تاثیر سیلاژ یونجه غنی شده با سطوح مختلف ضایعات خرما بر قابلیت هضم ماده خشک و برخی فراسنجه های شکمبه ای در گوسفند کرمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش علوم دامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 استادیار بخش علوم دامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

3 استاد بخش علوم دامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

4 دانشیار بخش علوم دامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه تاثیر افزودن خرمای ضایعاتی بر ترکیب شیمیایی و کیفیت سیلاژ یونجه و قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه‌های شکمبه‌ای گوسفند بود. از 4 راس گوسفند نر نژاد کرمانی با میانگین سن 2 سال و وزن 2±47 کیلوگرم در قالب طرح مربع لاتین در 4 دوره 21 روزه استفاده شد. برای تهیه سیلاژ، یونجه با درصد‌های 0، 5، 10 و 15 درصد خرمای ضایعاتی مخلوط و به مدت 45 روز در بشکه هایی با گنجایش 40 لیتر سیلوگردید. از سیلاژها به میزان 30 درصد در جیره‌های آزمایشی: 1) جیره شاهد (سیلاژ یونجه بدون خرمای ضایعاتی) 2) جیره دارای سیلاژ یونجه با 5 درصد خرمای ضایعاتی، 3) جیره دارای سیلاژ یونجه با 10 درصد خرمای ضایعاتی و 4) جیره دارای سیلاژ یونجه با 15 درصد خرمای ضایعاتی استفاده شد. افزودن خرمای ضایعاتی به یونجه هنگام سیلو کردن سبب افزایش ماده خشک و انرژی، کاهش الیاف نامحلول در شوینده خنثی و خاکستر شد (05/0>P) و تاثیر معنی‌داری بر قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و الیاف نا محلول در شوینده خنثی جیره‌های آزمایشی داشت. بالاترین قابلیت هضم ماده خشک مربوط به جیره-ی شاهد و کم‌ترین مقدار مربوط به جیره‌ دارای سیلاژ یونجه با 5 درصد خرمای ضایعاتی بود. همچنین با سیلاژ یونجه با 15 درصد خرمای ضایعاتی، نیتروژن آمونیاکی تولید شده در شکمبه گوسفندان به طور معنی داری کاهش یافت (05/0>P). در مجموع استفاده از خرمای ضایعاتی سبب بهبود کیفیت سیلاژ یونجه گردید و به دلیل کاهش تولید آمونیاک شکمبه و دفع آن به محیط زیست اثر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


امانلو، ح.، زحمتکش، د. وآقازیارتی، ن. (1391). ضرورت تغییرعلف خشک یونجه به یونجه سیلوشده وکاهش درصدآن درتغذیه گاوهای شیری. مجموعه مقالات پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ص. 8-2.

امانلو، ح. و زحمتکش، د.(1387). درک مدیریت سیلاژ: ازبرداشت تاخورانیدن به دام (چاپ اول). انتشارات نارمک. (ترجمه) ص ص. 102-58.

بهگر، م.، دانش مسگران، م.، نصیری مقدم، ح. وسبحانی راد، س. (1386). ترکیب شیمیایی،تجزیه پذیری ماده خشک وپروتئین خام سیلاژیونجه عمل آوری شده با اسیدهای فرمیک وسولفوریک وتاثیرآن برعملکردگاوهای هلشتاین تازه زا. فصلنامه علوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی، علوم آب وخاک، شماره 11، ص ص. 349-339.

بیاتی زاده، ج. (1390). مطالعه تاثیر استفاده از خرمای ضایعاتی بر فراسنجه­های تخمیر شکمبه، سوخت و ساز نیتروژن و عملکرد گوسفندان نژاد کرمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

پاسندی، م.، کمالی، ر. و کاویان، ع. (1391). استفاده از ملاس چغندرقند به منظور بهبود تخمیر سیلاژ ساقه و برگ ذرت شیرین. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، شماره 95، ص 32-27.

