تاثیر سطوح مختلف مولتی آنزیم ناتوزایم پلاس بر قابلیت هضم، تخمیر پذیری و تجزیه پذیری یونجه خشک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج، ایران

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین تاثیر سطوح مختلف مولتی‌آنزیم ناتوزایم پلاس شامل مقادیر صفر، 5/0 و 75/0 گرم آنزیم در هر کیلوگرم علوفه خشک یونجه به عنوان سه گروه آزمایشی بر تخمیر‌پذیری، قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری علوفه یونجه در قالب طرح آزمایشی کاملاً تصادفی انجام شد. تخمیرپذیری نمونه‌ها با اندازه-گیری آزمایشگاهی گاز با روش استاندارد انجام شد. برای اندازه‌گیری تجزیه‌پذیری ماده خشک ، فیبر نامحلول در شوینده خنثی(NDF) و فیبر نامحلول در شوینده اسیدی(ADF) یونجه در شکمبه از طریق روش کیسه‌های نایلونی (in situ ) از 3 راس گاو نر اخته فیستولا شده نژاد تالشی استفاده شد. قابلیت هضم ماده آلی، ماده خشک، NDF و ADF در تیمارهای مختلف با روش جمع‌آوری کل مدفوع بر روی 4 راس گوسفند نر بالغ نژاد شال اندازه‌گیری شد. نتایج آزمایشات تخمیرپذیری نشان دادکه استفاده از آنزیم اثری بر میانگین تولید گاز در تیمارهای آزمایشی نداشت. میزان تجریه‌پذیری ماده خشک، NDF وADF در بین تیمارهای آزمایشی در تمام زمان های انکوباسیون دارای اختلاف معنی داری بود به طوریکه با افزایش مقدار مصرف آنزیم، تجزیه‌پذیری ماده خشک و NDFوADF نیز افزایش یافت (05/0P<). نتایج آزمایشات قابلیت هضم نشان داد که استفاده از آنزیم در سطح 75/0 گرم آنزیم در هر کیلوگرم علوفه خشک یونجه سبب افزایش معنی دار قابلیت هضم ماده آلی، ماده خشک، NDF و ADF شد(05/0 P<). درمجموع نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از مولتی‌آنزیم مورد آزمایش در سطح 75/0 گرم آنزیم به ازای هر کیلوگرم یونجه مصرفی سبب بهبود قابلیت تجزیه‌پذیری و قابلیت هضم علف خشک یونجه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


جعفری، علی. (1384). تاثیر آنزیم های خوراکی فیبرولیتیک بر فراسنجه های هضمی کاه گندم در تغذیه گوسفند. پایان نامه دکترا، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان.

صفایی، ا.م. و فتاح­نیا، ف.(1395). بیوتکنیک فیستول­گذاری شکمبه درگاو هلشتاین. مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. کرج. ایران.ص288

عباسی، ا.، فضائلی، ح.، زاهدی­فر، م.، میرهادی، س.ا.، گرامی، ع.، تیمورنژاد، ن.، علوی، س.م.(1384). جداول ترکیبات شیمیایی منابع خوراک دام و طیور ایران. انتشارات مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. کرج. ایران. ص36.

عزیزی، ع. (1375). ترکیبات شیمیایی و انرژی خام منابع خوراکی دام و طیوراستان کردستان.پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشگاه تهران. ص 47.

علوی، م.(1379). ارزیابی داده­های مربوط به ارزش غذایی منابع خوراک دام کشور(مواد خشبی)، معاونت آموزش و تحقیقات. مرکز آموزش عالی امام خمینی. ص 100.

فضائلی، ح.(1371). تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام منابع خوراک دام استان گیلان. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. ص 225.

AFRC(1993). Energy and protein requirements of ruminants. An advisory manual prepared by the technical committee on responses to nutrients, CAB International, Walingford, UK. p.159.

Akin, D. E.(1989). Histological and physical factor affecting digestibility of forages. Agronomy Journal., 81, 17-25.

AOAC,(2012). Official methods of analysis,15th Edition, Association of Official Analytical Chemists Inc, Arlington, Virginia 22201, U.S.A. p. 37-84.

Beauchemin, K.A., Colombatto, D., Morgavi, P. and Yang, W.Z.(2003). Use of exogenous fibrolytic enzymes to improve feed utilization by ruminant. Journal of Animal Science. 81(E. Suppl. 2): E37-e47.

