اثر عوامل ژنتیکی و غیر ژنتیکی موثر بر زنده مانی از تولد تا یک سالگی بره های کردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

به منظور بررسی اثر عوامل ژنتیکی و غیر ژنتیکی موثر بر صفات طول عمر و زنده‌مانی در بره های کردی از رکوردهای جمع‌آوری شده توسط ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفندکردی شیروان طی سال-های 91-69 که شامل 7469 حیوان حاصل از187 پدر و 2258 مادر بودند، استفاده شد. عوامل ثابت جنس بره، نوع تولد، ماه تولد، سن مادر، سال تولد و متغیر کمی وزن تولد بر صفات مورد بررسی تاثیر معنی داری داشتند (01/0>P). میزان وراثت پذیری طول عمر بره ها، حاصل از مدل های خطی مختلف در حد پایین بین 01/0 تا 06/0 برآورد شد. نتایج آزمون نسبت درستنمایی نشان داد که مدل3 که افزون بر اثر تصادفی ژنتیک افزایشی حیوان دارای دو اثر تصادفی مادری نیز می باشد برای برآورد مولفه های واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفت طول عمر از تولد تا یک سالگی مناسب می باشد. میزان وراثت پذیری مستقیم زنده مانی بره ها، حاصل از مدل های خطی مختلف در دامنه بین صفر تا 046/0 برآورد گردید. آزمون نسبت درستنمایی نشان داد که برای برآورد مولفه های واریانس و پارامترهای ژنتیکی زنده مانی بره ها از تولد تا یک سالگی، مدل1 مناسب ترین مدل می باشد. مقادیر وراثت پذیری لگاریتمی، وراثت پذیری اولیه و وراثت پذیری موثر حاصل از مدل پدری برای زنده مانی از تولد تا یک سالگی بره های کردی به ترتیب در دامنه (04/0 تا 09/0)، (21/0 تا 41/0) و (07/0 تا 16/0) برآورد گردید که بیشترین میزان آنها مربوط به زنده مانی در سن 2 ماهگی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


Aslaminejad, A.A., Saghi, D.A., Dashab, G. and Zabetyan, M. 2011. Evaluation of environmental effect on Baluchi lamb survival between birth day and weaning. Iranian Journal of Animal Science. 3(3): 292-296.

Ahmed, A., Egwu, G. O., Garba, H. S. and Magaji, A. A. 2010.  studies on risk factors of mortality in lambs in Sokoto, Nigeria. Nigerian Veterinary Journal. 31(1):56-65.

Awemu E.M.,  Nwakalor, L.N.,  and  Abubakar, B.Y. 1999. Environmental influences on preweaning mortality and reproductive performance of Red Sokoto does. Small Ruminant Research, 34: 161-165.

Bahri Binabaj F., Tahmurespour M., Aslaminejad A A. and Vatankhah M. 2013. The investigation of nongenetic  factors affecting survival of Karakul lambs from birth to one year of age using linear and nonlinear models. Small Ruminant Research, 113(1): 34- 39.

Barazandeh, A., Molaei Moghbeli, S., Vatankhah, M., Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2012. Lamb survival analysis from birth to weaning in Iranian Kermani sheep. Tropical Animal Health & Production; 44: 929- 934.

Caraviello, D. Z.,  Weigel, K. A., and Gianola, D. 2004. Comparison between a weibull proportional hazards model and linear model for predicting the genetic merit of US jersey sires for daughter longevity. J. Dairy Sci. 87: 1469-1476.

Charismiadou, M.A., Bizelis, J.A., and Rogdakis, E. 2000. Metabolic changes during the perinatal period in dairy sheep in relation to level of nutrition and breed. I. Late pregnancy. Animal Physiology and Animal Nutrition, 84: 61-72.

Chniter, M., Hammadi, M., Khorchani, T., Krit, R., Lahsoumi, B., Ben Sassi, M., Nowak, R., and Ben Hamouda, M. 2011. Phenotypic and seasonal factors influence birth weight, growth rate and lamb mortality in D, man sheep maintained under intensive management in Tunisian oases. Small Ruminant Research, 99: 166-170.

Ducrocq, V., and Solkner, J. 2000. The survival kit v3.12 users manual.

Dwyer, C.M. 2003. Behavioural development in the neonatal lamb: effect of maternal and birth related factors. Theriogenology, 59: 1027-1110.

Dwyer, C.M., 2008. The welfare of the neonatal lamb. Small Ruminant Research, 76: 31-41.

Dwyer, C.M., and  Lawrence, A.B. 2005. Areview of the behavioural and physiological adaptation of hill and lowland breeds of sheep that favors lamb survival. Applied Animal Behavioral Science, 92: 235-260.

Hatcher S., Atkins, K.D. and Safari, E. 2009. Phenotypic aspects of lamb survival in Australian Merino sheep. Journal of Animal Science, 87: 2781-2790.

Mandal, A., Prasad, H., Kumar, A., Roy, R., and Sharma, N. 2007. Factors associated with lamb mortalities in Muzaffanagari sheep. Small Ruminant Research, 71: 273-279.

Meyer, K. 2006. Wombat: A program for mixed model analysis by restricted maximum likelihood. Animal Genetics and breeding Unit. Armidale.

Miller, D. R., Blache, D., Jackson, R. B., Dowine, E. F., and Roche, J. R. 2010. Metabolic maturity at birth and neonate lamb survival: Association among maternal factors, litter size, lamb birth weight, and plasma metabolic and endocrine factors on survival and behavior. Journal of Animal Science, 88: 581-593.

Mukasa-Mugerwa, E., Lahlou-Kassi, A., Anindo, D., Rege, J. E. O., Tembely, S., Tobbo, M. and Baker, R. L. 2000. Between and within breed variation in lamb survival and the risk factors associated with major causes of mortality in indigenous Horro and Menze sheep in Ethiopia. Small Ruminant Research, 37, 1-12.

Sawalha, R.M., Conington, J., Brotherstoune, S. and Villanueva, B. 2007. Analyses  of  lamb   survival  of  Scottish  Blackface  sheep. Animal, 1: 151-157.

Snowder, G.D., and Knight, A.D. 1995. Breed effects on foster lamb and foster dam on lamb viability and growth. Journal of Animal Science, 73: 1559-1566.

Snowder, G.D.,  Knight, A.D., VanVleck, L.D., Bromley, C.M., and Kellom, T.R. 2001. Usefulness of subjective ovine milk scores:1. Association with range ewe characteristics and lamb production. Journal of Animal Science, 79: 811-818.

Southey, B.R., Rodrigues Zas, S.L., and Leymaster, K.A. 2001. Survival analysis of lamb mortality in a terminal sire composite population. Journal of Animal Science, 79: 2298-2306.

Vatankhah, M., and Talebi., M.A. 2009. Genetic and non-genetic factors affecting mortality in Lori-Bakhtiari lambs. Asian Australiasian Journal of Animal Science, 22: 459-646.

Vatankhah, M. 2013. Estimation of the genetic parameters for survival rate in Lori-Bakhtiari lambs using linear and weibull proportional hazard models. Journal of Agricultural Science and Technology, 15: 1133-1143.

Vermorel, M., and Vernet, J. 1986. Major factors affecting thermogenesis and cold resistance of newborn lambs. Factors affecting the survival of newborn lambs. Proceedings of seminar in the CEC program of coordination of agricultural research Brussels.

Yazdi, M.H., Visscher, P.M., Ducrocq, V., and Thompson, R. 2002. Heritability, reliability of genetic evaluation and response to selection in proportional hazard models. Journal of Dairy Science, 85: 1563-1577.