تاثیر لیزین دریافتی در خلال اواخر آبستنی و شیردهی بر برخی از متابولیت های خونی، هورمونی و ترکیبات شیر در گاوهای چند شکم زایش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هئیت علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان).

2 دانش آموخته گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان).

چکیده

این مطالعه جهت بررسی اثرات اسید آمینه لیزین بر تولید، ترکیبات شیر، متابولیت های خونی و برخی از هورمون های تولید مثلی گاوهای شیری اجرا شد. بدین منظور، تعداد 90 رأس گاو چند شکم زایش نژاد هولشتاین انتخاب و به صورت کاملاً تصادفی در سه گروه 30 رأسی به تیمارهای شاهد (بدون لیزین)، 20 و 40 گرم لیزین به ازای هر رأس گاو در روز اختصاص داده شده و از 10 روز قبل از زایمان تا هشت هفته بعد از زایمان مورد بررسی قرار گرفتند. از هر رأس گاو 10 میلی لیتر نمونه خون و 20 میلی لیتر نمونه شیر به صورت هفتگی گرفته و میزان تولید شیر، ترکیبات شیر و متابولیت های خونی (گلوکز، انسولین، اوره، کراتینین و تری گلیسرید) مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین، در روزهای 15 و 25 بعد از زایش، 10 میلی لیتر نمونه خون جهت بررسی هورمون های FSH و LH به آزمایشگاه ارسال شد. طبق نتایج بدست آمده، تیمار 20 گرم لیزین در روز بیشترین میزان تولید شیر را داشت و دارای اختلاف آماری معنی داری با دیگر تیمارها بود (05/0P<). با افزودن لیزین میزان پروتئین، لاکتوز، کل مواد جامد و ماده خشک غیرچربی شیر در بیشتر هفته ها افزایش پیدا کردند. همچنین، تعداد سلول های بدنی در تیمارهای حاوی لیزین در مقایسه با تیمار شاهد کاهش معنی داری داشت (05/0P<). میزان اوره و انسولین در اکثر هفته ها در تیمارهای حاوی لیزین (خصوصاً 20 گرم) افزایش یافتند. در کل نتیجه گیری می شود که افزودن لیزین تاثیرات مطلوبی بر تولید و ترکیبات شیر، میزان گلوکز، انسولین، اوره، کراتینین و تری گلیسرید خون و همچنین هورمون های FSH و LH در گاوهای شیری دارد.

کلیدواژه‌ها