بررسی اثر عوامل مدیریت تغذیه بر عملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی استان گلستان با استفاده از سیستم تصمیم گیری چندشاخصه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. کرج. ایران.

2 استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. کرج. ایران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

به منظور بررسی اثر عوامل مدیریت تغذیه در مزارع پرورش جوجه‌ گوشتی، از 20 درصد مزارع فعال استان گلستان، اطلاعات خام در قالب پرسشنامه جمع‌آوری شد. در این تحقیق خوراک مصرفی، میانگین وزن زنده در زمان کشتار، ضریب تبدیل غذایی و درصد زنده‌مانی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص عملکرد برای هر واحد مرغداری محاسبه و بر این اساس مزارع به چهار گروه ضعیــف (25 ± 200) متــوســط (25 ± 250)، خوب (25 ± 300) و عالی (25 ± 350) تقسیم‌بندی شدند. به منظور تعیین اثر عوامل مدیریتی بر شاخص‌های عملکردی از سیستم تصمیم‌گیری چند شاخصه(MCDM) استفاده و از مدل مجموع ساده وزنی ‌SAW، عوامل عمده موثر بر ارزیابی علل مدیریتی موثر بر اختلاف ایجاد شده بین چهار گروه و میزان سهم این عوامل در ایجاد اختلاف مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که گروه‌های متوسط و عالی به ترتیب با 52/75، 535/59 درصد، بیشترین استفاده را از نهاده‌های مدیریت تغذیه در جهت بهبود تولید برده‌اند. در بین عوامل مدیریت تغذیه، استفاده از دان پلت، سیستم دانخوری و تعداد جیره با 07/57 , 04/29 و 36/7 درصد، بیشترین سهم را در ایجاد اختلاف بین گروه‌ها داشتند. لذا می‌توان توصیه کرد در شرایط آب و هوایی استان گلستان، استفاده از دان پلت و سیستم‌های دانخوری جدید می‌تواند در بهبود عملکرد مزارع نقش کلیدی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


ذاکر استقامتی، ح.  و حسینی، ع. (1391). بررسی عوامل مغذی موثر بر عملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی استان گیلان با استفاده از سیستم تصمیم‌‌گیری چند شاخصه. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. ص 1-4.

حسینی، ع.، کوچک‌‌زاده ملایری، م. و سیدآبادی، ح. ر. (1394). تعیین سهم عوامل هزینه‌‌ای موثر بر قیمت تمام شده هرکیلوگرم مرغ گوشتی با روش تصمیم‌‌گیری چند شاخصه در استان تهران. مجله علمی- پژوهشی تولیدات دامی دانشگاه تهران. دوره 17، شماره 1، ص ص 51-58.

حسینی، س.ع.، زاغری، م.، لطف‌‌الهیان، ه.، شیوازاد، م. و مروج، ح .(1390). تعیین سطح مناسب متیونین مرغ‌های مادر با استفاده از روش اقتصادی حداکثرسازی سود و تصمیم‌‌گیری بر مبنای پاسخ‌های چندگانه. مجله علوم دامی ایران. دوره 42 ، شماره 4، ص ص 329 -333.

چیذری، ا. ح. (1380) . بررسی اقتصادی عوامل تولید در واحدهای تولید مرغ گوشتی در شهرستان ساوجبلاغ. فصلنامه پژوهش و سازندگی. شماره 51، ص ص 22-25.

رضازاده، ر. (1382). ارزیابی شاخص­های عملکردی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان خراسان. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی.

عباسپور، ی. (1381). مطالعه وضعیت پرواربندی گوسفند در استان ایلام. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(تات). موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

ورمقانی ، ص. (1387). ارزیابی مدیریت و تغذیه مزارع پرورش جوجه گوشتی استان ایلام. سومین کنگره علوم دامی. دانشگاه فردوسی مشهد.

Aslam-Bahatti, M.  and Athra, M. (1997).Comparative study on the performance of seek island red with leghorn and three crosses. Indian Journal of Poultry Science.32: 100-101

Malczewski, J. (1997). Propogation of errors in multicriteria location analysis: a case study. In: Fandel, G. and Gal, T. (Eds.), Multiple criteria decision making, Springer-Verlag, Berlin, 154-155.

Zaker Esteghamati, H., Hosseini, S.A., Mohamadian Tabrizi, H.R., Palizdar, M.H. and Meimandipour, A. (2012). Nutritional management of broiler rearing farms in Guilan, Iran. International Journal of Agricultural Management and Development.2(1):1-9.