تعیین نیاز متیونین جوجه های گوشتی آرین با استفاده از پاسخ های عملکردی در دوره آغازین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ورامین

2 استادیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

به منظور تعیین نیاز متیونین جوجه­های گوشتی آرین در دوره آغازین، آزمایشی با استفاده از 700 قطعه جوجه گوشتی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار، 5 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح 38/0، 43/0، 48/0، 53/0، 58/0، 63/0و 68/0درصد متیونین بود. جهت جلوگیری از اثرات محدود کنندگی سایر آمینواسیدها، سطوح سایر اسیدهای آمینه بالاتر از توصیه­ها تنظیم گردید. برای تعیین نیاز از معادلات خط شکسته استفاده شد. وزن زنده در سنین 7 و 14 روزگی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در دوره­های 7-1 و14-1 روزگی تحت تاثیر سطوح مختلف متیونین قرار گرفتند(05/0>P). مدل خط شکسته تنها برای ضریب تبدیل غذایی در سن 7 روزگی برازش شد. نیاز متیونین برای این دوره 51/0 درصد و متیونین مورد نیاز جهت حداکثر رشد 558/0 درصد جیره برآورد گردید. در کل بر اساس نتایج آزمایش، استفاده از 55/0 درصد متیونین برای مرحله 14-0 روزگی جوجه­های آرین قابل توصیه است.