بررسی اثر عصاره آبی گل راعی بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد پرورش و تولید طیور دانشگاه بیرجند

2 استادیار تغذیه طیور دانشگاه بیرجند

3 استاد تغذیه طیور دانشگاه بیرجند

4 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

5 کارشناس گروه شیمی دانشگاه بیرجند

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر عصاره آبی گل راعی بر عملکرد، درصد چربی بطنی، وزن نسبی اجزای لاشه و فراسنجه­های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. بدین منظور، تعداد 160 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار آزمایشی و 4 تکرار (16 واحد آزمایشی) و 10 پرنده در هر تکرار اجرا شد.  تیمار­ها شامل: 1(شاهد)، 2، 3 و4 به ترتیب حاوی صفر، 150، 300 و 450 میلی گرم عصاره آبی گل راعی به ازای کیلو گرم خوراک بود. در روزهای 24 و 42، دو جوجه از هر قفس خون گیری و کشتار شدند. نتایج نشان داد که عصاره  آبی گل راعی تأثیر معنی داری بر فراسنجه­های عملکردی شامل مصرف خوراک، وزن بدن و ضریب تبدیل در دوره های مختلف نداشت به جز این که در 24 روزگی  مصرف خوراک در جوجه‌های تیمار 300 میلی گرم کاهش یافت (05/0>P). شاخص تولید و وزن نسبی اجزاء لاشه در 24 و 42 روزگی تحت تأثیر سطح عصاره قرار نگرفت به جز وزن نسبی کبد، پیش معده و سنگدان که در 24 روزگی در سطح بالای عصاره گل راعی، بالاتر بودند. وزن نسبی چربی بطنی در 42 روزگی با افزایش سطح عصاره گل راعی کاهش یافت (05/0>P). در 24 روزگی، تیمار 150 میلی گرم عصاره آبی باعث افزایش معنی­دار HDL، کاهش گلوکز و افزایش میزان فعالیت ALT خون شد (05/0>P). همچنین AST در جوجه‌های تیمار 300 میلی گرم عصاره آبی افزایش یافت. فراسنجه­های خونی در 42 روزگی تحت تأثیر سطح عصاره آبی گل راعی قرار نگرفت. بنابراین تغذیه جوجه‌های گوشتی با عصاره گل راعی باعث کاهش چربی بطنی بدون تأثیر منفی بر عملکرد خواهد شد هر چند در سطوح بالا باعث هایپرتروفی کبدی و افزایش فعالیت آنزیم­های AST و ALT خواهد شد

کلیدواژه‌ها


بی نام، (1380). راهنمای پرورش مرغ گوشتی راس 308. شرکت مرغ اجداد زربال.

جدیدالاسلامی، م.، عباس نژاد، م.، شهرکی، م.ر. (1389). بررسی اثر توأم عصاره صبر زرد و گلیبن کلامید بر قند خون، تست­های عملکرد کبد و لیپیدها در موش های صحرایی دیابتیک شده با استرپتوزوتوسین. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 9(3): 194-185

رحمانی، ج.، قیصری، ع.، طاهری، ر.، خدامی، ع. طغیانی، م. 1386. اثر استفاده از برگ سبز چای و ویتامین E در جیره غذایی بر عملکرد و مدت زمان نگهداری بر پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 12: 403-411.

روحبخش، ع.، کریمی، غ. ر. (1388). اندازه گیری اثر مهاری عصاره آبی هفت گیاه دارویی بر فعالیت آنزیم گزانتین اکسیداز به روش برون تنی. فصلنامةعلمی-پژوهشیتحقیقاتگیاهانداروییومعطرایران، 2: 139-148.

صمصام شریعت، ه. (1374). پرورش و تکثیر گیاهان دارویی. انتشارات مانی. اصفهان. صفحه 420.

