تعیین ضرایب اقتصادی صفات زنده‌مانی، تولیدی و تولیدمثلی گوسفندان زل در سیستم پرورش غیرمتمرکز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

2 دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده

در این تحقیق به منظور تعیین اهداف اصلاحی و ارزش اقتصادی صفات زنده‌مانی، تولیدی و تولیدمثلی گوسفندان زل از پارامترهای تولیدی، تولید‌مثلی، مدیریتی و اقتصادی 6 گله با ظرفیت 1500 راس میش مولد که طی یک دوره تولیدی( ابتدای شهریور 90 تا پایان شهریور 91) در سیستم غیرمتمرکز پرورش یافته­اند، استفاده شد. با افزایش یک درصد در میانگین هر صفت و ثابت نگه داشتن میانگین سایر صفات و محاسبه تفاوت سود قبل و بعد از افزایش میانگین صفت تقسیم بر مقدار افزوده شده به میانگین صفت، ضریب اقتصادی هر صفت محاسبه شد. با تحلیل هزینه و درآمد به ازای هر راس میش مولد، بیشترین سهم درآمد حاصل از فروش وزن زنده و بیشترین سهم هزینه مربوط به تغذیه به دست آمد. صفاتی که جزء اهداف اصلاحی گوسفندان زل به دست آمدند شامل میزان آبستنی با ضرایب اقتصادی نسبی 47/15، زنده مانی میش 58/10، زنده مانی بره از تولد تا شش ماهگی 79/10، تعداد دفعات بره زایی 04/8، تعداد بره متولد شده به ازای هر زایمان میش 83/8، وزن زنده میش 89/12-، وزن جایگزین 32/4-، وزن پشم 11/6، وزن شیر 68/1 و وزن بره شش ماهه 25/21 می‌باشند. نتایج به دست آمده بیانگر اهمیت صفات زنده مانی و تولیدمثلی علاوه بر صفات وزن بره در گوسفندان زل می‌باشد که دقت در ثبت این اطلاعات و استفاده از این صفات در طراحی برنامه­های اصلاح نژادی این نژاد توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها