تأثیر کنجاله سویای تخمیر شده با آسپرژیلوس اوریزا و سطح پروتئین جیره بر عملکرد و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه گلستان

4 دانشجوی دکتری تغذیه دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر کنجاله سویای تخمیر شده با آسپرژیلوس اوریزا و سطح پروتئین جیره بر عملکرد و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه­های گوشتی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2 شامل 2 شکل کنجاله سویا (معمولی و تخمیری) و 2 سطح پروتئین (پروتئین بالا و پایین) انجام شد. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 به 4 تیمار آزمایشی با 5 تکرار و هر تکرار با 12 جوجه اختصاص داده شد. نتایج آزمایش نشان دادند که جایگزینی کنجاله سویای تخمیری با کنجاله سویای معمولی در جیره سبب کاهش مصرف خوراک شد (05/0>P) اما تأثیر معنی­داری بر افزایش وزن جوجه­های گوشتی در دوره پایانی پرورش نداشت (05/0<P). درصد چربی محوطه بطنی به صورت معنی­داری در جیره­های با پروتئین پایین نسبت به جیره­های با پروتئین بالا بیشتر بود (05/0>P). جمعیت باکتری­های اسید لاکتیکی در چینه­دان جوجه­های تغذیه شده با کنجاله سویای تخمیری به طور معنی­داری بالاتر از جوجه­های تغذیه شده با کنجاله سویای معمولی بود (05/0>P). نتایج این آزمایش نشان دادند که جایگزینی کنجاله سویای تخمیری با کنجاله سویای معمولی در جیره بدون تأثیر منفی چشمگیر بر عملکرد رشد سبب بهبود تعادل جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه­های گوشتی می­شود.

کلیدواژه‌ها