تعیین سطح مطلوب استفاده از باقلای فرآوری شده باآنزیم درجیره مرغ گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم دامی دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه رازی

3 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه لرستان

چکیده

در این آزمایش، تاثیر پنج تیمار آزمایشی شامل جیره­های حاوی صفر، 15، 25، 35 و 45 درصد باقلای فراوری شده با آنزیم در قالب طرح کاملاً تصادفی بر روی جوجه گوشتی از سن 7 تا 35 روزگی بررسی شد. نتایج نشان دادندافزودن باقلا به جیره، موجب بهبود مصرف خوراک، رشد، ضریب تبدیل خوراک و همچنین افزایش شاخص راندمان اقتصادی می شود. استفاده از باقلای فرآوری شده اثر معنی داری بر وزن نسبی لاشه، چربی شکمی، سینه، ران و بخش­های مختلف کانال گوارش ندارد. افزودن دانه باقلا فراوری شده با آنزیم به جیره مرغ گوشتی در دوره سنی 7 تا 14 روزگی بایستی محدود به  25 تا 35 درصد باشد و در سن بالاتر قابل افزایش تا 45 درصد است.

کلیدواژه‌ها