اثرات نژاد، تانن و ضد انگل شیمیایی بر عملکرد، انگل کوکسیدیوز و برخی فراسنجه‌های خونی گوسفند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران،

2 دانش آموخته مهندسی فناوری ارشد دامپروری ارگانیک گروه علوم دامی و دامپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

3 دانشیار گروه علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

چکیده

این تحقیق جهت بررسی مقاومت ژنتیکی نژادهای مختلف گوسفند برابر انگل کوکسیدیوز و مقایسه تاثیر مصرف داروهای ضدانگلی شیمیایی و تانن بر عملکرد بره‌های نر جایگزین انجام شد. تعداد 36 راس بره نر تک‌قلو 8-9 ماه با میانگین وزن 6 ±30 کیلوگرم از میش‌های شکم دوم نژادهای بلوچی، ایران بلک و آرمان انتخاب و برای 60 روز بررسی شدند. این تحقیق به صورت فاکتوریل 3×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و تکرار انجام شد. تغذیه بر مبنای استاندارد 11000 و جیره‌ها بر اساس احتیاجات NRC(1985) متوازن شدند. از روز دهم آزمایش، به مدت 3 روز به جیره اول، تانن تجاری دباغی به میزان 6/1 گرم در هر کیلوگرم وزن بدن و به جیره دوم داروی ضدکوکسیدیوز آمپرولیوم 200 به میزان 5گرم در 20 کیلوگرم وزن بدن افزوده شد. طی دوره آزمایش، میزان پارامترهای آلبومین، روتئین سرم، هموگلوبین، حجم گلبول‌های قرمز خون، تعداد تخم انگل در هر گرم مدفوع، میزان خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد تعداد تخم انگل در هر گرم مدفوع تحت تاثیر دوره‌های زمانی آزمایش و نوع ضد انگل قرار گرفت، بطوریکه داروی شیمیایی اثر بیشتری نسبت به تانن دباغی داشت ( ). هیچکدام از صفات مورد بررسی تحت تاثیر نژاد قرار نگرفتند، اما تاثیر دوره‌های زمانی معنی‌دار بود ( ). به رغم عدم اثر معنی‌دار تانن در مقایسه با داروی شیمیایی بر عملکرد، با توجه به تاثیر مثبت آن بر کاهش سطح آلودگی به ایمریا، مصرف آن بجای ضدانگل‌های شیمیایی در سیستم‌های پرورش توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


حاجی حاجیکلایی، م. ر.، راضی جلالی، م.، اسلامی ویسری، م. (1385). تاثیر سن، جنس و فصل بر پارامترهای خونی گوسفندان زل مازندران. مجله دامپزشکی ایران. شماره 12، ص ص. 32-24

شجاعی، س. ش. ر.، شقایق، ع. و احمدی، ا. (1389). بررسی میزان شیوع کوکسیدیوز در تعدادی از گاوداری­های صنعتی استان البرز. مجله پژوهشهای بالینی دامپزشکی. سال دوم، شماره اول، ص ص. 31-25.

کیایی، س. م. م.، رهبری، ص.، مدیرصانعی، م.، رحیمی، ر. و عارف پژوهی، ر. (1380). مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه درمنه و یک داروی ضد کوکسیدی شیمیایی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه­های گوشتی. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره 56، شماره 4، ص ص. 57-53.

کیایی، س. م. م.، رهبری، ص.، مدیرصانعی، م.، قلیانچی، آ. و ابراهیمی، ر. (1386). بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارایی واکسن کوکسیدیوز در جوجه­های گوشتی. پژوهش و سازندگی. شماره 77، ص ص. 16-11.

رجب، ا.، بزرگمهری فرد، م.ح.، خاکی، ز.، مدیر صانعی، م.، شجاعدوست، ب. و کیایی، س. م. م. (1388). تاثیر استفاده از واکسن­ها و داروهای ضد کوکسیدیوز بر ضایعات روده­ای و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم در جوجه­های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوز. مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 64، شماره 3، ص ص. 199-185.

Aas, E. (2003). A practitioners perspectives: traditional tannin-treatment against intestinal parasites in sheep and cattle. Journal of Ethnobotany Research & Applications 1: 31-37.

Abakar, A.D., Seri, H.I., Ismail, A.A., and Musa, H.H. (2005). Comparative efficacy of Selected Anticoccidial Drugs in Ambarorow Sheep Naturally Infected with Enteric Coccidia in South Darfur,Sudan. The Sudan Journal of Veterinary Research. 20: 61-67.

Adams, L.G. and Templeton, J.W. 1998. Genetic resistance to bacterial diseases of animals. Scientific and Technical Review of the Office International des Epizooties (Paris).17: 200-219.

Andrews, A.H. (2013). Some aspects of coccidiosis in sheep and goats. Journal of Small Ruminant Research 110: 93– 95.

Athanasiadou, S., Tzamaloukas, O., Kyriazakis, I., Jackson, F., Thamsborg, S.M., and Christensen, L.P. (2004). The role of bioactive plants to control sheep nematodes in Northern Europe. In: Proceedings International Workshop held at Danish Centre of Experimental Parasitology Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Denmark, P. 11-13.

Bayer, Animal Health GmbH .(2008). Coocidiocide for lambs. Technical information, International edition. In:https://animalhealth.bayer.com/ah/fileadmin/media/baycox/50492263d01.pdf

Chartier, C., and Paraud, C. (2012). Coccidiosis due to Eimeria in sheep and goats, a review. Journal of Small Ruminant Reearch.103:84– 92.

