بررسی اثرات سطوح تفاله خشک سیب با و بدون آنزیم بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و لیپیدهای سرم خون مرغ های تخم گذار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/asj.2014.100620

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات سطوح تفاله خشک سیب با و بدون آنزیم بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، کلسترول زرده، لیپیدهای سرم خون و قیمت جیره مرغ­های تخم­گذار لگهورن سویه های–لاین(36 W-) از سن 35-47 هفتگی انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش  فاکتوریل 2×4 شامل تفاله خشک سیب در چهار سـطح 0، 6، 12 و 18 درصد جیره و آنزیم با دو سـطح 0، و 05/0 درصد جیره اجرا شد. 192 قطعه مرغ تخم­گذار لگهورن به طور تصادفی در 24 واحد آزمایشی  با 8 تیمار، 3 تکرار و تعداد 8 قطعه مرغ در هر تکرار توزیع و به مدت 12 هفته با جیره­های آزمایشی و دو هفته با جیره پیش آزمایش تغذیه شدند. نتایج نشان داد که صفات عملکردی تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت (05/0 <P). واحد هاو و کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغ­های تغذیه شده با سطح 12% تفاله سیب درمقایسه با شاهد بالاتر بود (05/0P>). جیره­های آزمایشی تاثیری بر سایر فراسنجه های کیفی تخم مرغ مانند درصد سفیده و زرده، شاخص زرده، میزان کلسترول زرده و لیپیدهای سرم خونی نداشتند (05/ <P ). سطوح افزودنی آنزیم بر هیچ­یک از فراسنجه های مورد مطالعه تاثیر نداشت (05/ <P). از نظر اقتصادی، با افزایش سطح تفاله سیب در جیره، قیمت جیره کاهش یافت. بنابراین جایگزینی تفاله سیب با بخشی از ذرت جیره و آنزیم در جیره مرغ­های تخم­گذار بدون تاثیر منفی بر صفات عملکردی، کلسترول زرده و لیپیدهای سرم خونی، باعث بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ و کاهش قیمت جیره خواهد شد.