اثر اسانس گیاه زنیان بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی بزهای نژاد مهابادی در اوایل شیر دهی ( مقاله کوتاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

3 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

چکیده

این تحقیق با استفاده از 6 رأس بز نژاد مهابادی با میانگین وزن 5/0±40 کیلوگرم و روزهای شیردهی1±2 در قالب طرح مربع لاتین تکرار شده 3×3 به صورت چرخشی طی سه دوره ی 13 روزه اجرا شد. تیمارها شامل:1- جیره پایه بدون اسانس (جیره شاهد)، 2- جیره پایه + 200 میلی گرم اسانس و 3- جیره پایه + 400 میلی گرم اسانس زنیان در کیلوگرم ماده خشک بود. افزودن اسانس زنیان تأثیر معنی داری بر میزان ماده خشک مصرفی، تغییرات وزن بدن بزها و شیر تولیدی و عملکرد بزغاله ها نداشت ولی باعث کاهش غلظت سرمی تری گلیسرید و LDL و افزایش HDL در بزها گردید.

کلیدواژه‌ها


افشار حمیدی، ب.، پیرمحمدی، ر.، منصوری، ه. و فجری، م. (1392). اثر افزودن گیاه آویشن به جیره ی غذایی بر گوارش پذیری خوراک و عملکرد تولید شیر بزهای مهابادی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) شماره 101، صفحه 30-36.

طالب زاده، ر.، علیپور، د.، سحرخیز، م. ج. و ملکی، م. (1392). بررسی اثر اسانس زنیان (CarumcopticumL.) بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در شرایط آزمایشگاهی. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. جلد اول، شماره سوم.

طلاتپه، ا.، فرهومند، پ.، علیجو، ی. ع.، قادرزاده، م.، پیوستگان، س. و نوروزیان، ا. (1393). اثر اسانس مرزه همراه با جیره حاوی ذرت یا جو بر عملکرد، تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی بزغاله های بومی آذربایجان غربی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) شماره 102، صفحه 72-80.

Arora, D. S. and Kaur, G. J. (2007).Antibacterial activity of some Indian medicinal plants.Journal of Natural Medicines.Vol, 61, pp: 313-317.

Benchaar, C., Calsamiglia, S., Chaves, A.V., Fraser, G.R., Colombatto, D., McAllister,  T.A. and Beauchemin, K.A. (2008). A review of plant-derived essential oils in ruminant nutrition and production.Animal Feed Science and Technology.Vol, 145, pp: 209-228.

Benchaar, C., Petit, H.V., Berthiaume, R., Ouellet, D.R., Chiquette, J. and Chouinard, P.Y. (2007). Effects of essential oils on digestion, ruminal fermentation, rumen microbial populations, milk production, and milk composition in dairy cows fed alfalfa silage or corn silage. Journal of Dairy Science.Vol, 90, pp: 886-897.

Cardozo, P.W., Calsamiglia, S., Ferret, A. and Kamel, C. (2004).Effects of natural plant extracts on ruminal protein degradation and fermentation profiles in continuous culture. Journal of Animal Science.Vol, 82, pp: 3230-3236.

Dalkani, M., Darvishzadeh, R. and Hassani, A. (2011).Correlation and sequential path analysis in Ajowan (CarumcopticumL.).Journal of Medicinal Plant Research.Vol, 5, pp: 211-216.

DePeters, E., Taylor, J.S.J., Finley, C.M. and Famula, T.R. (1987).Dietary fat and nitrogen composition of milk from lactating cows. Journal of Dairy Science.Vol, 70( 6), pp: 1192-1201.

Dorman, H.J.D. and Deans, S.G. (2000). Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. Journal of Applied Microbiology.Vol,88, pp: 308–316.

Giannenas, I., Skoufos , J., Giannakopoulos , C., Wiemann, M., Gortzi, O., Lalas, S. and Kyriazakis, I. (2011). Effects of essential oils on milk production, milk composition, and rumen micro biota in Chios dairy ewes.Journal of Dairy Science.Vol, 94,pp:5569-5577.

Goudarzi, G.R., Saharkhiz, M.J., Sattari, M. and Zomorodian, K. (2011).Antibacterial activity and chemical composition of ajowan (Carumcopticum) essential oil.Journal of Agricultural and Technology. (Tehran, Islamic Repub. Iran).Vol,13, pp: 203-208.          

Hatfield, P. G., Hopkins, J. A., Shawn Ramsey, W. and Gilmore, A. (1998).Effects of level of protein and type of molasses on digesta kinetics and blood metabolites in sheep.Small Ruminant Research.Vol, 28, pp: 161-170.

Helander, I., Alakomi, H., Latva-Kala, K., Mattila-Sandholm, T., Pol, I., Smid, E.J., Gorris, L.G.M. and Wright, A. (1998).Characteritzation of the action of selected essential oil components on gram-negative bacteria.Journal of Agricultural and Food Chemistry.Vol, 46, pp:3590-3595.

Kholif, S.M., Morsy, T.A., Abdo, M.M., Matloup, O.H. and Abu El-Ella, A.A. (2012).Effect of Supplementing Lactating Goats Rations with Garlic, Cinnamon or Ginger Oils on Milk Yield, Milk Composition and Milk Fatty Acids Profile.Journal of Life Science. Vol, 4(1), pp: 27-34.

SAS Institute.(2004). SAS/STAT 9.1 User’s Guide.SAS Institute Inc., Cary, NC.

Tassoul, M.D. and Shaver, R.D. (2009).Effect of a mixture of supplemental dietary plant essential oils on performance of periparturient and early actation dairy cows.Journal of Dairy Science.Vol, 92, pp:1734-1740.

Vakili, A.R., Khorrami, B., DaneshMesgaran, M. and Parand, E. (2013). The effects of thyme and cinnamon essential oils on performance, rumen fermentation and blood metabolites in holstein calves consuming high concentrate diet. AsianAustralas Journal of Animal Science. Vol, 26 (7) pp: 935-944.

Wallace, R.J. (2004).Antimicrobial properties of plant secondary metabolites.Journal Proceedings of The Nutrition Society.Vol, 63, pp: 621-629.

Yang, W. Z., Ametaj, B.N., He, M.L., Benchaar, C. and Beauchemin, K.A. (2010).Cinnamaldehyde in feedlot cattle diets: intake, growth performance, carcass characteristics, and blood metabolites. Journal of Animal Science.Vol, 88, pp: 1082-1092.