مقایسه چندجمله ای های لژاندر در مدل رگرسیون تصادفی برای صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز

2 دانشیار، دانشگاه تبریز

3 استاد، دانشگاه تبریز

4 دانشجوی دکتری، دانشگاه تبریز

چکیده

در این تحقیق، جهت برآورد پارامترهای ژنتیکی و مقایسه چندجمله­ای­های لژاندر در صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران از رکوردهای روزآزمون دوره شیردهی اول صفات مقدار تولید شیر، مقدار چربی، مقدار پروتئین، درصد چربی و درصد پروتئین شیر استفاده شد. این رکوردها از سال­های 1385 تا 1389 توسط مرکز اصلاح نژاد کشور جمع­آوری شده بود. پارامترهای ژنتیکی با استفاده از روش حداکثر درستنمائی محدود شده (REML) و مدل رگرسیون تصادفی با چندجمله­ای­های لژاندر درجه 3 تا 5 برآورد گردید. با توجه به نتایج حاصل، چندجمله­ای لژاندر درجه 5 برای برازش اثرات محیط دائمی و ژنتیکی افزایشی صفات مقدار تولید شیر، درصدهای چربی و پروتئین و چندجمله­ای لژاندر درجه 4 برای صفات مقادیر چربی و پروتئین شیر پیشنهاد شد. واریانس باقی­مانده برای کل دوره شیردهی همگن در نظر گرفته شد. برای صفات مورد بررسی، حداکثر میزان واریانس محیط دائمی در اوایل دوره شیردهی و حداکثر میزان واریانس ژنتیکی افزایشی در اواخر دوره شیردهی برآورد گردید. میزان واریانس فنوتیپی صفات مورد بررسی در طول دوره شیردهی یکسان نبوده و در اوایل و اواخر دوره شیردهی مقدار آن بالاتر بود. حداقل میزان وراثت­پذیری صفات مورد بررسی در اوایل دوره شیردهی بود. همبستگی ژنتیکی افزایشی بین روزهای شیردهی نزدیک به هم بیش از روزهای آزمون دور از هم بود. روند ژنتیکی تولید شیر در طول 10 سال­ اخیر سیر صعودی را نشان داد، در حالیکه برای درصد چربی و درصد پروتئین شیر این روند کاهش یافت.

Abdullahpour, R., Moradi Shahrbabak, M., Nejati Javaremi, A. and Vaez Torshizi, R. (2010). Genetic analysis of daily milk, fat percentage and protein percentage of Iranian first lactation Holstein cattle. World Applied Sciences Journal, Vol, 10, No, 9, pp: 1040-1046.

Biassus, L.D.O., Cobuci, J.A., Costa, C.N., Rorato, P.R.N., Neto, J.B. and Cardoso, L.L. (2011). Genetic parameters for production traits inprimiparous Holstein cows estimated by random regression models Genetic parameters for production traits in primiparous Holstein cows estimated by random regression models. Journal Revista Brasileira de Zootecnia, Vol, 40, No, 1, pp: 85-94.

Bignardi, A.B., El Faro, L., Cardoso, V.L., Machado, P.F. and Albuquerque, L.G.d. (2009). Random regression models to estimate test-day milk yield genetic parameters Holstein cows in Southeastern Brazil. Livestock Science, Vol, 123, pp: 1-7.

Bohlouli, M. and Alijani, S. (2012). Genotype by environment interaction for milk production traits in Iranian Holstein dairy cattle using random regression model. Livestock Research for Rural Development, Vol, 24, No, 7, p: 7.

Cobuci, J.A., Costa, C.N., Neto, J.B. and Freitas, A.F. (2011). Genetic parameters for milk production by using random regression models with different alternatives of fixed regression modeling. Revist Brasileira de Zootecnia, Vol, 40, No, 3, pp:557-567.

Costa, N.C., Melo, C.M.R.D., Pakcer, l.U.A.F.D., Teixeira, N.M. and Cobuci J.A. (2008). Genetic parameters for test day milk yield of first lactation Holstein cows estimated by random regression using Legendre polynomials. Revist Brasileira de Zootecnia, Vol, 37, No, 4, pp: 602-608.

De Roos, A.P.W., Harbers, A.G.F. and Jong G. (2004). Random herd curves in a test-day model for milk, fat and protein production of dairy cattle in the Netherlands. Journal Dairy Science, Vol, 87, pp: 2693-2701.

El Faro, L., Cardoso, V.L. and Albuquerque, L.G.d. (2008). Variance component estimates applying random regression models for test-day milk yield in Caracu heifers (Bos taurus Artiodactyla, Bovidae). Genetics and Molecular Biology, Vol, 31, pp: 665-673.

Hammami, H. 2009. Genotype by Environment Interaction for Production Traits of Holsteins Using Two Countries as Model: Luxembourg and Tunisia. Ph.D. Thesis, Animal Science Unit, Gembloux Agricultural University, Gembloux, Belgium.

