تأثیر عصاره برگ زیتون و روغن کنجد بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و وضعیت آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

2 استاد گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه آموزشی علوم پایه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار گروه علوم دامی مجتمع آموزش عالی سراوان

5 مربی پژوهشی بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده

در این پژوهش، اثرات هم­کوشی افزودن عصاره برگ زیتون و روغن کنجد به­عنوان منابع آنتی­اکسیدان طبیعی در جیره بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و وضعیت آنتی­اکسیدانی جوجه­های گوشتی تحت تنش گرمایی مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد 300 قطعه جوجه­ نر گوشتی سویه راس 308 در 6 تیمار با 5 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند. آزمایش به­صورت فاکتوریل 2×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه سطح عصاره برگ زیتون (0، 200 و 400 میلی­گرم) و دو نوع روغن گیاهی (روغن خام ذرت و کنجد) انجام شد. جیره­های آزمایشی شامل: جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا حاوی روغن خام ذرت و فاقد عصاره برگ زیتون، جیره پایه حاوی روغن کنجد و فاقد عصاره برگ زیتون، جیره پایه حاوی روغن خام ذرت و 200 میلی­گرم در کیلوگرم عصاره برگ زیتون، جیره پایه حاوی روغن کنجد و 200 میلی­گرم در کیلوگرم عصاره برگ زیتون، جیره پایه حاوی روغن خام ذرت و 400 میلی­گرم در کیلوگرم عصاره برگ زیتون، جیره پایه حاوی روغن کنجد و 400 میلی­گرم در کیلوگرم عصاره برگ زیتون بودند. تنش گرمایی  روزانه به­مدت 6 ساعت (C°34) از سن 29 تا 42 روزگی اعمال شد. صفات خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن روزانه جوجه­های گوشتی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (05/0˃P). گنجاندن روغن کنجد و یا عصاره برگ زیتون تا سطح 200 میلی­گرم در جیره، وزن نسبی غده بورس را افزایش داد(05/0>P). استفاده از عصاره برگ زیتون و روغن کنجد در جیره تأثیری بر فراسنجه­های آنتی­اکسیدانی خون جوجه­ها نداشت (05/0˃P). نتیجه نهایی این­که هرچند کاربرد عصاره برگ زیتون تا سطح 200 میلی­گرم در شرایط تنش گرمایی نتوانست تأثیر معنی­داری بر بهبود عملکرد پرندگان داشته باشد، اما قابلیت هضم مواد مغذی جیره جوجه­های گوشتی را به­طور معنی­داری بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها