اثر سطوح مختلف اوره و ملاس بر خصوصیات ظاهری سیلوی مخلوط برگ و طوقه چغندر قند و باگاس نیشکر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی،کرج، ایران

2 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی صفی آباد- دزفول

3 استاد، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی،کرج، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضرتعیین شرایط مناسب تهیه سیلاژ مخلوط باگاس نیشکر و برگ و طوقه چغندر قند بود. بدین منظور آزمایشی قالب طرح کاملاً تصادفی با روش فاکتوریل با 27 تیمار و 4 تکرار جمعا با 108 واحد آزمایشی انجام گرفت. تیمار ها شامل شامل 3 سطح ماده خشک (25، 35 و 45 درصد) مخلوط باگاس و برگ و طوقه چغندرقند 3 سطح اوره (صفر، 1 و 2 درصد) و 3 سطح ملاس (صفر، 5 و 10 درصد) بود. مواد آماده شده مربوط به هر واحد آزمایشی درسطل‌ پلاستیکی با ظرفیت 8 لیتر سیلو شد و پس از گذشت 60 روز، سیلو‌ها باز شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش درصد ماده خشک سیلاژ از 25 به 35 درصد، شاخص رنگ و بوی سیلاژ نمره بهتری را به خود اختصاص داد. افزایش سطح ملاس باعث کاهش pH و افزایش نمره ارزیابی ظاهری در سیلاژها شد اما با افزایش سطوح اوره، pH سیلاژها افزایش و نمره ارزیابی سیلاژها کاهش یافت. بنابراین چنین می توان دریافت که جهت تهیه سیلاژ مناسب از مخلوط برگ و طوقه چغندرقند و باگاس نیشکر تامین سطح 35 درصد ماده خشک و نیز استفاده از 10 درصد ملاس و یک درصد اوره مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها


دبیری، ن. ( 1367 ). استفاده از باگاس غنی شده با اوره در جیره بره‌های پرواری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

دهقانیان، س. (1369). آیا استفاده از برگ چغندرقند در پرواربندی گاو اقتصادی است؟. مجله علوم و صنایع کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.  4 (1)   14- 11.

رئیسیان زاده، م.،  پارسایی، س. و باشتینی، ج. (1373). تأثیر روش‌های مختلف سیلو نمودن برگ و طوقه چغندرقند در پروار بره‌های بلوچی. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام خراسان.

 رئیسیان زاده، م.، مقدم، غ.، دانش مسگران، م. و فضائلی، ح. (1379). بررسی خصوصیات شیمیایی برگ و طوقه چغندرقند سیلو شده و ارزش غذایی آن در گوسفند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

صندوق مطالعاتی توسعه نیشکر. (1364).  بررسی منابع جانبی نیشکر در ایران و جهان، 4: 117-17

عالم زاده، ب. (1381). تعیین مناسب‌ترین نسبت اوره و ملاس در سیلوی سرشاخه نیشکر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

کردنژاد، ا.، فضائلی، م.، زاهدی فر، م. و مشایخی، م.ر. (1384). بررسی خصوصیات سیلویی مخلوط برگ و طوقه چغندر قند و باگاس نیشکر با نسبت­های مختلف اوره وملاس. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان.

کردونی، ع. (1376). کاربرد سطوح مختلف اوره و ملاس جهت غنی‌سازی پیت و باگاس. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان خوزستان.

  نیکخواه، . و جامعی، پ. (1369).  ارزش غذایی برگ چغندرقند مخلوط برگ چغندر یونجه و یونجه سیلو شده در جیره گاوهای شیری، مجله علوم و صنایع کشاورزی. دانشگاه فردوسی مشهد. 4(2)  112-107.

 هاشمی، م. (1370). تغذیه دام و طیور و آبزیان، انتشارات فرهنگ جامع،  404.

Baytok, E., Aksu, T., Karsli, M.A. and Muruz, H. )2005(. The effect of formic acid, molasses and inoculant as silage additives on corn silage composition and ruminal fermentation characteristics in sheep. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 29:469-474.