دلاور، م.ح.، طهماسبی، ع.م. و ولی زاده، ر. (1391). تأثیر زمان برداشت، طول مدت سیلوکردن و کاربرد افزودنی­های میکروبی بر مؤلفه­های شیمیایی سیلاژ یونجه. پژوهش­های علوم دامی ایران. جلد 4، شماره ، ص ص.144- 137.

رحمانی، م. (1385). بررسی نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات و توسعه صادرات محصولات کشاورزی باغی. مجله روند. شماره 49 (30)، ص ص.230-201.

طمهورث پور، م. و طهماسبی، ع.م. (1386). ارزیابی مواد خوراکی دام و طیور. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،ص ص. 173- 166.

عسکری، ف. و  نوروزیان، ح. (1385). ارزش غذایی خرمای نامرغوب در تغذیه بز. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. شماره 3 (73)، ص ص. 87-83.

علی بابائی، ز.، قیصری، ع.ع.، قربانی، غ.، ادیب، م. و صادقی، ق.ع. (1390). مجموعه کتاب­های علوم دامی (جلد اول، چاپ چهارم)، انتشارات مؤسسه علمی دانش پژوهان برین، ص 356.

کریمی، ن.، دانش مسگران، م. و گلیان، م. (1381). تعیین ضرایب تجزیه پذیری مواد خوراکی و مقایسه آن­ها با ضرایب استاندارد جدول AFRC در تغذیه گاوهای شیرده هلشتاین. مجله علوم و صنایع کشاورزی. جلد 16. شماره 1، ص ص. 43-35.

ناصریان، ع.ع.، قلی زاده، ح.، بهلولی قائن، ع.، رحیمی، ع. و صدیقی، م. (1391). اثرافزودن سطوح مختلف ساکارز بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و تولیدگاز سیلاژ یونجه، مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم دامی. ص 1761-1759.     

 

Aguilera, A., P´erez-Gil, F., Grande, D., de la Cruz, I. and Ju´arez, J. (1997). Digestibility and fermentative characteristics of mango, lemon and corn stover silages with or without addition of molasses and urea. Small Ruminant Research. 26:87–91.

Alikhani, M., Asadi Alamouti, A., Ghorbani, G.R. and Sadeghi, N. 2005. Agricultural and Natural Sciences and Technology. 3:171-182.

AOAC. (1990). Official methods of analysis, 15th Edition. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, USA. pp: 554, 575, 654.

Belal, I., Al-Jasser, M., Mustafa, I. and Al-Dosari, M. (1999). Evaluation of Date-Feed Ingredients Mixes. Animal Feed Science and Technology. 81:297-298.

Broderick, G.A. and Kang, J.H. (1980). Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science. 63:64-75.

Demirel, M., Bolat, D., Çelik, S., Bakici, Y. and Çelik, S. (2006). Quality of silages from sunflower harvested at different vegetation stages. Journal of Applied Animal Research. 30:161-165.

Denek, N. and Can, A. (2006). Feeding value of wet tomato pomace ensiled with wheat straw and wheat grain for Awassi sheep. Small Ruminant Research. 65:260-265.

DePeters, E.J., Fadel, J.G., Arana, M., Ohanesian, J.N., Etchebarne, M.A. Hamilton, C.A., Hinders, R.G., Maloney, M.D., Old, C.A., Riordan, T.J., Perez-Monti, H. and Pareas, J.W. (2000). Variability in the chemical composition of selected byproduct feedstuffs used by the California dairy industry. The Professional Animal Scientist. 16:69-99.

El Hag M.G. and El Khanjari H.H. (1992). Dates and sardines as potential animal feed resources. World Animal Review. 73:15-2.

Hall, M. B., and C. Herejk. (2001). Differences in yields of microbial crude protein from in vitro fermentation of carbohydrates. Journal of Dairy Science. 84:2486-2493.

Hashemzadeh-Cigari, F. Khorvash, M., Ghorbani, G. R., Ghasemi, E., Taghizadeh, A., Kargar, S.and Yang, W.Z., (2014). Interactive effects of molasses by homofermentative and heterofermentative inoculants on fermentation quality, nitrogen fractionation, nutritive value and aerobic stability of wilted alfalfa (Medicago sativa L) silage. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 98: 290–299.

