مقایسۀ اثرات عصارۀ شیرین بیان (Glycyrrhizaglabra) و آنتی بیوتیک لینکومایسین بر چربی بطنی، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و ایمنی جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

به منظور بررسی و مقایسۀ اثرات عصارۀ شیرین بیان (Glycyrrhizaglabra) و لینکومایسین بر عملکرد، چربی بطنی، وزن برخی ارگان­های داخلی، فراسنجه­های  بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی، آزمایشی  به مدت 42 روز با استفاده از 400 قطعه جوجۀ گوشتی سویه کاب (500)  انجام شد. برنامۀ غذایی شامل جیرۀ آغازین (21-1) روزگی و جیرۀ رشد (42-22) روزگی بود. جوجه­ها به طور تصادفی در بین 5 تیمار و  4 تکرار (هر تکرار شامل 20 قطعه جوجه ) به شرح زیر توزیع شدند: (1) جیرۀ پایه به عنوان تیمار شاهد، (2) جیرۀ پایه + mg/kg 5 لینکومایسین، (3) جیرۀ پایه + 1/0 درصد عصارۀ شیرین بیان در آب آشامیدنی، (4) جیرۀ پایه + 2/0 درصد عصارۀ شیرین بیان در آب آشامیدنی و (5) جیرۀ پایه + 3/0 درصد عصارۀ شیرین بیان. نتایج نشان دادند، از نظر میزان مصرف خوراک، میزان افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک تفاوت معنی­داری بین تیمارهای مختلف وجود ندارد)05/0 < ( P . وزن کیسۀ صفرا و نیز چربی بطنی در جوجه­هایی که عصارۀ شیرین بیان را دریافت کرده بودند در مقایسه با جوجه­های تغذیه شده با جیرۀ شاهد کمتر بود (این تفاوت به ترتیب در تیمارهای 1/0 و 3/0 درصد عصارۀ شیرین بیان معنی­دار بود) 05/0>P)، اما از نظر اوزان سینه، ران، کبد، پانکراس، بورس، تیموس و طحال تفاوت معنی­داری در بین این تیمارها مشاهده نشد. مصرف عصارۀ شیرین بیان به طور معنی­داری منجر به کاهش سطوح LDL  و کلسترول کل پلاسما گردید، اما در رابطه با غلظت تری­گلیسرید و HDL پلاسما، تفاوتی در بین تیمارها مشاهده نشد. پاسخ تیتر آنتی­بادی به واکسن بیماری­های نیوکاسل و آنفلوانزا و درصد لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت تحت­تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت)05/0 < ( P . نتایج حاصله در این آزمایش نشان می­دهند که مصرف عصارۀ شیرین بیان  احتمالا ً به کاهش میزان چربی بطنی بدون برجای گذاشتن اثرات منفی بر عملکرد یا وضعیت سیستم ایمنی جوجه­های گوشتی منجر می شود.