اثر افزودن سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 در جیره بر عملکرد، وزن نسبی اندام های داخلی و پارامترهای خونی بلدرچین ژاپنی طی دوره رشد (28-1 روزگی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به منظور بررسی اثر حضور سطوح مختلف آفلاتوکسینB1  در جیره بر عملکرد بلدرچین ژاپنی، 450 قطعه بلدرچین یک روزه، طی آزمایشی با 5 تکرار (15 قطعه در هر تکرار) در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. تیمارها شامل پنج سطح آفلاتوکسین B1 در جیره (50، 100،200، 500، 1000 میکروگرم در کیلوگرم) همراه با یک گروه شاهد (فاقد آفلاتوکسین B1) بودند. در سن 28 روزگی، از هر واحد آزمایشی 2 جوجه پس از خونگیری کشتار و وزن اندام­های داخلی به صورت جداگانه توزین گردیدند. وجود آفلاتوکسین B1در جیره به طور معنی­داری سبب کاهش مصرف خوراک و کاهش وزن بدن در سن 28 روزگی شد (01/0≥ p). در پایان هفته چهارم، با افزایش سطوح آفلاتوکسین  B1در جیره­های غذایی، وزن کبد و سنگدان به ترتیب افزایش و کاهش معنی­داری را نشان داد(01/0≥ p). جیره­های آلوده به آفلاتوکسین B1 تاثیر معنی­داری را بر فراسنجه­های خونی پرندگان تغذیه شده با آن نشان دادند به طوری که با افزایش سطوح آفلاتوکسین B1 سطوح پروتئین تام و گلوکز خون کاهش یافت. به طور کلی نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می­دهند که حضور آفلاتوکسینB1 در جیره غذایی بلدرچین، موجب ایجاد اثرات نامطلوبی در فراسنجه­های خونی، وزن اندام­های احشایی و در نتیجه عملکرد پرنده شده و اهمیت تاکید بر کنترل آلودگی درجیره غذایی طیور (بلدرچین) را دو چندان می­کند

کلیدواژه‌ها