Henderson, C.R. (1984). Application of linear models in animal breeding. University of Guelph, Canada.

Jakobsen, J.H.P., Madsen, J., Jensen, J., Pedersen, L.G. and Sorensen, D.A. (2002). Genetic Parameters for Milk Production and Persistency for Danish Holsteins Estimated in Random Regression Models using REML. Journal Dairy Science, Vol, 85, pp:1607-1616.

Jamrozik, J., Schaeffer, L.R. and Dekkers, J.C.M. (1997). Genetic Evaluation of Dairy Cattle Using Test Day Yields and Random Regression Model. Journal of Genetics and Animal Breeding, Vol, 80, pp: 1217-1226.

Jensen, J. (2001). Genetic Evaluation of Dairy Cattle Using Test-Day Models. Journal of Dairy Science, Vol, 84, pp: 2803-2812.

Kettunen, A. and Mantysaari, E A, Poso J. (2000). Estimation of genetic parameters for daily milk yield of primiparous Ayrshire cows by random regression test-day models. Livestock Production Science, Vol, 66, pp: 251-261.

Krikpatrick, M, Lofsvold, D. and Bulmer, M. (1990). Analysis of the inheritance, selection and evaluation of growth trajectories. Genetics, Vol, 124, pp: 979-993.

Liu, Z, Reinhart, F. and Reents, R. (2001). Application of a random regression model to genetic evaluations of test day yields and somatic cell scores in dairy cattle. Interbull Bulletin No, 26, pp: 159-166.

Lopez-Romero, P. and Carabano, M.J. (2003). Comparing alternative random regression models to analyses first lactation daily milk yield data in Holstein–Friesian cattle. Journal Livestock Production Science. Vol, 82, pp: 81-96.

Misztal, I., Tsuruta, S., Strabel, T., Auvray, B., Druet, T., Lee, D.H. (2002). BLUPF90 and related programs (BGF90), Proc, 7th WCGALPP, Montpellier, France. CD-ROM Communication, 28: 07. 

Moghaddaszadeh Ahrabi, S., Pasha Eskandarinasab, M., Alijani, S. and Abbasi, M.A. (2004). Genetic Evaluation of a Holstein Dairy Cattle herd for milk and fat yield traits using test day records and Random Regression Model.1th congress on animal science and aquaculture Iran.(In Farsi)

Mohammadi, A., Alijani, S., Rafat, S.A., Taghizadeh, A. and Buhloli, M (2012). Comparison of Fitting Performance of Polynomial Functions in Random Regression Model for Test Day Milk Yield in of Iranian Holstein Dairy Cattle. Research on Animal productions 6, pp: 46-63. (In Farsi)

Razmkabir, M., Moradi Shahrbabak, M., pakdel, A. and Nejati Javaremi, A. (2008). Estimation of genetic parameters for milk production test day records in dairy cattle. 3th Iranian congress on animal science.(In Farsi)

Sahebhonar, M., Moradi Shahr Babak, M., Miraei Ashtiani, S.R. and Sayaadnejad, M.B. (2010). Estimation of genetic trends and factors affecting production traits in Iranian Holstein Cattle. Journal of Animal Science Iran, period 41, pp: 173-184.(In Farsi)  

Sargolzae, M.(2002).Pedigree, user guide.Department of animal and genetic, Animal Science Research institute. Karaj. Iran.

SAS Institute Inc.(2003). SAS 9.1.3 Help and Documentation, Cary, NC: SAS Institute Inc.

Schaeffer, L.R. (2004). Application of random regression models in animal breeding. Journal Livestock Production Science, Vol, 86, pp: 35-45.

Schaeffer, L.R. and Dekkers, J.C.M. (1994). Random regressions in animal models for test-day production in dairy cattle. Proc. 5th World Congress of Genetics Applied to Livestock Production. Guelph, Ontario, kCanada, pp :443-446.

Shadparvar, A.A. and Yazdanshenas, M.S. (2005). Genetic parameters of milk yield and milk fat percentage test day records of Iranian Holstein cows. Journal Animal Science, Vol, 9, pp:1231-1236.

Swalve, H.H. (1995). The effect of test day models on the estimation of genetic parameters and breeding values for dairy traits. Journal Dairy Science, Vol, 78, pp: 929-938.

Takma, C. and Akbas, Y. (2009). Comparison of Fitting Performance of Random Regression Models to Test Day Milk Yields in Holstein Friesians. Journal Kafkas University Veterinary Fakultesi Dergisi. Vol, 15, No, 2, pp: 261-266.

Van der werf, J.H.J., Goddard, M.E. and Meyer, k. (1998). The use of covariance functions and random regressions for genetic evaluation of milk production based on test day records. Journal Dairy Science, Vol, 81, pp: 3300-3308.