اثر اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis) بر عملکرد و میکروفلور روده جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 دانشجو کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

به­منظور بررسی اثر اسانس گیاه مرزه بر عملکرد تولیدی و میکروفلور روده جوجه­های گوشتی، آزمایشی با 192 قطعه جوجه یک روزه انجام شد. جوجه­ها در روز ششم به 16 گروه (12 قطعه ای) تقسیم شدند و 4 گروه برای هر تیمار در نظر گرفته شد. اسانس مرزه از روز ششم تا 42 روزگی به مقدار صفر (شاهد، Es0)، ppm 50(Es50)، ppm 100 (Es100) و ppm 150 (Es150) در آب آشامیدنی اضافه شد. یک پرنده از هر گروه در روز­های 18، 28 و 38 ذبح شد و از محتویات ایلئوسکال نمونه برداشت شد. تعداد پرگنه­های (CFU/g) باکتری­های اشریشیاکلی، کلی­فرم و لاکتوباسیلوس نمونه­ها تعیین شدند. نتایج نشان دادند در کل دوره پرورش تیمار شاهد واجد بیشترین مصرف خوراک روزانه (13/122)، کمترین افزایش روزانه (36/60) و بیشترین ضریب تبدیل خوراک (02/2) بود (05/0P<). در روزهای 18، 28 و 38 بیشترین تعداد پرگنه میکروبی باکتری­های اشریشیاکلی (به ترتیب 36/6، 13/7 و 18/7) و بیشترین پرگنه میکروبی باکتری­های کلی­فرم (به ترتیب87/6، 37/7 و 44/7) از تیمار شاهد به دست آمد (05 /0P<). تعداد پرگنه های باکتری های لاکتوباسیلوس تحت تاثیر مصرف اسانس مرزه قرار نگرفت (05/0P>). تیمارهای Es150  و Es0به ترتیب واجد بیشترین (06/75) و کمترین (75/64) درصد وزن لاشه بودند (05/0P<). در کل چنین نتیجه گرفته می­شود که افزودن اسانس مرزه به آب آشامیدنی جوجه­های گوشتی سبب بهبود عملکرد و کاهش باکتری­های اشریشیاکلی و کلی­فرم­های روده می­شود

کلیدواژه‌ها