اثر سطوح پودر ضایعات عناب بر صفات عملکردی، لیپیدهای خونی و فعالیت آنزیم‌های کبدی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

2 استاد تغذیه طیور دانشگاه بیرجند

3 استادیار تغذیه طیور دانشگاه بیرجند

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ضایعات میوه عناب بر صفات عملکردی، اجزاء لاشه و برخی فراسنجه­های خونی جوجه‌های گوشتی انجام شد. 320 قطعه جوجه­ نر راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل2×4 شامل سطوح مولتی آنزیم ناتوزیم­پلاس (صفر و 2 گرم در کیلوگرم) و عناب (صفر، 25، 50 و 75 گرم در کیلوگرم) حاوی 8 تیمار و 4 تکرار به تعداد 10پرنده در هر تکرار توزیع شدند. جوجه‌ها تا 10 روزگی با جیره پایه تغذیه و در دوره 24-11 و 42-25 روزگی با جیره­های آزمایشی تغذیه شدند. در 42 روزگی، به­طور تصادفی دو قطعه جوجه از هر تکرار با وزنی نزدیک میانگین وزن تکرار انتخاب و خون­گیری، کشتار، تفکیک لاشه و توزین شد. در اثرات اصلی ضایعات ­عناب در 24 روزگی، جوجه­های تغذیه شده با سطح 25 گرم در کیلوگرم ضایعات ­عناب به طور معنی­داری وزن بدنی و افزایش وزن بدنی پائین­تری در مقایسه با شاهد نشان دادند (05/0>P). سایر فراسنجه‌های عملکردی مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک در 24 و 42 روزگی تحت تاثیر اثرات متقابل عناب و آنزیم قرار نگرفتند (05/0<P). وزن نسبی چربی شکمی در جوجه‌های تغذیه شده با ضایعات عناب به طور معنی‌داری کاهش یافت. وزن نسبی کبد و قلب تحت تأثیر اثرات متقابل آنزیم و عناب قرار گرفت (05/0>P). در قسمت اثرات اصلی ضایعات عناب، وزن نسبی لوزالمعده و قلب در سطح 50 گرم در کیلوگرم عناب به طور معنی­داری پائین­تر از سطح 25 گرم در کیلوگرم عناب بود (05/0>P). تجزیه آماری فراسنجه­های خونی نشان داد، در سطح 50 گرم در کیلوگرم اثرات اصلی ضایعات عناب، میزان فعالیت آنزیم­های کبدی  AST وALT به­طور معنی­داری بالاتر از شاهد بود. غلظت کلسیم خون در تیمار 50 گرم در کیلوگرم عناب به طور معنی­داری کمتر از تیمار 25 گرم در کیلوگرم عناب بود (05/0>P). آنزیم و عناب بر فراسنجه­های خونی HDL، LDL، تری­گلیسرید، کلسیم و فسفر تأثیر معنی­داری نداشت (05/0<P) ولی ضایعات عناب، کلسترول خون را کاهش داد. بنابراین، افزودن ضایعات به جیره‌ی جوجه‌های گوشتی تا سطح 75 گرم در کیلوگرم بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی و اجزای لاشه تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت. به نظر می­رسد در سطح 50 گرم در کیلوگرم فعالیت آنزیم‌های کبدی افزایش می‌یابد و افزودن آنزیم به جیره‌های حاوی ضایعات عناب هیچ‌گونه اثری بر جوجه‌های گوشتی ندارد.

کلیدواژه‌ها