. Anim. Sci. 57: 601-603.

16- Mustafa, A.F. and Seguin, P. (2003) Characteristics and in situ degradability of whole crop faba bean, pea and soybean silages. Can. J. Anim. Sci. 83: 793-799.

17- Navidshad, B. and Jafari Sayadi, A. (2000) Animal nutrition. Farhang-E-Jame. press, pp: 190-203(In persian).

18- NRC (1985). Nutrient requirements of sheep. National academy press, U. S. A.

 19- Ørskov, E.R., Reid, G.W. and Kay, M. (1988) Prediction of intake by cattle from degradation characteristics of roughages. Anim. Prod. 46: 29–34

20- Pahmeyer, I. and Streyl, H. (1983) Is vicia faba silage too expensive for fattening cattle? DLG - Mitteilwngen. 98: 754-755.

21- Rani, N. and Hira, C.K. (1993) Effect of various treatments on nutritional quality of faba beans (Vicia faba). Journal of Food Science Technology. 30: 413–416.

22- SAS Institute, 1997. SAS user,s guide, version 7. SAS Inst., Ine. Cary, NC.

23- Serrano, J.E. (1989) Chemical and nutritive values of the ensiled residues (broad bean, peas and Soya bean), in comparison with yellow lupin silage. Proceeding of the XVI international grassland Congress. Nice, France. pp 983-984 .

24- Stuchbury, T. and Scaife, J.R. (1991) Practical technique for the in vitro digestion of forage crop. J. Br. Grassl. Soc:104-111.

25- Thorlacius, S.O. and Beacom, S.E. (1981) Feeding value for lambs of faba bean, field pea and oat silage. Can. J. Anim. Sci. 61: 633-668.

26- Valizadeh, R., Naserian, A. and Ajdari Fard, A. (2003) The biochemistry of silage. Ferdowsi University. Press, pp: 49-52. (In persian).

27- Van Soast, p. J. and Lewis, B. A. (1991) Method for dietary fiber neutral detergent fiber, and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy Sci. 74:3583-3597