بررسی تاثیر منابع مختلف دانه‌های روغنی بر عملکرد تولیدمثلی میش زل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

به منظور بررسی تأثیر منابع مختلف دانه‌های روغنی حاوی اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 بر متابولیت‌های خونی، نسبت جنسی و شاخص‌های تولیدمثلی، از 102 راس میش نژاد زل در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با سه تیمار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل: 1- تیمار شاهد، حاوی جیره پایه، 2- تیمار امگا-3، حاوی دانه کلزا و 3- تیمار امگا-6 که حاوی دانه سویا بود. میش‌ها به مدت 56 روز با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند. نتایج نشان داد استفاده از اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 تاثیر معنی‌داری بر غلظت گلوکز، تری‌گلیسریدها و لیپوپروتئین‌های با دانسیته پایین نداشت ، ولی غلظت کلسترول و لیپوپروتیین‌های با دانسیته بالادر گوسفندانی که اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 مصرف کردند، به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود. درصد بره‌زایی در میش‌هایی که اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 مصرف کردند در مقایسه با تیمار شاهد به‌طور معنی‌داری افزایش نشان داد. تیمارهای آزمایشی نسبت جنسی بره‌های متولد شده را تحت تاثیر قرار داد (05/0˂P) به طوری‌که درصد ماده‌زایی در دام‌هایی که اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 مصرف کردند در مقایسه با گروه شاهد به‌طور معنی‌داری کمتر بود. به‌طور کلی و با توجه به نتایج پژوهش حاضر منابع اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 می‌تواند به عنوان راهکاری برای افزایش درصد فحلی و بره‌زایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


دقیق کیا، ح.، و رهبر، ب. (1391). تاثیر منابع مختلف چربی در جیره فلاشینگ بر روی عملکرد تولیدمثلی، متابولیت­ها و هورمون­های خونی گوسفند قزل. مجله پژوهش­های علوم دامی جلد 22، شماره 2، صفحه 147 تا 160.

دقیق کیا، ح.، اصلانی، غ.، مقدم، غ.، علیجانی، ص.، و حسین خانی، ع.، (1391). تاثیر دانه های روغنی بذرک و سویا در جیره فلاشینگ میش­های مغانی بر عملکرد تولید مثلی آن­ها در خارج ازفصل تولیدمثل. مجله پژوهش­های علوم دامی جلد 22 شماره 3، صفحه 173 تا 184.

صادقی پناه، ح.، زارع شحنه، ا.، نیکخواه، ع.، و نیاسری، ا. (1385)  اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشن افزایی بر تولیدمثل میش­های نژاد زندی. مجله تحقیقات دامپزشکی جلد 61، شماره 2، صفحه 101 تا 106.

محمدی، ز.، میرزایی، ح. ر.، شهیر، م. ح.، و امانلو، ح. (1390). اثر نسبت اسیدهای چرب غیراشباع امگا-6 به امگا-3 در جیره­های پیش از جفت­گیری بر تعداد و اندازه فولیکول­های تخمدان در میش­های افشاری. اولین کنگره ملی علوم و فناوری­های نوین کشاورزی. صفحه 1.

 Adamiak, S. J., Powell, K., Rooke, J. A., Webb, R., and Sinclair, K.D. (2006). Body composition, dietary carbohydrates and fatty acids determine post-fertilisation development of bovine oocytes in vitro. Reproduction 131:247-258.

Agung, B., Otoi, T., Wongsrikeao, P., Taniguchi, M., Shimizu, R., Watari, H., and Nagai, T. (2006). Effect of maturation culture period of oocytes on the sex ratio of in vitro fertilized bovine embryos. Journal of Reproduction and. Development. 52:123-127.

Akbarinejad, V., Niasari-Naslaji, A., Mahmoudzadeh, H. and Mohajer, M. (2012). Effects of diets enriched in different sources of fatty acids on reproductive performance of Zel sheep. Iranian Journal of Veterinary Research. 13:41-46.

DaghighKia, H., MohamadiChapdareh, W., HosseinKhani, A., Moghaddam, G., Rashidi, A., Sadri, H., and Alijani, A., (2012b). Effects of flushing and hormonal treatment on reproductive performance of Iranian Markhoz goats, J. Anim. Physiol. Anim. Nutrition. 96(6): 1157-1164.

De Fries, C.A., Neuendorff, D.A., and Randel, R.D. (1998). Fat supplementation influences postpartum reproductive performance in Brahman cows. Journal of Animal. Science.76:864-870.

Dirandeh, E., Towhidi, A., Zeinoaldini, S., Ganjkhanlou, M., Ansari Pirsaraei, Z., and Fouladi-Nashta, A. (2013a). Effects of different polyunsaturated fatty acid supplementations during the postpartum periods of early lactating dairy cows on milk yield, metabolic responses, and reproductive performances. Journal of Animal. Science. 91:713-721.