Correa, J.E., Floyd, J.G. and Kriese-Anderson, L.A. (2012). The Use of Sheep Breeds Resistant to Internal Parasites. Alabama A&M University and Auburn University. In: http://www.aces.edu/pubs/docs/U/UNP-0006/UNP-0006.pdf

Dai,Y.B., Liu, X.Y., Liu, M. and Tao J.P. (2006). Pathogenic effects of the coccidium Eimeria ninakohlyakimovae in goats. Veterinary Research Communication. 30:149-160.

Ghanem, M.M. and Abd El-Raof, Y.M. (2005). Clinical and haemato-biochemical studies on lamb coccidiosis and changes following amprolium and sulphadimthoxine therapy. Benha Veterinary. Journal Medicine. 16:285-300.

Goldberg, V., Ciappesoni G. and Aguilar, I. (2012). Genetic parameters for nematode resistance in periparturient ewes and post-weaning lambs in Uruguayan Merino sheep. Livestock Science. 147: 181–187.

Hechendorn, F. (2005). Kondensierte tannine eine moglichkeit zur kontroll von magen-darm-würmem. Forum 1/2: 11-16. In: http://orgprints.org/5024/1/Heckendorn-2005-Tannine.pdf

Honey, P. (2013). A genetic approach to internal parasite in Australian cattle. Published by Meat & Livestock Australia Limited.In:http://www.mla.com.au/Research-and-development/Search-RD-reports/RD-report-details/Animal-Health-and-Biosecurity/A-Genetic-Approach-to-Internal-Parasite-Control-in-Australian-Cattle/158

Kahan, T., Wiiliams, S., Mobley, R., Ezenwa, I. and Peterson, E. (2007). The Use of Tanniferous Plants to Control Infestations of Haemonchus contortus Parasites in Meat Goats. Department of Animal Sciences, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences,

 

Karlsson J., Greeff, J. and Besier, B. (2013). Sheep worms-breeding worm resistant sheep. Journal of DAFWA Farmnote 552.

Karlsson, L.J. E. and Greeff, J. C. (1996). Preliminary genetic parameters of faecal worm egg count and scouring traits in Merino sheep in a Mediterranean environment. In: Proceedings of Australian Society Animal Production. 21. 477

Karlsson, L. J. E. and Greeff, J. C. (2012). Genetic aspects of sheep parasitic diseases. Veterinary Parasitology. 189: 104– 112.

Kiran, S., Bhutta, A.F., Ali Khan, B., Durrani, S.,  Ali, M. and Iqbal, F. (2012). Effect of age and gender on some blood biochemical parameters of apparently healthy small ruminants from Southern Punjab in Pakistan. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicene. 4: 304–306.

Mawahib Alhag, A., Abderahim, B.N. and Verla, N.I. (2014). Wattle tannins as control strategy for gastrointestinal nematodes in sheeps. AfricanJournal of Agriculture Research. 9:2185-2189.

Min, B.R. and S.P. Hart. (2003). Tannins for suppression of internal parasites. Journal of Animal Science. 81(E. Suppl. 2): E102-E109.

Min, B.R., Hart, S.P., Miller, D., Tomita, G.M., Loetz, E. and Sahlu, T. (2005).  The effect of grazing forage containing condensed tannins on gastro-intestinal parasite infection and milk composition in Angora does. Veterinary Parasitology.  130: 105-113.

Molan, A.L., Waghorn, G.C., Min, B.R., and McNabb, W.C. (2000). The effect of condensed tannins from seven herbages on Trichostrongylus colubriformis larval migration in vitro. Folia Parasitoogical. 47:39–44.

Paolini, V., De La Farge, F., Prevot, F., Dorchies, Ph. and Hoste, H. (2005). Effects of the repeated distribution of sainfoin hay on the resistance and the resilience of goats naturally infected with gastrointestinal nematodes. Veterinary Parasitology. 127: 277–283.

Rakhshandehroo, E., Nazifi, S., Razavi, M., Ghane, M. and Mootabi Alavi. A. (2013). Caprine coccidiosis: the effects of induced infection on certain blood parameters. Veterinarski Arhiv. 83 (6): 623-631.

Ruiz, A., Matos, L., Munoz, M.C., Hermosilla, C., Molina, J.M., Andrada, et al. (2013). Isolation of an Eimeria ninakohlyakimovae field strain (Canary Islands) and analysis of its infection characteristics in goat kids. Research Veterinary Science. 94:277-284.

Sadaghian, M., Hassanpour, S., Maheri-Sis, N., Eshratkhah, B., Gorbani, A. and Chaichi-Semsari, M. (2011). Effects of different levels of wattle tannin drenches on faecal egg counts during naturally acquired mixed nematode infections in Moghani sheep. Annals Biological Research. 2:226-230.

Saratsis, A., Joachim, A., Alexandros, S. and Sotiraki, S. (2011). Lamb coccidiosis dynamics in different dairy production systems. Veterinary Parasitology.  181:131– 138.

Villalba, J.J., Provenza, F.D., Hall, O. and Lisonbee, D. (2010). Selection of tannins by sheep in response to gastrointestinal nematode infection. Journal of Animal Science. 88:2189-2198.

Williams, A.R., Greeff, J.C., Vercoe, P.E., Dobson, R.J. and Karlsson, L.J.E. (2010). Merino ewes bred for parasite resistance reduce larval contamination onto pasture during the peri-parturient period. Anima., 4)1):122–127.

Woolaston, R.R. and Baker, R.L. (1996). Prospects of breeding small ruminants for resistance to internal parasite. International Journal of Parasitology. 48:8/9: 845- 855