عزیزی، م.، دیاس، آ. (1382). بررسی خصوصیات مرفولوژیکی گل راعی بومی ایران و میزان مواد موثره موجود در آن به روش HPLC-DAD. مجله علوم و صنایع کشاورزی، 17 (1): 21-30.

عسگری، ص.، کبیری، ن.، مدنی، ح.، رحیمی، پ. (1387). اثر ضد آترواسکلروزی ترکیب عصاره هیدروالکلی دو گیاه راعی و تاج خروس در خرگوش های هایپر کلسترولمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 10 (3): 55-62.

عقیلی، ط.، آرشامی، ج.، طهماسبی، ع.م.، حق پرست، ع.ر. (a1391). بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره گل راعی (Hypericum perforatum) بر برخی صفات خونی در موش های صحرایی. همایش سراسری گیاهان دارویی. شهریورماه 1391. یاسوج. ایران. ص 165.

عقیلی، ط.، آرشامی، ج.، طهماسبی، ع.م.، حق پرست، ع.ر. (b1391). اثرات سطوح مختلف عصاره گل راعی (Hypericum prforatum) بر برخی فراسنجه های خونی در موش های صحرایی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. شهریورماه 1391. اصفهان. ایران. ص 159-162. 

کبیری، ن.، عسگری، ص.، رحیمی، پ. (1390). کاهش وپس رفت ضایعات آترواسکلروزی به وسیله عصاره هیدروالکلی گیاه گل راعی (.Hypreicum perforatum L) درخرگوش های هایپرکلسترولمیک. فصلنامة علمی - پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 27 (4): 624-634.

کبیری، ن.، عسگری، ص.، مدنی، ح.، رحیمی، پ. (1387). اثر ترکیب عصاره هیدروالکلی دو گیاه Amaranthus caudates L. و Hypericum perforatum L. بر برخی فاکتورهای التهابی و انعقادی در خرگوشهای هایپرکلسترولمیک و مقایسه اثر آن با لوستاتین. فصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 24 (3): 304-312.

کیان بخت، س. (1389). مروری بر گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان چاقی و اضافه وزن. گیاهان دارویی. 9(36): 1-23.

مجد، ا. شریعت زاده، س.م.ع. (1392). زیست شناسی سلولی و مولکولی. نشر آییژ. ایران. 18-12.

نقدی­بادی، ح.، ضیایی، س.ع.، میر­جلیلی، م.ح.، اهوازی، م.، خلیقی­سیگارودی، ف.، حبیبی­خانیانی، ب.، فراهانی، ا. (1382). تغییرات عملکرد کمی و میزان هیپریسین توده های مختلف گیاه دارویی هوفاریقون. فصلنامه گیاهان دارویی، 11: 59-67.

Azizi, M. (2007) Change in content and chemical composition of Hypericum perforatum L. oil at three harvest time. Journal of Herbs Spices and Medicinal Plants, 13 (2): 79-85.

Bray, J.L. (2008) The impacts on broilers performance and yield by removing antibiotic growth promoters and an evaluation of potential alternatives. Submitted to the office of Graduate Studies of Texas A and M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. pp: 1-71.

Chia C, Chena W, Chic T, Kuod T, Leeb S, Chenge J,  Su, M. (2007). Phosphatidylinositol-3-kinase is involved in the antihyperglycemic effect induced by resveratrol in streptozotocin-induced diabetic  rats. Life Sciences, 80:1713-1720.

Crompton, C. W., Hall, I. V., Jensen, KIN., and Hildebrand, P. (1988) The biology of Canadian weeds  Hypericum Perforatum L. Canadian Journal of Plant Science, 68: 149- 162.

 

 

Feizi, A., Nazeri, M. (2011) Evaluation the effect of hypericum perforatum dried extract on antibody titer obtained from newcastle vaccine in broiler chicks. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(9):1261-1265.

Giannini, E. G., Testa, R., Savarino, V. (2005) Liver enzyme alteration: a guide for clinicians. Canadian Medicinal Association Journal, 127: 367-379.

