تخمین پارامترهای ژنتیکی و اجزای (کو)واریانس برای صفات رشد و تولید کرک در بز کرکی خراسان جنوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین- خوزستان

2 هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین- خوزستان

چکیده

در این پژوهش پارامترهای ژنتیکی و اجزای (کو) واریانس برای صفات وزن تولد، سه، شش، نه، دوازده و بیست و چهار ماهگی، میزان اضافه وزن از تولد تا سه ماهگی و از سه ماهگی تا دوازده ماهگی، نسبت کلیبر از تولد تا سه ماهگی و از سه ماهگی تا دوازده ماهگی و تولید کرک در جمعیت بز کرکی خراسان جنوبی مربوط به ایستگاه سربیشه، بر روی 2544 رکورد، شامل 149 پدر و 851 مادر با استفاده از نرم افزار MTGSAM  تخمین زده شد. برای تمامی صفات، شش مدل حیوانی مختلف مورد آزمون قرار گرفت. برای اغلب صفات، مدل دوم، به عنوان مناسب­ترین مدل انتخاب گردید. وراثت ­پذیری مستقیم برای صفات مورد بررسی در دامنه 01/0 تا 49/0 تخمین زده شد به طوری که صفت تولید کرک دارای بالاترین وراثت­ پذیری (49/0) و صفت وزن دو سالگی دارای کمترین وراثت­ پذیری (01/0) بود. به علت نقش مهم اثرات مادری در ایجاد واریانس صفات وزن بدن در بزغاله­ ها، نادیده گرفتن این اثر باعث کاهش دقت تخمین پارامترهای ژنتیکی می­شود. همچنین آنالیز دو متغیره برای تخمین همبستگی بین صفات مورد استفاده قرار گرفت. همبستگی ژنتیکی مستقیم در بین صفات مورد بررسی بین 01/0 تا 88/0 تخمین زده شد. بالاترین همبستگی ژنتیکی مستقیم، بین صفات وزن سه ماهگی و نسبت کلیبر از تولد تا سه ماهگی (88/0) بدست آمد. کمترین همبستگی ژنتیکی مستقیم (01/0) مربوط به صفات نسبت کلیبر و میزان اضافه وزن از تولد تا سه ماهگی و از سه ماهگی تا یکسالگی با اکثر صفات مورد مطالعه می­باشد. همبستگی ­های فنوتیپی و محیطی به طور کلی کمتر از همبستگی­ های ژنتیکی برآورد گردید.