بررسی مزایا و معایب طرح یکپارچه سازی عمودی صنعت طیور از دید مرغداران (مطالعه موردی: شهرستان ساری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

2 کارشناس ارشد دام، کارمند جهادکشاورزی استان مازندران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر رضایت مرغداران از اجرای طرح زنجیره تولید(یکپارچه سازی عمودی) در صنعت طیور شهرستان ساری­می­باشد.آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق اسنادی و میدانی (تکمیل پرسش‌نامه از مرغداران)جمع‌آوری گردید.با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 65 مرغدار (مرغ گوشتی، مرغ اجداد، مرغ تخم­گذار، مرغ مادر)به عنوان نمونه در سال 1393از طریق روش نمونه‌گیریتصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS و الگوی تحلیل تمایزی استفاده شده­است. نتایج نشان­دهنده آن بودند که متغیرهای فاصله مرغداری تا کشتارگاه، درجه ریسک پذیری مرغدار، مالک بودن مرغدار، فراهم شدن نهاده­ها از طریق خریدار محصول در طول زنجیره، مشارکت بخش­ها در فرآیند تصمیم­گیری دارای تاثیری مثبت و معنی­دار بر رضایت مرغداران از اجرای طرح یکپارچه سازی عمودی دارد. در مقابل متغیرهای دلال، عمده­فروش و یا خرده­فروش بودن مرغدار، اجرای کلاس­های آموزشی و تعیین قیمت تضمینی برای خرید نهاده­ها توسط دولت، دارای تاثیری منفیبر رضایت مرغداران هستند. بر اساس نتایج پیشنهاد می­شود در اجرای طرح مدیریت همه جانبه بخش­های تولیدی و بازاریابی صورت گیرد و چون فراهم کردن همه امکانات مورد نیاز اجرای طرح برای مرغدار مشکل است سیاست­هایی به­منظور حمایت مالی مرغداران شرکت‌کننده در این طرح مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها