بهبود ژنتیکی ترکیب اسیدهای چرب بافت چربی در بره های لری بختیاری در اثر انتخاب برای کاهش چربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

2 عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

3 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

این پژوهش، به منظور بررسی تغییرات ترکیب اسیدهای چرب در اثر انتخاب برای کاهش چربی لاشه در گوسفند لری‌بختیاری در وزن ثابت انجام گرفت. تعداد 112 نمونه چربی زیرجلدی و دنبه در شروع و پایان برنامه انتخاب (1383-1387) از 56 لاشه بره نر لری‌بختیاری در سن شش ماهگی گرفته شد. نتایج نشان دادند، با برنامه انتخاب در بافت چربی درصد اسید پالمتیک (C16:0) کمتر و درصد اسید چرب غیراشباع لینولئیک (C18:2) به طور معنی‌داری بیشتر شد. علیرغم وزن بدن بالاتر بره‌ها در سال پایانی انتخاب، میزان اسیدهای چرب غیراشباع با یک باند دوگانه و اسیدهای چرب غیراشباع با چند باند دوگانه در چربی لاشه بیشتر ولی از نظر آماری معنی‌دار نبود. نسبت کل اسیدهای چرب غیر اشباع با چند باند دوگانه به اسید‌های چرب اشباع به طور معنی‌داری در سال پایان برنامه انتخاب بیشتر بود. اسیدهای چرب مطلوب و نسبت اسیدهای چرب استئاریک (C18:0) و اولئیک (C18:1) به پالمتیک در پایان برنامه انتخاب افزایش یافت ولی این افزایش از نظر آماری معنی‌دار نبود. اسیدهای چرب پالمتیک، استئاریک و مجموع اسیدهای چرب اشباع در چربی زیر جلدی و اولئیک در دنبه به طور معنی‌داری بیشتر بودند. نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اسیدهای چرب اشباع، اسیدهای چرب مطلوب و نسبت اسیدهای چرب استئاریک و اولئیک به پالمتیک در بافت چربی دنبه به طور معنی‌داری نسبت به بافت چربی زیرجلدی در وزن ثابت بیشتر بودند. در نتیجه انتخاب برای کاهش چربی لاشه سبب بهبود کیفیت اسیدهای چرب بافت‌های چربی شده است.

کلیدواژه‌ها