روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین حاصل از اسپرم‌های وارداتی استان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام

2 دانشیار، عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه رامین خوزستان

3 کارشناس مرکزاصلاح و بهبود تولیدات دامی کرج

چکیده

در این تحقیق از رکوردهای 305 روز صفات تولیدی مربوط به دوره اول شیردهی 13601 رأس گاو هلشتاین استان فارس به منظور برآورد پارامتر‌های ژنتیکی و روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین حاصل از اسپرم‌های وارداتی استفاده شد. این داده‌ها طی سال‌های 1392-1379 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور از 218 گله جمع آوری شده‌اند. برای بررسی اثرات ثابت ( اثر گله، نوع اسپرم، سال، ماه زایش ) و سن زایش به عنوان متغییر کمکی از روش GLM نرم افزار SAS, 9.1 استفاده شد. اجزای واریانس و کوریانس فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین با استفاده از روش درستنمایی محدود شده و مدل حیوانی تک صفتی ودو صفتی با نرم افزار Wombat برآورد شدند. وراثت‌پذیری تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین به ترتیب (007/0±23/0، 01/0±46/0 و 021/0±52/0 ) برآورد شدند. همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر- درصد چربی شیر، تولید شیر- درصد پروتئین و درصد چربی- درصد پروتئین به ترتیب (021/0±30/0-، 017/0±42/0- و 001/0±16/0) برآورد شد. در مقایسه روند ژنتیکی (کیلوگرم در سال) صفات تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین بین دختران حاصل از اسپرم‌های آمریکایی، ایرانی و کانادایی اختلاف معنی داری ملاحظه شد (05/0>p). بیشترین میانگین ارزش اصلاحی برای صفات تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین اسپرم‌های وارداتی به ترتیب مربوط به اسپرم‌های آمریکایی، کانادایی و کمترین میانگین ارزش اصلاحی برای صفات ذکر شده مربوط به اسپرم‌های ایرانی برآورد شدند. اسپرم‌های آمریکایی توانسته اند با شرایط اقلیمی استان فارس سازگار شده و عملکرد خوبی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


رزم کبیر، م.، مرادی شهربابک، م. پاکدل، ع. و نجاتی جوارمی، ع. (1390). برآورد اجزای واریانس ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران. کنگره علوم دامی. دانشگاه تهران. ص. 41.

رستمی انکاسی، محمد. (1379). ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی شیر گاوهای هلشتاین ساری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین.

رضوی، م. وطن‌خواه، ح. میرزایی، ر. و رکوعی، م. (1386). برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاو‌های هلشتاین استان مرکزی. مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. شماره77، ص ص. 62-57.

ساور سفلی، س. و اسکندری نسب، م. (1387). برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاو‌های شیری هلشتاین در مناطق مختلف ایران. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 15، شماره 3، ص ص. 29-20.

شاهین اقبال، س. مرادی شهربابک، م. و میرایی آشتیانی، س. ر. (1388). مقایسه عملکرد تولیدی نتاج گاو‌های نر هلشتاین داخلی و خارجی در شرایط مختلف اقلیمی ایران. مجله پژوهش در علوم کشاورزی. جلد 5، شماره1،ص ص. 123-113.

نیکی منش، علی. (1390). بررسی روند ژنتیکی صفات تولیدی شیر گاوهای هلشتاین استان خراسان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زابل دانشکده کشاورزی

واعظ ترشیزی، ر. امام جمعه کاشانی، ن و سیفی جهان شاهی، ع. (1391). برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل چند صفتی. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 34، شماره 1، ص ص. 186-177.

یعقوبی، رضا. (1387). بررسی عملکرد اسپرم‌های داخلی و خارجی روی تولید شیر و مقدار چربی گاو‌های نژاد هلشتاین استان‌های غرب ایران (ایلام، کردستان، کرمانشاه و همدان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین.

Abdullah pour, R., Moradi Sharababak, M. Nejati-Javaremi, A. and Vaez Torshizi, R. (2010). Genetic analysis of milk yield, fat and protein content in Holstein dairy cows in Iran legendry polynomials random regression model applied. Archives Animal breeding.56 (10):1-18.

Alma, C., Hobbs, A. and Diminstor, H. (2009).Using heritability for genetic improvement. Journal Dairy Science. 85:642-653.

Anonymous. (2013). Meteorological organization of Fars province. Statistics and information. http://www.farsmet.ir.

Bakir, G., kaygisiz, A. and Cilek, S. (2009). Estimates of genetic trends for 305 days milk yield in Holstein Friesian cattle. Journal of Animal and Veterinary Advances. 8(12):2553-2556.

Blacksburg, A. Hobbs, C. and Administrator, v. (2009).Using heritability for genetic improvement. Virginia Cooperative Extension.404-428.