Dirandeh, E., Towhidi, A., Ansari Pirsaraei, Z., AdibHashemi, F., Ganjkhanlou, M.,Zeinoaldini, S.,RezaeiRoodbari, A., Saberifar, T., and Petit, H. V. (2013b).Plasma concentrations of PGFM and uterine and ovarian responses in early lactation dairy cows fed omega-3 and omega-6 fatty acids. Theriogenology. 80:131–137.

Fountain, E.D., Mao, J., Whyte, J.J., Mueller, K.E., Ellersieck, M.R., Will, M.J., Roberts, R.M., MacDonald, R., and Rosenfeld, C.S. (2008). Effects of diets enriched in omega-3 and omega-6 polyunsaturated fatty acids and offspring sex-ratio and maternal behavior in mice. Biology of Reproduction. 78:211-217.

Funston, R. N. (2004). Fat supplementation and reproduction in beef females. Journal of Animal. Science. 82(E. Suppl.): E154-E161.

 Green, M. P, Lee D Spate, Tina E Parks, Koji Kimura, Clifton N Murphy, Jim E Williams, Monty S Kerley, Jonathan A Green,Duane H Keisler and R Michael Roberts. (2008). Nutritional skewing of conceptus sex in sheep: effects of a maternal diet enriched in rumen-protected polyunsaturated fatty acids (PUFA). Reproductive Biology and Endocrinology. 6:21-29.

Gutierrez-Adan, A., Perez, G., Granados, J., Garde, J.J., Perez-Guzman, M.,Pintado,and B., De La Fuente, J. (1999). Relationship between sex ratio and time of insemination according to both times of ovulation and maturational state of oocyte. Zygote. 7:37-43.

Kassa, T., Ambrose, J. D., Adams, A. L., Staples, C. R., Head, H. H., and Thatcher, W. W. (2002). Effects of whole cottonseed diet and recombinant bovine somatotropin on ovarian follicles in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 85:2823-2830.

Kim, J.Y., Kinoshita, M., Ohnishi, M., and Fukui, Y. (2001). Lipid and fatty acid analysis of fresh and frozen-thawed immature and in vitro matured bovine oocytes. Reproduction. 122:131-138.

Martinez, F., Kaabi, M., Martinez-Pastor, F., Alvarez, M., Anel, E., Boixo, J.C., de Paz, P., and Anel, L. (2004). Effect of the interval between estrus onsetand artificial insemination on sex ratio and fertility in cattle: a field study. Theriogenology 62:1264-1270.

Mattos, R., Staples, C.L. and Thatcher, W.W. (2000). Effects of dietary fatty acids on reproduction in ruminants. Review of Reproduction. 5:38-45.

Nestel, P.J., Poyser, A., Mills, S.C., and Scott, T.W. (1978). The effect of dietary fat supplements on cholesterol metabolism in ruminants. Journal of Lipid Research. 19:899-909.

Petit, H.V., Germquet, C., and Label, D. (2004). Effect of feeding whole, unprocessed sunflower seeds and flaxseed on milk production, milk composition, and prostaglandin secretion in dairy cows. Journal of Dairy Science. 87:3889-3898.

Petit, H.V., and Twagiramungu, H. (2006). Conception rate and reproductive function of dairy cows fed different fat Sources. Theriogenology. 66:1316-1324.

Robinson, R.S., Pushpakumara, P.G.A., Cheng, Z., Peters, A.R., Abayasekara, D.R.E., and Wathes, D.C. (2002). Effects of dietary polyunsaturated fatty acids on ovarian and uterine function in lactating dairy cows. Reproduction. 124:119-131.

Rosenfeld, C.S., and Roberts, R.M. (2004). Maternal diet and other factors affecting offspring sex ratio: A review. Biology of Reproduction. 71:1063-1070.

Salfer, J. A., Linn, J. G., Otterby, D. E., and Hansen, W. P. (1995). Early lactation responses of Holstein cows fed a rumeninert fat prepartum, postpartum, or both. Journal of Dairy Science. 78:368-377.

Smith, T.H. (2001). Feeding fat to caws: Feeding vegetable fats during lactation can increase the number of cows that are cycling by breeding season. Angus Beef Bulletin/march 2001.

Thatcher, W. W., Bilby, T., Staples, C.R., MacLaren, L., and Santos, J. (2004). Effects of polyunsaturated fatty acids on reproductive processes in dairy cattle. Proc. 19th Southwest Nutrition & Management Annual Conference, Bio products, Inc. Pre- Conference Symposium. University of Arizona. USA. p: 1-28. 

Wehrman, M. E., Welsh, T.H., and Williams, G.L. (1991). Diet-induced hyperlipidemia in cattle modifies the intrafollicular cholesterol environment, modulates ovarian follicular dynamics, and hastens the onset of postpartum luteal activity. Biology of reproduction. 45:514–522.

Zachut, M., Arieli, A., Lehrer, H., Argov, N., and Moallem, U. (2008). Dietary unsaturated fatty acids influence preovulatory follicle characteristics in dairy cows. Reproduction. 135:683–692.

Zeron, Y., Sklan, D., and Arav, A. (2002). Effect of polyunsaturated fatty acid supplementation on biophysical parameters and chilling sensitivity of ewe oocytes. MollecularlReproduction and Development. 61:271-278.