تاثیر نوع رقیق کننده و لام برروی ارزیابی تحرک اسپرم بز با استفاده از CASA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار، دانشگاه ارومیه

چکیده

سیستم آنالیز اسپرم با کمک کامپیوتر (CASA) بعنوان روشی دقیق و غیر ذهنی برای ارزیابی تحرک اسپرم  بکار می رود. تحقیق حاضر به منظور بررسی و ارزیابی تأثیر نوع رقیق کننده و نوع لام مخصوص ارزیابی تحرک اسپرم (اسپرم چمبر)  بر روی نتایج بدست آمده از سیستم CASA در بز انجام گرفت. نمونه­های منی از 5 راس بز اکوتیپ مهابادی با استفاده از واژن مصنوعی جمع آوری گردیدند. نمونه ها با دو نوع رقیق کننده بایوکسل و آندرومد به میزان 6 میلیون اسپرم در هر میلی لیتر رقیق گردیدند. نمونه های رقیق شده با استفاده از دو نوع مختلف اسپرم چمبر شامل لام Makler و لام Leja و همچنین لام معمولی توسط یک دستگاه میکروسکوپ فاز کنتراست سه چشمی متصل به سیستم CASA مورد مشاهده قرار گرفتند. پارامترهای حرکتی اسپرم که محاسبه و ثبت گردید عبارت بودند از : سرعت حرکت در مسیر میانگین (VAP, µm/s)، سرعت حرکت در مسیر مستقیم (VSL, µm/s)، سرعت حرکت در مسیر منحنی (VCL, µm/s)، دامنه نوسان سر (ALH, µm) ، تعداد نوسان سر (BCF, Hz)، نسبت VSL به VAP(STR)، و مستقیم الخط بودن (LIN= VSL/VCL %). نوع رقیق کننده بر روی تمامی پارامترهای حرکتی اسپرم به جز سرعت اسپرم در مسیر واقعی (VCL) اثر معنی دار داشت. در نمونه های منی رقیق شده در بایوکسل میانگین فراسنجه های VSL، VAP، BCF، LIN و STR بطور معنی داری بیشتر و فراسنجه ALH کمتر از منی رقیق شده در آندرومد بود (P<0.05).  تاثیر نوع لام تنها در دو فراسنجه LIN و BCF دارای اثر معنی دار بود. با توجه به نتایج این تحقیق، نوع رقیق کننده برروی ارزیابی تحرک اسپرم توسط CASA تاثیر قابل توجهی داشت در حالیکه نوع اسپرم چمبر مورد استفاده در سیستم CASA تاثیری برروی پارامترهای تحرک اسپرم نداشت

کلیدواژه‌ها


مصطفی پور، س (1388) مطالعه تأثیر نوع رقیق کننده، میزان رقیق سازی و مدت نگهداری منی در آنالیز کامپیوتری تحرک اسپرم قوچ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه. شماره پایان نامه: 119-2ک.

Amann, R. ( 1989 ). Can the fertility potential of a seminal sample be predicted accurately. Journal Androl, Vol, 10, No, 2. pp: 89-98.

Budworth, P. Amann, R. and Chapman, P. ( 1988). Relationships between computerized measurements of motion of frozen thawed bull spermatozoa and fertility. Journal Androl, Vol, 9, No, 1. pp:41-54.

Contri, A. Valoizb, C. Faustinic, M. Wegherb, L. and Carluccioa A. (2010). Effect of semen preparation on casa motility results in cryopreserved bull spermatozoa. Theriogenology, Vol, 74, No, 3. pp: 424–435.

Cox, J. Alfaro, V. Montenegro, H. and Rodriguez- Martinez, H. (2006). Computer- assisted analysis of sperm motion in goats and its relationship with sperm migration in cervical mucus. Theriogenology, Vol, 66, No. pp: 860- 867.

Dorado, J. Rodriguez, I. and Hidalgo, M. (2007). Cryopreservation of goat spermatozoa: Comparison of two freezing extenders based on post-thaw sperm quality and fertility rates after artificial insemination. Theriogenology, Vol, 68, No, 2. pp: 168–177.

Farrell, P.Foote, R. Mc Ardle, M. Trouem-Trend, V. and Tardif, A. (1996). Media and dilution procedures tested to minimize handling effects on human, rabbit, and bull sperm for computer-assisted sperm analysis (CASA). Androl Journal, Vol, 17, No, 3. pp: 293-300.

Iguer-Ouada, M. and Verstegan, J. (2001). Evaluation of the Hamilthon- Thorn computer based automated system for dog semen analysis. Theriogenology, Vol, 55, No, 3. pp: 733-749.

Quintero-Moreno, A., Rigau, T., Rodríguez-Gil, J., (2004). Regression analyses and motile sperm subpopulation structure study as improving tools in boar semen quality analysis. Theriogenology, Vol, 61,No, 4. pp: 673–690.

Robayo, I. Montenegro, V. Valde’s, C. and Cox, J. (2008). CASA assessment of kinematic parameters of ram spermatozoa and their relationship to migration efficiency in ruminant cervical mucus. Reproduction Domestic Animal Journal, Vol, 43, No, 4. pp:393- 399.

Schafer- Somi S, Aurich CH. ) 2007 .(Use of new computer- assisted sperm analyzer for the assessment of motility and viability of dog spermatozoa and evaluation of four different semen extenders for predilution. Animal Reproduction Science, Vol, 102, No, 1-2. pp: 1- 13.

Tardif A.L, Farrel P.B, Trouern- Trend, Footel R.H.) 1997 .(Computer- assisted sperm analysis for assessing initial semen quality and changes during storage at 5˚C. J Dairy Sci, Vol, 80, No, 8. pp: 1606- 1612

Varner D.D., Vaughan S.D., Johnston L. (1991). Use of a computerized system for evaluation of equine spermatozoa1 motility. Am J Vet Res, Vol, 52, No, 2. pp: 224-228.

Verstegen, J. (2002). Computer assisted semen analyzers in andrology research and veterinary practice. Theriogenology, Vol, 57, No, 1. pp: 149-179.