تأثیر سطوح مختلف اسیدفولیک جیره بر مقدار فولات زرده تخم مرغ و عملکرد تولیدی مرغ های تخم گذار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان.

3 استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

5 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران- پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

6 استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر مکمل­سازی جیره توسط اسید فولیک بر مقدار فولات زرده، فولات پلاسمای خون و عملکرد تولیدی مرغ­های تخم­گذار در سن 54 هفتگی به مدت 8 هفته انجام شد. در این مطالعه از تعداد 80 قطعه مرغ تخم­گذار سویه های­لاینw-36 در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار آزمایشی، 5 واحدآزمایشی و 4 مرغ در هر واحد آزمایشی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1) جیره پایه و 2 و 3 و 4 جیره پایه به علاوه سه سطح 50، 100 و 150 میلی­گرم در کیلوگرم اسیدفولیک در جیره غذایی بودند. صفات کمی شامل وزن، درصد تولید و توده تخم­مرغ، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی و صفات کیفی تخم­مرغ از جمله شاخص شکل، سطح تخم­مرغ، وزن مخصوص، وزن پوسته، ضخامت پوسته و واحد هاو تحت تأثیر هیچ­یک از سطوح اسیدفولیک جیره قرار نگرفتند. محتوی فولات زرده و پلاسما با مکمل­سازی اسیدفولیک در جیره افزایش یافت. بر اساس روابط رگرسیونی سطح 5/137 میلی­گرم مکمل اسید فولیک در کیلوگرم جیره باعث حداکثر افزایش در مقدار فولات زرده تخم­مرغ گردید.

کلیدواژه‌ها