اثر اسانس آویشن شیرازی بر فراسنجه های خونی و شاخص های مرتبط با آسیت در جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ورامین

چکیده

به منظور بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی بر فراسنجه­های خونی و فراسنجه­های مرتبط با آسیت در جوجه­‌های گوشتی سویه آرین، آزمایشی با استفاده از 500 قطعه جوجه­‌ی یک روزه، در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار (شامل:1- تیمار شاهد با جیره پایه 2- جیره پایه + 100 میلی‌­گرم در کیلوگرم پروبیوتیک  3- جیره پایه + 150 میلی­گرم در کیلوگرم آنتی‌­بیوتیک آویلامایسین 4- جیره پایه + 200 میلی‌­گرم در کیلوگرم اسانس آویشن شیرازی و 5- جیره پایه + 400 میلی‌­گرم در کیلوگرم اسانس آویشن شیرازی)، در چهار تکرار و 25 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز انجام شد. در سن 35 روزگی، جهت بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی بر فراسنجه­های خونی و فراسنجه­های مرتبط با آسیت در هر واحد آزمایشی از دو قطعه جوجه خونگیری شد. نتایج نشان دادند که اسانس آویشن شیرازی تأثیر معنی­داری بر فراسنجه­های خونی شامل کلسترول تری­گلیسرید، HDL، LDL، کلسیم، فسفر، پروتئین کل، آلبومین و گلوبولین ندارد(05/0<p). همچنین روی فراسنجه­های مرتبط با آسیت شامل تعداد گلبول­های قرمز، درصد هماتوکریت و مقادیر هورمون­های T3 و T4 و وزن قلب، تأثیر معنی­داری نداشت(05/0<p). امّا اسانس آویشن شیرازی در سطوح200 و 400 میلی­گرم در کیلوگرم به طور معنی­داری نسبت RV/TV را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داد (01/0 p<). در سن 42 روزگی از هر گروه آزمایشی جوجه­هایی به طور تصادفی انتخاب و جهت بررسی آسیت ذبح گردیدند. در پایان بر اساس نتایج این تحقیق، نسبت RV/TV  که شاخصی قابل اطمینان برای آسیت می­باشد، با استفاده از  سطوح 200 و 400 میلی گرم اسانس آویشن شیرازی در کیلوگرم جیره، بهبود یافت که این امر می تواند در کاهش تلفات ناشی از ناهنجاری آسیت موثر باشد.