اثر پودر چویر(.Ferulago angulata L) و ویتامین E بر عملکرد رشد، کیفیت گوشت و برخی فراسنجه های خون در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر پودر چویر و ویتامین E بر عملکرد، کیفیت گوشت و برخی فراسنجه­های خونی بلدرچین­ ژاپنی، از 320 قطعه بلدرچین یک روزه در چهار تیمار شامل جیره پایه (شاهد)، جیره پایه مکمل شده با سطوح 5/1 و 3 درصد پودر چویر و جیره پایه مکمل شده با 200 میلی‌‌گرم در کیلوگرم ویتامین E با چهار تکرار و 20 پرنده در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. نتایج نشان دادند که استفاده از پودر چویر، مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه را در سن 21 روزگی کاهش داد (05/0P<)، اما تاثیری بر ضریب تبدیل خوراک نداشت. استفاده از ویتامین E، مصرف خوراک را در سن 21 روزگی کاهش داد، اما منجر به بهبود ضریب تبدیل خوراک در سنین 21 و 42 روزگی شد(05/0P<). در بازه زمانی 90 روزگی، غلظت مالون­دی­آلدئید گوشت ران تحت تاثیر تیمارهای 3 درصد پودر چویر و ویتامین E و نیز در گوشت سینه تحت تاثیر تیمار ویتامین E، به­طور معنی­داری کاهش یافت(05/0P<). ظرفیت نگهداری آب گوشت ران در پرندگان تیمار شده با ویتامین E بیشتر بود)05/0>(P. به علاوه، در بازه زمانی 90 روزگی درصد رطوبت گوشت سینه تحت تاثیر سطوح مختلف پودر چویر افزایش یافت )05/0>(P. بین تیمارهای آزمایشی از نظر مقدار pH و فراسنجه­های خونی تفاوت معنی­داری مشاهده نشد. به طورکلی، این مطالعه نشان داد که استفاده از پودر چویر(5/1 و 3 درصد) و یا ویتامین E (200 میلی­گرم در کیلو­گرم) در جیره بلدرچین ژاپنی تاثیر منفی بر پارامترهای عملکردی در کل دوره پرورش ندارد، اما ممکن است سبب بهبود کیفیت گوشت در دوره نگهداری طولانی مدت در فریزر ­شود.

کلیدواژه‌ها