Henning, P.H., Steyn, D.G., and Meissner, H.H. (1993). Effect of synchronization of energy and nitrogen supply on ruminal characteristics and microbial growth. Journal of Animal Science. 71:2516–2528.

Khalili, H. and Huhtanen, P. (2002). Effect of casein infusion in the rumen, duodenum or both sites on factors affecting forage intake and performance of dairy cows fed red clover-grass silage. Journal of Dairy Science. 85:909-918.

Khezri, A., Rezayazdi, K., Danesh Mesgaran, M., Moradi Shahrbabak, M. (2009). Effect of different rumen-degradable carbohydrates on rumen fermentation, nitrogen metabolism and lactation performance of Holstein dairy cows. Asian-Australiasian. Journal of Animal Science. 5:651-658.

Khorasani, G.R., Okine, E. K., Kennelly, J. J., and Helm, J.H. (1993). Effect of whole crop cereal grain silage substituted for alfalfa silage on performance of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 76:3536-3546.

Kiani, A., Fallah, R. and Azarfar, A. (2012). Effect of adding sour yoghurt and dough as bacterial inoculant on quality of corn silage. African Journal of Biotechnology. 11: 11092-11095.

Mader, T.L., Briton, R.A., Krause, V.E. and Pankaskie, D.E. (1985). Effect of additive on alfalfa silage fermentation characteristic and feedlot performance of steers. Journal of Dairy Science. 68:1744-1747.

Mc Donald, L., Henderson, N. and Heron, S. (1990). The biochemistry of silage. 2nd Ed., Chalcombe Publication, UK.

Menke, K.H. and Steingass, H. (1988). Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research Development. 28:7-55.

Muck, R.E. (1988).Factors influencing silage quality and their implications for management. Journal of Dairy Science. 71: 2992–3002.

Nolan, J.V. and Dobos, R.C. (2005). Nitrogen transactions in ruminants. In: quantitative aspects and digestion and metabolism in ruminants., P: 177-206.Dijkstra, J., Forbes, J.M., France, J. (eds), CABI publishing

Peltekova, V.D. and Broderick, G.A. (1996). In vitro ruminal degradation and synthesis of protein on fraction extracted from alfalfa hay and silage. Journal of Dairy Science. 79:612-619.

Reynal, S.M., Ipharraguerre, I.R., Linẽiro, M., Brito, A.F., Broderick, G.A. and Clark, J. H. (2007). Omasal flow of soluble proteins, peptides, and free amino acids in dairy cows fed diets supplemented with proteins of varying ruminal degradability. Journal of Dairy Science. 90:1887–1903.

Sannes, R.A., Messman,M.A. and Vagnoni, D.B. (2002). Form of rumen-degradable carbohydrate and nitrogen on microbial protein synthesis and protein efficiency of dairy cows. Journal of Dairy Science. 85:900-908.

Saricicek, B. Zehra, and Kilic, U. (2011). Effect of different additives on the nutrient composition, in vitro gas production and silage quality of alfalfa silage. Asian Journal Animal Veterinary Advances. 6:618-626.

SAS. (2005). Statistical Analysis Systems, Version 9.1. Cary, NC: SAS Institute Inc.

Seoane, J.R., Cristen, A.M., Veira, D.M. and Fontecilla, J. (1992). Performance of growing steers fed quackgrass hay supplemented with canola meal. Canadin Journalof Animal Science. 72:239-247.

Sharp, R., Hooper, P.G. and Armstrong, D.G. (1994)[v1] . The digestion of grass silages produced using inoculants of lactic acid bacteria. Grass Forage Science. 49:42–53.

South S.R. and Hoover W.H. (1996). Impact of carbohydrate and protein levels on bacteria metabolism in continuous culture.  Journal of Dairy Science. 74:860-870.

Yahaya, M.S., Kawai, M., Takahashi, J. and Matsuoka, S. (2002). The effect of different moisture content and ensiling time on silo degradation of structural carbohydrate of orchardgrass. Asian-Australian Journal of Animal Science. 115: 213-217.

Van Soest, P.J., Robertson, J.B. and Lewis, B.A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74:3583-3597.