اثر روغن ماهی و مکمل سلنیوم بر عملکرد و فراسنجه های خونی در بره های نر نژاد لری بختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام،گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد

2 عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، استفاده از روغن ماهی و مکمل سلنیوم در جیره بره­ها و بررسی اثرات آن بر عملکرد و متابولیت­های خون بود. برای این منظور از 16 رأس بره نر نژاد لری بختیاری با میانگین وزن290 /0±6/39 و در محدوده سنی 6-5 ماه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار به مدت 60 روز استفاده شدند. تیمار­ها عبارت بودند از: 1- شاهد (جیره پایه بدون افزودنی)، 2- روغن ماهی (;FO  جیره پایه + 2 درصد روغن ماهی)، 3- مخلوط روغن ماهی و سلنیوم (;FO+Seجیره پایه + 2 درصد روغن ماهی+mg/kgDM 2/ 0سلنیوم) و 4- سلنیوم (;Se جیره پایه +mg/kgDM2/0 سلنیوم).  به منظور تعیین تأثیر روغن ماهی و مکمل سلنیوم بر متابولیت­های خون، در روز 60 آزمایش خونگیری انجام شد. نتایج نشان دادند که افزودن روغن ماهی و مکمل سلنیوم به جیره­ها تأثیر معنی­داری بر عملکرد بره­ها نداشت (05/0P>). غلظت تری گلیسرید (TG)، کلسترول (CHOL)، لیپوپروتئین با چگالی زیاد (HDL)، لیپوپروتئین­های با چگالی کم (LDL) و آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) به طور معنی­داری تحت تأثیر تیمارها قرار گرفتند (05/0>P). به طور کلی، نتایج نشان دادند که با استفاده از روغن ماهی و سلنیوم نسبت به گروه شاهد غلظت تری گلیسرید، کلسترول و لیپوپروتئین­های با چگالی کم (LDL) کاهش یافت و غلظت آنزیم گلوتاتیون پر اکسیداز(GPX) و لیپوپروتئین ­های با چگالی زیاد (HDL) افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها