ارزیابی شاخصهای مدیریتی واحدهای پرورش دهنده جوجه گوشتی استان اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل(مغان)،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم دامی، دانشگاه تبریز. تبریز، ایران

چکیده

برای ارزیابی شاخص‌های مدیریتی در واحدهای پرورش دهنده جوجه گوشتی استان اردبیل از تکمیل پرسشنامه در 71 واحد پرورش جوجه‌گوشتی فعال استفاده گردید. انتخاب واحدهای مذکور با نمونه-گیری طبقه‌بندی شده تصادفی به روش انتساب متناسب انجام شد. شهرستان‌های اردبیل و بیله‌سوار به ترتیب بیشترین و کمترین واحدهای پرورش جوجه گوشتی را دارا هستند. میانگین مدت پرورش در واحدهای مذکور 20/49 روز، ضریب تبدیل غذایی 17/2، شاخص کارآیی تولید 08/243، وزن نهایی 72/2 کیلوگرم و میانگین تلفات 42/5 درصد بود. بیش از نیمی(2/55 درصد) از واحدهای مورد مطالعه از جیره‌های غذایی به شکل آردی و قریب یک سوم(60/27 درصد) آنها از شکل پلت( خرد شده به صورت کرامبل) در هفته اول و آردی در بقیه دوره پرورش استفاده می‌کنند. اثرات شکل فیزیکی خوراک بر درصد تلفات و شاخص کارآیی تولید در واحدهای مورد مطالعه معنی‌دار نبود، 75/32 درصد واحدهای پرورش جوجه گوشتی مورد مطالعه از جیره‌های غذایی با نسبت انرژی به پروتئین خام، مطابق استاندارد کتابچه سویه مورد پرورش(غالباً سویه تجاری راس- 308)، 70/20 درصد بیشتر از استاندارد و 55/46 درصد کمتر از استاندارد استفاده می-کنند. بیشترین شاخص کارآیی تولید در گروه تغذیه شده با جیره‌های دارای نسبت انرژی به پروتئین خام مطابق استاندارد کتابچه و کمترین آن در گروه دارای کمتر از استاندارد کتابچه مشاهده گردید( 0014/0p=). همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای طول دوره پرورش، وزن کشتار، ضریب تبدیل غذایی و درصد تلفات اثرات معنی‌داری بر شاخص کارآیی تولید دارند(0001/0p<). بنابراین برای دستیابی به عملکرد مطلوب در پرورش مرغ گوشتی توجه به مدیریت تغذیه بایستی در اولویت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


اداره کل پشتیبانی لاین آرین (1382). راهنمای مدیریت پرورش جوجه گوشتی آرین. زمستان.تهران.

آگاه، م.ج.، نوراللهی، ح. و هاشمی، م. ر. (1383). تأثیر خوراک دادن پلت شده و آردی بر عملکرد جوجه­های گوشتی. دومین کنگره علوم دام و آبزیان کشور. 26-27 اردیبهشت ‌ماه 1386. موسسه علوم دامی کشور. ص 1565-1569.

افشار، [v1] م.، لطف الهیان، ه.، اسکندرشیری، ن و نفیسی، م.(1387). بررسی تأثیر آنزیمRovabio Exel  بر انرژی قابل سوخت و ساز جیره­های غذایی بر پایه جو یا گندم و عملکرد جوجه های گوشتی. سازمان تحقیقات و آموزش وزارت کشاورزی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع استان تهران.

بیرانوند، م.ح.، یاراحمدی، ب و یعقوبفر، ا.(1389). بررسی مدیریت پرورش در مزارع جوجه­های گوشتی استان لرستان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

بیگی بندرآبادی، م.(1378)[v2] . ارزیابی اثر عوامل مختلف تولید در بهره­وری مرغداری­های گوشتی منطقه قم. سازمان تحقیقات و آموزش وزارت کشاورزی. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام قم.