Bytyqi, H., Odegard, J. Mehmeti, H. Vegra, M. and Klemetsdal, G. (2007). Environmental sensitivity of milk production in extensive environments: A comparison of Simmental Brown Swiss and Tyrol Grey using random regression models. Journal Dairy Science. 90(8):3883-3888.

Collier, R.J,. Dahl, G.E. and VanBaale, M.J. (2008). Major advances associated with environmental effects on dairy cattle. Journal Dairy Science.89:1244-1253.

Erdogan, H.M. Citil, M. Gunes, V. and Saatci, M. (2004). Dairy cattle farming in Kars District, Turkey. Characteristics and production. Turkey Journal vet Animal Sciences.28:735-743.

Fink, G., (2008). Stress: Definition and history. Encyclopedia of Neuroscience. Academic Press.546-555.

Hammami, H. Rekik, B. Soyeurt, H. Bastin, C. and Gengler, N. (2008). Genotype×environment interaction for milk yield Holsteins using Luxembourg and Tunisian populations. Journal Dairy Sciences 91:3661-3671.

Hanford, K.J., Van Vleck, L.D. and Snowder, G.D. (2003). Estimates of genetic parameters and genetic change for reproduction weight and wool characteristics of Target sheep. Journal of Animal Science.81 (3):630-640.

Heinrichs, J. Jones, C. and Bailey, K. (2005). Milk components understanding the causes and importance of milk fat and protein variation in your dairy herd. Journal Dairy Science.88:2260-2271.

Khanzadeh, H., Ghavi Hossein-Zadeh, N. and Naserani, M. (2013). Estimation of genetic parameters and trends for milk fat and protein percentages in Iranian Holstein using random regression test day model. Archive Tierzucht.56 (10):9428-9438.

Meyer, K. (2007). Wombat- a tool for mixed model analyses in quantitative genetics by restricted maximum likelihood (REML). Journal of Zhejiang University Science. 8(11):815-821.

Nilforooshan, M. A., and Edriss, M. A. (2007). Comparison of Holstein bull semen sources on milk traits in Isfahan Province in Iran. Journal Animal Science.50 (1):71-83.

Ojango, J. M.K. and Pllott, G.H. (2002).The relationship between Holstein bull breeding values for milk yield derived in both the UK and Kenya. Livestok Production Science.74:1-12.

Pahlavan, R. and Moghimi Esfandabadi, A. (2010).  Evaluation of genetic appearance, production and reproduction of a society Holstein cows. Journal of Animal ScienceVol, 3, NO, 3, p 11-12.

Pirzada, R. (2011). Estimation of genetic parameters and variance components of milk trait in Holstein-Frisian and British –Holstein dairy cows, 2011.Kafkas University Vet Fake Dreg. 17(3):463-467.

Pryce, J.E., and Simm, G. (2001). The relationship between body condition score and reproductive performance. Journal Dairy Science.84:1508-1515.

Sahin, A., Ulutas, Z. Yilmaz Adkinson, A. and Adkinson, R.W (2012). Genetic and environmental parameters and trends for milk production of Holstein cattle in Turkey. Italian Journal of Animal Science. (11):44.

Sarakul, M. Koonawootrittriron, S. Elzo, M.A. and Suwanasopee, T. (2011). Factors associated with dairy cattle genetic improvement for milk production at farm level in central Thailand. Journal Animal Sciences.

Sargolzaei, M. (2009). Pedigree version 1.02, User’s manual. Department of Animal Breeding and Genetics. Animal Science Research Institute, Karaj, Iran.

Savar Sofla, S., Taheri Dezfuli, B. and Mirzaei, F. (2011).Interaction between genotype and climates for Holstein milk production traits in Iran. African Journal of Biotechnology.10 (55):11582-11587.

Strabel, T., and Jamrozik, J. (2006). Genetic analysis of milk production traits of Polish Black and White cattle using large-scale random regression test day models. Journal Dairy Science. 89:3152.

Toghiani, S. (2012). Genetic relationships between production traits and reproductive performance in Holstein dairy cows. Archive Tierzucht.55 (5):458-468.

Tsiokos, D. Chatziplis, D. Ligda, C. and Georgoudis, A. (2009). Genotype & Environment interaction in the Greek Holstein population. Journal Dairy Science.87:678-684.

Vanli, Y., Ozsoy, M.K. Bas, S. and Kaygisiz, A. (2005). Propulsion vet biometric genetic. Trakya University. Zir.Fak Yay: 286-288.

Yousefi-Golverdi, A., Hafezian, H. Chashnidel, Y. and Farhadi, A. (2012).Genetic parameters and trends of production traits in Iranian Holstein population. African Journal of Biotechnology. 11(10):2429-2435.