اثر کربوهیدرات‌های دیواره سلولی سبوس و دانه گندم در جیره های همراه و بدون آنزیم بر فعالیت آنزیم‌های سرم و روده، اسیدهای چرب فرار، ریخت‌شناسی و جمعیت باکتریایی روده جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 کارشناس ازمایشگاه تغذیه دام و طیور موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

آزمایشی با استفاده از 750  قطعه جوجه گوشتی یک روزه (سویه راس 308) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار  با 30 قطعه در هر تکرار برای بررسی اثرات کربوهیدرات غیر نشاسته ای گندم و سبوس گندم  بر فراسنجه های فیزیولوژیکی، شمارش جمعیت میکروبی و اسیدهای چرب فرار روده باریک اجرا گردید. تیمار های آزمایشی شامل 1- جیره شاهد، 2- جیره حاوی گندم، 3- جیره حاوی سبوس گندم، 4- جیره حاوی گندم مکمل شده با آنزیم و 5- جیره حاوی سبوس گندم مکمل شده با آنزیم بودند. تاثیر کربوهیدرات غیر نشاسته ای (گندم و سبوس گندم) در تغییر جمعیت باکتریایی روده باریک جوجه های گوشتی، معنی­دار  بود. کمترین جمعیت باکتری های گرم منفی، کلی فرم و کلستریدیوم و بیشترین جمعیت لاکتوباسیل و بیفیدوباکتری در گروه شاهد و تیمارهای مکمل شده با آنزیم مشاهده شدند. کمترین و بیشترین مقدار اسیدیته (pH) به ترتیب مربوط به جیره های حاوی گندم و سبوس گندم با آنزیم بود. بیشترین مقدار گران روی (ویسکوزیته) در جیره حاوی سبوس گندم و کمترین آن در گروه شاهد مشاهده شد. تاثیر جیره های حاوی کربوهیدرات غیر نشاسته ای بر فعالیت آنزیمی لوزالمعده و غلظت آنزیمی سرم خون جوجه­ها افزایش معنی­داری داشت. استفاده از گندم باعث کاهش ارتفاع پرز و افزایش عمق کریپت گردید، اما مکمل نمودن  با آنزیم باعث افزایش طول پرز و کاهش عمق کریپت گردید. بیشترین ارتفاع پرز  ایلئوم به تیمار گندم+آنزیم تعلق داشت. در کل استفاده از گندم و سبوس گندم در جیره های غذایی جوجه­های گوشتی تاثیر نامطلوبی در صفات فیزیولوژی جوجه های گوشتی داشت، ولی استفاده از آنزیم باعث بهبود اثرات نامطلوب گردید

کلیدواژه‌ها