بیگی بندرآبادی، م.، هاشمی، م  و لطف‌‌الهیان، ه.(1380). بررسی اثرات سطوح مختلف چربی شکل جیره و جنس جوجه­ها بر روی عملکرد جوجه­های گوشتی در شرایط تنش گرمایی. سومین سمینار پژوهشی تغذیه دام و طیور کشور. 15 شهریور 1380. موسسه تحقیقات علوم دامی.کرج.

زمانی، ف.،کرمی، م.، فتحی، ع و مظاهری تهرانی، م.(1383).  ارزیابی عملکرد تولیدی و اقتصادی واحدهای مرغداری گوشتی استان چهار محال و بختیاری. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. 12 شهریور 1383. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.کرج. ص 9-10.

سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل.(1393). معاونت بهبود تولیدات دامی. واحد طرح و برنامه.آمار عملکرد امور دام استان اردبیل. اردبیل.

سمیع، ع.ا.(1383). استراتژی­های تغذیه در قرن 21. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. 10 الی 12 شهریور 1383.  دانشگاه تهران. ص 15.

خمیس­آبادی، ح.، پورحسابی، ق.، لطف‌‌الهیان، ه. و یعقوبفر، ا.(1387). بررسی علل بالا بودن ضریب تبدیل غذایی در مزارع مرغ گوشتی در استان کرمانشاه. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

Aho, P.W. (2002). Introduction to the US chicken meat industry.5th ed.D.D.Bell and W.D.Weaver .Ir.ed. Kluwer Publishing, Norwell, MS.

ArborAcresPlusBroiler(2012)AshatchedPerformance.http://tpfile.tcavs.tc.edu.tw/teacher/20311/set/..教學資源AA-BroilerPerfObj2012R1.pdf

Aert, J. M., Cangar, S., Vranken, E. and Berckmans, D. (2007). Online Growth Control as an Advance in Broiler Farm Management Faculty of Bioscience Engineering, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium and published in Poultry Science, Volume 86.

Aviagen. (2009). Broiler Performance Objective.Ross.June.www.aviagen.com.

Baghoyan, L. (2006). Determination of Energy-Protein Ratio (EPR) in broilers diet in southern climate environment. Faculty of animal husbandry and veterinary. Armenian Agrarian State Univearsity.

Cave, N. A. (1985). The effect of intermittent light on carcass quality feed efficiency, and growth of broiler. Poultry Science. 60: 956-960.

Cobb-Vantress. ( 2008[v3] ). Broiler Management Guide. www.Cobb-Vantress.com. Agust.

Jahan, M. S., Asaduzzaman, M., and Sarkar, A. K.( 2006) . Performance of broiler fed on mash, pellet and crumble. International Journal of Poultry Science, 5 (3):265-270.

Karcher, D.(2009). Managing nutrients in poultry diets. Mishigan State University. Extension.

Lee Cartwright, A.(2003 .(Nutrition and feeding of show poultry.Texas Agriculture Extention Service.Texas University.

Lohmann Meat Broiler Stock Performance Objectives. 2007. June.

Leeson, S. and Summers, J. D. (2008). Commercial Poultry Nutrition. 3 rd edition. Department of Animal and Poultry ScienceUniversity of Guelph, Ontario, Canada Nottingham University Press.   

 

 May, J. D.,  Lott, B. D.  and  Simmons, J. D. (1998). The effect of environmental temperature and body weight on growth rate and feed: gain of male broilers. Poultry Science, 77 (4): 499-501.

Mendes, A. A., Polity, E. S., Garsia, E. A., Sartio, J. R. (1995). Effect of ground of pelleted diets on performance and carcass yield of broiler chicken.Veterinaria-e-Zooteecnia, 7: 31-40.

Proudfoo, F. G. and Hamilton, R. M. (1991) Raising chicken and turkey broilers in Canada. Agriculture Canada Publication. Canada.

Sorensen, P. and Kestin, S. C.(1999). The effect of photoperiod: Scotoperiod on leg weakness in broiler chickens. Poultry Science, 78: 336-342