عوامل مرتبط با پذیرش و عدم پذیرش بیمه دام روستائی توسط دامداران استان سمنان (مطالعه موردی شهرستان گرمسار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، سازمان تحقیقات و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشکده خبر

2 دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، گرمسار، ایران

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین عوامل مرتبط با پذیرش و عدم پذیرش بیمه دام توسط دامداران(دارای گاو وگوسفند) در شهرستان گرمسار می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی و همبستگی می‌باشد.  جامعه آماری این تحقیق شامل دو گروه مشتمل بردامداران دارای بیمه دام که تا سال 1388 اقدام به بیمه دام نموده باشند (1467 نفر) و دامدارانی که مبادرت به بیمه دام ننموده‌اند ( 7000 نفر) می‌باشد.  که بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه برای گروه فاقد بیمه 160 نفر برآورد گردید و همین تعداد نیز برای کسانی که بیمه دام را پذیرفته اند در نظر گرفته شد. وسیله اصلی مورد استفاده دراین تحقیق پرسشنامه بود که روائی آن توسط اساتید دانشگاه علوم وتحقیقات وکارشناسان مرتبط در جهاد کشاورزی بررسی وپس از اصلاحات لازم برای سنجیدن پایایی پرسشنامه  ازضریب کرونباخ آلفا استفاده شد که این ضریب برابر با 83%  محاسبه گردید. بر اساس نتایج حاصل بین متغیرهای پذیرش و عدم پذیرش بیمه دام با سطح تحصیلات، درآمد اصلی از دامداری، رابطه با کانالهای ارتباطی، تماس با کارشناسان در سطح 5 درصد و میزان تلفات، وام دریافتی، آگاهی از اهداف و فواید بیمه دام نیز در سطح یک درصد رابطه معنی داری به دست آمد.  آزمون من وایت نی نشان از تفاوت سطح تحصیلات و آگاهی نسبت به بیمه دام و علاقه در انجام بیمه بین دو گروه داشت.  آزمون t این تفاوت را در تعداد تلفات دام در دو گروه نشان داد.  

منابع:

 1- آبیار، ن ، م و قدیریان، ح.  (1380).  بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به بیمه محصول سویا در استان گلستان.  ارائه شده به همایش بیمه کشاورزی، توسعه و امنیت سرمایه گذاری.  تهران: بانک کشاورزی ایران.

2- آمار نامه .(1390). نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1390.تهران: معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی مرکز آمار ایران.

3-ترکمانی، ج.  (1381).  بررسی عملکرد بیمه فرآوردهای کشاورزی در ایران.  مچله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 5(2):15-27

4-سجادی، ف .(1378).  راهکارهای عملی اشاعه فرهنگ بیمه کشاورزی.  مجموعه مقالات دومین همایش سراسری مسئولین و کارشناسان صندوق بیمه محصولات کشاورزی.  انتشارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی.  تهران

5-منصور فر،ک(1382) روش های آماری، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.

6-نعیمی نظام آبادی، م ( 1377).  بررسی عوامل مؤثر بر گسترش و توسعه بیمه کشاورزی.  پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت.  دانشگاه تهران.

 7-کلانتری، خ.  (1382).  پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی.  تهران : شریف

8-هومن، ح.  (1380).  تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری.  نشر پارسا : تهران

9-یعقوبی، احمد و چیذری، محمد.  (1380).  بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه دام از سوی دامداران روستایی، مطالعه موردی استان اصفهان. ارائه شده به همایش بیمه کشاورزی، توسعه و امنیت سرمایه گذاری. تهران: بانک کشاورزی ایران.

10- Anderson,   J. R.  And Dillon, J. L.  (1992). Risk Analysis in Dry land Farming Systems.  FAO,  Aarm System management series 2,  Rome

11-  Araya, B. and Asafu-Adjaye, J. (2001). Adaptation of farm-level soil conservation practices in Eritrea. Indian. Journal of Agricultural Economy. 56(2): 239-252.

12- Barry,  P. J. (1984). Risk Management in Agriculture.  Iowa State University Press,   Ames.

13-Binswanger,  H. P. (1980).  Attitudes toward Risk: Experimental measurement in Rural India. American Journal of Agricultural Economics, 62. (3): 395-407.

14-Calatrava-Leyva, J., Agustin Franco, J. and Gonzalez-Roa, M. C. (2005). Adoption of soil conversation practices in olive groves: The case Spanish mountainous areas: paper prepared for presentation at the XI international congress of the global agri-food system, Copenhagen, Denmark, August 24-27.

15- Carriker,   G. L. (1991). Yield and income risk reduction alternative crop insurance and disaster assistance design.  West.  Indian. Journal of Agricultural Economy. 16 (2):238-250.  

16- Kagwanja, J. C. (2001). Determinants of farm level soil conversation technology adoption; lessons from the high rainfall, high populated, steep sloped MT, Kenya Highland. PhD dissertation, Faculty of the Graduate school, University of Missouri- Colombia, USA.-  Kessler,

 17- C. A. (2006). Decisive key-factors influencing farm household's soil and water conservation investment. Pergamon Press, Oxford Applied Geography. 26: 40-60.

18- Rogers, E. M. (1983).  Diffusion of innovation.  3rd. Ed.  New York, NY: The Free Press.

19-Van den ban, A. W and Hawkins, H. S (1988).  Agricultural Extension.  Longman Scientific and Technical,   New York, U. S. A.

20-Williams, J.  R., Carriker,   G. l.,   Barnby,   G.  A & Harper,   G.  L. (1993).Crop insurance and disaster assistance designs for wheat and grain sorghum.  Am. Indian Journal of Agricultural Economy. 75:435-447.