اثر تغذیه‌ی سیلاژ تفاله انگور سفید بر عملکرد پرواری گوساله های نر هلشتاین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

2 استاد بخش پژوهش های تغدیه دام موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

این پژوهش، به منظور بررسی اثر تغذیه‌ی سطوح مختلف سیلاژ تفاله انگور سفید در جیره گوساله های پرواری، بر روی 24 راس گوساله‌ی نر هلشتاین با میانگین وزن اولیه 24±234 کیلوگرم به مدت 90 روز و در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 6 تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل چهار جیره غذایی با سطوح انرژی و پروتئین یکسان بودند که در آن ها سیلاژ تفاله انگور در سطوح صفر (شاهد)، 12، 24 و 36 درصد (بر اساس ماده خشک) جایگزین بخش علوفه ای جیره گردید. نتایج نشان دادند که مقدار خوراک مصرفی روزانه گوساله ها، با افزایش سطح تفاله انگور در جیره افزایش یافت (001/0>p). به طوری که جیره چهارم بیشترین مقدار (31/9 کیلو گرم در روز) و جیره شاهد (19/8 کیلو گرم در روز) کمترین مقدار مصرف خوراک را در کل دوره داشتند. در ماه اول آزمایش، گوساله های تغذیه شده با جیره شاهد علی رغم پایین بودن ماده خشک مصرفی نسبت به سایر گروه ها، بیشترین افزایش وزن را داشتند و با افزایش سطح سیلاژ تفاله انگور در جیره، میزان افزایش وزن به صورت خطی کاهش یافت (05/0>p). در کل دوره آزمایش، گوساله های تغذیه شده با جیره حاوی 12 درصد سیلاژ تفاله انگور بیشترین افزایش وزن را داشتند (05/0>p). علاوه بر این ضریب تبدیل خوراک در کل دوره آزمایش، بین تیمار ها متفاوت بود (05/0>p). تیمار شاهد پایین ترین ضریب تبدیل را داشت و با افزایش سطح سیلاژ تفاله انگور در جیره، ضریب تبدیل خوراک به صورت خطی افزایش یافت (05/0>p). با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از سیلاژ تفاله انگور واریته سفید در تغذیه ی گوساله های پرواری به عنوان بخش علوفه ای تا سطح 12 درصد جیره پیشنهاد می گردد

کلیدواژه‌ها