Grashorn, M. A. (2010) Use of phytobiotics in broiler nutrition – an alternative to in feed antibiotics. Journal of Animal and Feed Science, 19: 338-347.

Griggs, J. P., and Jacob, J. P. (2005) Alternatives to antibiotics for organic poultry production. Journal of Applied Poultry Research, 17: 750-756.

Harborne, J.B., Williams, C.A. (2001) Anthocyanins and other flavonoids. Natural Product Reports. 18(3):310-33.

Jakovljević, V., Popović, M., Mimica-Dukić, N., Sabo, A., Gvozdenović, L.J. (2000) Pharmacodynamic study of Hypericum perforatum L. Phytomedicine,  7: 449-453.

Lee, K.W., Everts, H., Kappert, H.J., Frehner, M., Losa, R. and Beynen, A.C. (2003) Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. British Poultry Science, 44:450–457.

Landy, N., Ghalamkari, G. H., and Toghyani M. (2012). Evaluation of St John's Wort (Hypericum perforatum L.) as an antibiotic growth promoter substitution on performance, carcass characteristics, some of the immune responses, and serum biochemical parameters of broiler chicks. Journal of Medicinal Plants Research, 6(3): 510-515.

Nasiroleslami, M., andTorki, M. (2010) Including essential oils of fennel (Foeniculum vulgare) and ginger (Zingeber Officinale) to diet and evaluating performance of laying hens, white blood cell count and egg quality characteristics. Journal of Advances in Environmental Biology, 4 (3): 341-345.

Platel, K., Srinivasan,  K. (2001) Studies on the influence of dietary spices on food transit time in experimental rats. Nutrition Research, 21: 1309–1314.

Radusienea, J., Judzentieneb,  A., and Bernotieneb, G. (2005) Essential oil composition and variability of Hypericum perforatum L. growing in Lithuania. Biochemical Systematic and Ecology, 55: 113 – 24.

Saljic, J. (1975) Ointment for the treatment of burns. Chemical Abstracts, 1977-1997.

SAS, 2002. Statistical Analysis System user's guide. Version 9.1. Statistical Analytical Institute Inc., Cary, North Carolina, USA.

Shang, r., He, C. h., Chen, J., pu, x. i., Liu, Y., Hua, L. a., Wang, L.i., Liang, J. (2012) Hypericum perforatum extract therapy for chickens experimentally infected with infectious bursal disease virus and its influence on immunity. The Canadian Journal of Veterinary Research, 76: 180–185.

Soochan, D., Keough, V., Wanless, I., Molinari, M. (2012) Intra and extra-hepatic cystadenoma of the biliary duct. Review of literature and radiological and pathological characteristics of a very rare case. BMJ Case Reports.

Spiteller, M., Ozen, T., Šmelcerović, A., Zuehlke, S., Mimica-Dukić, N. (2008) Phenolic constituents and the in vitro antioxidant activity of the flowers of Hypericum venustum. Fitoterapia, 79: 191-193.

Su,  H.C.,  Hung, L.M., Chen, J.K. (2006). Resveratrol, a red  wine antioxidant, possesses an  insulin-like effect  in streptozotocin-induced diabetic rats. American Journal of Physiology Endocrinology Metabolism. 290: E1339-1346.

Yamakoshi J, Kawaka S, Koga T, Arial T. (1999). Proanthocyanidin-rich extract from grape seeds attenuates the development of aortic atherosclerosis in cholesterol-fed rabbits. Atherosclerosis. 142:139–49.

You, M.K., Rhuy, J., Jeong, K.S., Bang, M.A., Kim, M.S. (2014) Kim H. Effects of St. John's wort (Hypericum perforatum) on obesity, lipid metabolism and uterine epithelil proliferation in ovariectomized rats. Nutrition Research Practice, 8(3): 292-296.