El-Khodery, S., El-Boshey, M., Gaffar, K. and Elmashad, A. (2008). Hypocalcaemia in Ossimi Sheep Associated with Feeding on Beet Tops (Beta vulgaris). Turkish Journal of Veterinary and  Animal Science. 32(3):199-205.

Gilbery, T.C., Lardy, G.P., Neville, B.W., Stoltenow, B.A. and Bauer, M.L. (2005). Characterizing the ensiling properties of sugar beets with dry feedstuffs. In: https://www.ag.ndsu.edu/archive/carringt/livestock/

Gurbuz, Y. and Kaplan M. (2008). Chemical composition, organic matter digestibility, in vitro gas production characteristics and ensiling of sugar beet leaves as alternative feed resource. Journal of Animal and Veterinary Advances. 7(12):1568-1574.

Hansen, L.X., Otlerby, D.E. Linn, J.G. and Kuehn, C.S. (1992). Effect of additives on fermentation of corn silage containing different amounts of added nitrate nitrogen. Dairy Science. 75:1555-1561.

Keskin, B., Yilmaz, I.H., Karsli, M.A. and Nursoy, H. (2005). Effects of urea or urea plus molasses supplementation to silages with different sorghum varieties harvested at the milk stage on the quality and in vitro dry matter digestibility of silages. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 29:1143-1147.

Kim, K.H.,Tsujigochi, J. and Uchda, S. (1992). Fermentation quality evaluation of Italian ryegrass silage by using the buffer index curve. Asian Journal of Agricultural Science. 5(4):737-740.

Kobeisy, M.A., Zenhom, M., Salem, I.A.  and Hayder, M. (2005). Sugarcane bagasse silage treated with different levels of urea for improvement sheep production. II. Body weight changes and ewes` reproductive performance. In: https://www.researchgate.net/.../268177185_Sugarcane_bagas.

Lardy, G. and Anderson, V. (2009). Alternative Feeds for Ruminants. North Dakota State University Fargo, North Dakota. In: https://www.ag.ndsu.edu/pubs/ansci/livestoc/as1182.

Li,  X.,  Hansen, W.P.D. and  Otterby, E. (1992). Effect of additives on fermentation of corn silage containing different amounts of added nitrate nitrogen. Dairy Science. 75:1555-1561.

Oude Elferink, S.J.W.H., Driehuis, F., Gottschal, J.C. and Spoilstra, S.F. )2000(. Silage fermentation processes and their manipulation. FAO Electronic Conference on Tropical Silage pp. 1-28.

Sadeghi, K.1, Khorvash, M.1, Ghorbani, G.R., Forouzmand, M.A., Boroumand, M. and Hashemzadeh-Cigari, F. (2012). Effects of homo-fermentative bacterial inoculants on fermentation characteristics and nutritive value of low dry matter corn silage. Iranian Journal of Veterinary Research. 13(4):303-309.

Saleh, M.R.M., Elemam, G.I. and Refaay, M.M. (2012). Effect of chemical and biochemical treatments for sugar beet silage on: II reduction of oxalic acid contents to improvement  sugar beet silage quality and nitrogen utilization. Journal of Animal and Poultry Production (Mansoura University). 3(11):485-498.

SAS. (2001). Statistical Analysis Systems/SAS, STAT User's guide Statistics. Version 9.1. Cary, Institute: USA.

Singh, A., Edward, J.C., Mor, S. and Singh, K. (1996). Effect of inoculation of lactic acid bacteria and additives on ensiling MP chari (Sorghum bicolor). Indian Journal of Animal Science. 66: 1159-1165.

Zafari-Naeini, S., Khorvash, M., Alireza Bayat and Nikousefat, Z. (2014). Effects of urea and molasses supplementation on chemical composition, protein fractionation and fermentation characteristics of sweet sorghum and bagasse silages as alternative silage crop compared with maize silage in the arid areas.           In:http://en.engormix.com/MA-feed-machinery/formulation/articles/