تأثیر ناهمگنی اجزای واریانس بر ارزیابی ژنتیکی مقدار پروتئین شیر گاوهای نر و ماده برتر هلشتاین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 استاد گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی ناهمگنی اجزای واریانس مقدار پروتئین شیر در سه شکم زایش اول گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای جمع‌آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی طی سال‌های 1362 تا 1392بود. مجموعه داده‌ها به ترتیب شامل 141670، 115395 و 82529 رکورد در دوره‌های شیردهی اول، دوم و سوم بودند. داده‌ها با استفاده از روش دومارتن به سه دسته مدیترانه‌ای، خشک بیابانی و مرطوب دسته‌بندی شدند. ناهمگنی واریانس‌ها با آزمون بارتلت بررسی شد. نتایج آزمون بارتلت قبل از تبدیل داده‌ها در سه دوره شیردهی معنی‌دار (0001/0p<) بود که بیانگر ناهمگن بودن واریانس‌ها در هر سه منطقه آب و هوایی می‌باشد. به منظور کاهش یا رفع احتمالی ناهمگنی واریانس‌ها از روش‌های تبدیل لگاریتمی، جذری و باکس-کاکس استفاده شد که روش تبدیل جذری در دوره شیردهی سوم منجر به همگن شدن واریانس‌ها شد. پارامترهای ژنتیکی، وراثت‌پذیری و اجزای واریانس با استفاده از نرم افزار VCE برآورد شدند. مدل شامل اثرات ژنتیکی افزایشی حیوان، گله-سال-فصل و سن زایش بود. برآوردهای وراثت‌پذیری قبل از تبدیل بین 19/0-15/0 و پس از تبدیل بین 20/0-12/0 تغییر کرد. تبدیل جذری باعث شد به ترتیب 88/6 و 66/42% گاوهای نر و ماده ممتاز از فهرست معمولی خارج شوند. نتایج این مطالعه نشان داد که اجزای واریانس مقدار پروتئین شیر در گاوهای هلشتاین ناهمگن است. بنابراین پیشنهاد می‌شود اثر ناهمگنی واریانس در زمان ارزیابی ژنتیکی و انتخاب گاوهای نر و ماده برتر در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


Costa, C.N. (1998). An investigation into heterogeneity of variance for milk and fat yields of Holstein cows in Brazilian herd environments. Genetics and Molecular Biology. 22(3): 375-381.

Dahlin, A., Khan, U.N., Zafar, A.H., Saleem, M., Chaudhry, M.A. and Philipsson, J. (1998). Genetic and environmental causes of variation in milk production traits of Sahiwal cattle in Pakistan. Journal of Animal Science. 66(2): 307-318.

DeVeer, J.C. and Van Vleck, L.D. (1987). Genetic parameters for first lactation milk yields at three levels of herd production. Journal of Dairy Science. 70:1434.

Dodenhoff, J. and Swalve, H.H. (1998). Heterogeneity of variances across regions of northern Germany and adjustment in genetic evaluation. Livestock Production Science. 53: 225-236.

Dong, M.C. and Mao, I.L. (1990). Heterogeneity of co variance and heritability in different levels of intraherd milk production variance and of herd average. Journal of Dairy Science. 73(3): 843-851.

Gengler, N., Wiggans, G.R. and Gillon, A. (2004). Estimated heterogeneity of phenotypic variance of test-day yield with a structural variance model. Journal of Dairy Science. 87(6): 1908-1916.

Gianola, D. (1986). On selection criteria and estimation of parameters when the variance is heterogeneous. Theoretical and Applied Genetics. 72: 671-677.

Groeneveld, E., Kovac, M. and Mielenz, N. (2008). VCE User’s Guide and Reference Manual. Version 6.0. Institute of Farm Animal Genetics, Neustadt, Germany. 1-125.

Ibanez, M. A., Carabano, M.J., Foulley, L. and Alenda, R. (1996). Heterogeneity of herd-period phenotypic variances in the Spanish Holstein­Friesian cattle: sources of heterogeneity and genetic evaluation. Livestock Production Science. 45: 137-147.                                                                                                                               

 

Ibanez, M.A., Carabano, M.J. and Alenda, R. (1999). Identification of sources of heterogeneous residual and genetic variances in milk yield data from the Spanish Holstein-Friesian population and impact on genetic evaluation. Livestock Production Science. 59(1): 33-49.

Ibanez-Escriche, N., Varona, L., Sorensen, D. and Noguera, J.L. (2008a). A study of heterogeneity of environmental variance for slaughter weight in pigs. Animal. 2(1): 19-26.

Lidauer, M., Emmerling, R. and Mantysaari, E.A. (2008). Multiplicative random regression model for heterogeneous variance adjustment in genetic evaluation for milk yield in Simmental. Journal of Animal Breeding and Genetic. 125(3): 147-159.

Markus , S., Mantysaari, E.A., Stranden, I., Eriksson, J.A. and Lidauer, M.H. (2014). Comparison of multiplicative heterogeneous variance adjustment models for genetic evaluations. Journal of Animal Breeding and Genetics. 131(3):237-246.

Nikolaou, M., Kominakis, A.P., Rogdakis, E. and Zampitis, S. (2004). Effect of mean and variance heterogeneity on genetic evaluations of Lesbos dairy sheep. Livestock Production Science. 88(1-2): 107-115.

Robert-Granie, C., Bonaıti, B., Boichard, D. and Barbat, A. (1999). Accounting for variance heterogeneity in French dairy cattle genetic evaluation. Livestock Production Science. 60(2-3): 343-357.

Sargolzaei, M., Iwaisaki, H. and Colleau, J.J. (2006[v1] ). CFC: A tool for monitoring genetic diversity. Proc. 8th World Congr. Genet. Appl. Livest. Prod., CD-ROM Communication 27-28. Belo Horizonte, Brazil, Aug. 13-18.

Short, T.H., Blake, R.W., Quaas, R.L. and Van VlecK, L.D. (1990). Heterogeneous within-herd variance. 1. Genetic parameters for first and second lactation milk yields of grade Holstein cows. Journal of Dairy Science. 73(11): 3312-3320.

Strabel, T. and Szwaczkowski, T. (1997). Additive genetic and permanent environmental variance components for test day milk traits in Black-White cattle. Livestock Production Science. 48: 91-98.

Strabel, T., Jankowski, T. and Jamrozik, J. (2006). Adjustments for heterogeneous herd-year variances in a random regression model for genetic evaluations of polish Black-and-White cattle. Journal of Applied Genetics. 47(2): 125-130.

Urioste, J.I., Gianola, D., Rekaya, R., Fikse, W.F. and Weigel, K.A. (2001). Evaluation of extent and amount of heterogeneous variance for milk yield in Uruguayan Holsteins. Journal of Animal Science. 72(2): 259-268.

Varkoohi, S., Merabani-Yeganeh, H., Miraei-Ashtiyani, S.R. and Ghavi-Hossein-zadeh, N. (2007). Heterogeneity of variance for milk traits at climitical regions in Holstein dairy cattle in Iran and the best methods for data transformation. Pakistan journal of biological sciences. 10(9):1556-1558.

Visscher, P.M., Thompson, R. and Hill, W.G. (1991). Estimation of genetic and environmental variances for fat yield in individual herds and an investigation into heterogeneity of variance between herds. Livestock Production Science. 28(4): 273-290.