برآورد همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تولیدی و تولید مثل در گوسفندان نژاد شال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد ساوه

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، برآورد همبستگی­های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی وزن بدن در هنگام تولد، شیرگیری، شش ماهگی و یک­سالگی و صفات تولید مثلی شامل تعداد بره­های متولد شده و از شیرگرفته شده و مجموع وزن بره های متولد شده و از شیرگرفته شده از هر میش تحت آمیزش گوسفند شال بود که طی سال های 1378 تا 1388 متولد شده بودند. اطلاعات، مربوط به 6221 رأس بره حاصل از 180 رأس قوچ و 4060 رأس میش بودند. تجزیه و تحلیل­های دو صفته برای برآورد کوواریانس­های ژنتیکی انجام گرفت. همبستگی­های ژنتیکی افزایشی مستقیم بین وزن بدن در سنین مختلف، مثبت و متوسط تا بالا (دامنه ای از 56/0 تا 88/0) و همبستگی­های فنوتیپی بین این صفات نیز مثبت اما پایین­تر از همبستگی­های ژنتیکی برآورد گردیدند. همبستگی­های ژنتیکی افزایشی مستقیم بین وزن بدن در سنین مختلف و صفت کل وزن بره­های از شیرگرفته شده از هر میش تحت آمیزش مثبت و بالا (دامنه­ای از 76/0 تا 91/0) و همبستگی­های فنوتیپی بین آن­ها نیز مثبت اما کمتر از همبستگی­های ژنتیکی بود. همبستگی­های ژنتیکی افزایشی مستقیم بین وزن بدن در سنین مختلف با کل تعداد بره­های متولد و از شیر گرفته شده از هر میش تحت آمیزش مثبت­، متوسط تا بالا ( دامنه­ای از 44/0 تا 89/0) و همبستگی­های فنوتیپی بین آن­ها نیز مثبت اما پایین بود. نتایج این مطالعه نشان دادند که انتخاب مستقیم برای صفات وزن بدن در سنین اولیه زندگی حیوان، می­تواند سبب بهبود صفت تولید مثل کل وزن بره­های از شیرگرفته شده از هر میش تحت آمیزش گردد.

کلیدواژه‌ها