مقایسه اثرات جایگزین های آنتی بیوتیک بر لیپیدهای زرده تخم مرغ، متابولیت های خونی و صفات کیفی تخم مرغ در مرغان تخم گذار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، گرایش پرورش و تولید طیور دانشگاه بیرجند

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر مکمل­های آنتی­بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پری­بیوتیک، بر صفات کیفی تخم­مرغ، لیپیدهای زرده تخم­مرغ و متابولیت­های خونی مرغان تخم­گذار سویه های-لاین (W-36) انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 8 قطعه مرغ تخم­گذار در هر تکرار در سن 42-32 هفتگی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- شاهد 2- جیره پایه + 150 گرم در تن آنتی­بیوتیک (اکسی تتراسایکلین)، 3- جیره پایه + 3 کیلوگرم در تن مکمل اسید آلی (اُرگاسید)، 4- جیره پایه + 50 گرم در تن پروبیوتیک (پروتکسین) و 5- جیره پایه + 2 کیلوگرم در تن پری­بیوتیک (مانان الیگوساکارید) بود. نتایج نشان داد، از میان صفات مربوط به تخم­مرغ، وزن تخم­مرغ بوسیله تیمارهای دریافت کننده اسید آلی و پری­بیوتیک بطور معنی­داری افزایش یافت (05/0P<). تیمار دریافت کننده پروبیوتیک بطور معنی­داری باعث کاهش کلسترول زرده تخم­مرغ شد (05/0P<). گلوکز خون نیز بوسیله تیمار دریافت کننده اسید آلی بطور معنی­داری افزایش یافت (05/0P<). فعالیت آنزیم ALK سرم خون، بوسیله پروبیوتیک نسبت به تیمار حاوی آنتی­بیوتیک افزایش معنی­داری داشت (05/0P<). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، استفاده از مکمل­های غذایی، اثرات مفیدی بر خصوصیات تخم­مرغ و متابولیت­های خونی مرغان تخم­گذار دارند.