Beauchemin, K.A., Rode L.M. and Karren, D.(1999). Use of feed enzymes in feedlot finishing diets. Journal of Animal Science. 79:243-246.

Coblentz, W.K., Abdelgadir, I.E.O., Cochran, R.C., Fritz, J.O., Fick, W.H., Olson, K.C. and Turner, J.E.(1999). Degradability of forage protein by in situ and in vitro enzymatic methods. Journal of Dairy Science. 82:343-354

Doupherty, R.W.(1981). Experimental surgery in farm animals.(2 ed.). Iowa State University Press .Ames.  Pp.1-29

Elwakeel, E.A.Titgemeyer, E.C. Johnson, B.J. Armendariz, C.K. and Shirley, J.E.(2007). Fibrolytic enzymes to increase the nutritive value of dairy feedstuffs. Journal of Dairy Science. 90(11):5226-5236.

Eun, J. S. and Beauchemin K. A.(2007). Enhancing in vitro degradation of alfalfa hay and corn silage using feed enzymes. Journal of Dairy Science.90:2839-2851.

Givens, D.I., Owen, E., Oxford, R.F.E. and Omed, H.M.(2000). Forage evalution ruminant nutrition.CAB International, Wallingford, U.K. Pp. 282-286.

Goering, H.K., Van Soest. Peter.J.(1970). Forage fiber analysis (Apparatus,Reagents, procedures and some application).,Agriculture handbook.No.379. Washingtone D.C. U.S. Departement of Agriculture.   

 

Jalilvand, G., A. Naserian, E. Kebreab, N.E. Odongo, R. Valizadeh, F. Eftekhar-Shahroodi, S., Lopez, S.  and France, J. (2008a). Rumen degradation kinetics of Alfaalfa hay, maize silage and wheat straw treated with fibrolytic enzymes. Archivos de Zootecnia, 57 (218): 155-164.

 Jalilvand, G., Odongo, N.E., Lopez, S., Naserian, A., Valizadeh, R., Eftekhar-Shahrodi, F., Kabreab, E. and France, J.(2008b). Effects of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting forages. Animal Feed Science and Technology. 146:289-301.

Kung, L., Treacher, R.J., Nauman, G.A., Smagala, A.M., Endres, K.M. and Cohen, M.A.(2000). The effect of treating forages with fibrolytic enzymes on its nutritive value and lactation performance of dairy cows. Journal of Dairy Science. 83: 115-122.

Mirzaei-Aghsaghali, A., Maheri-Sis, N., Mirza-Aghazadeh, A., Safaei, A.R., Houshangi, A.F. and Aghajanzadeh-Golshani, A.(2008). Use of nylon bag technique to determine nutritive value and degradation kinetics of Iranian alfalfa varieties. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 3: 214-221

McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D. and Morgan, C.A.(1995). Animal Nutrition. Longman Scientific and Technical, Harlow(4 ed.) Pp. 232-233.

Menke, K.H. and Steingass, H.(1988). Estimation of energetic feed value obtained From chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research and Development. 28: 7-55.

Muhammad Abubakar, M., Saeed, A. and Kul, O.(2016). The role of biotechnology in improvement of livestock: Animal health and biotechnology illustrated, reprint Springer Berlin Heidelberg,Pp.146-147.

[NRC] National Research Council. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids. Committee on the Nutrient Requirements of Small Ruminants. Washington, DC: The National Academies Press.

Olivera, R.M.P.(1998). Use of  in vitro production technique to assess the contribution of both soluble and insoluble fraction on the nutritive value of forages. A thesis submitted to the University of Aberdeen, Scotland, in partial fulfillment of the degree of Master of science in animal nutrition.

Orskov, E.R., Hovel, F., Deb, D. and Mould, F.(1980). The use of nylon bag technique for the evaluation of feedstuffs. Tropical Animal Production. 5:3 195-213.

Orskov. E.R., and McDonald, P.(1979). The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. Journal of Agricultural Science (Cambridge), 92, 499-503

Rode, L.M. and Beauchemin, K.A.(1998). Enzymes to enhance utilization of feed in dairy cows. Journal of Animal Science.75:641.648.

SAS. (2001). SAS Users Guide. Version 8.2. Cary, NC:SAS Institute Inc.

Steel, R. G. D. and Torrie, J. H.(1980). Principles and procedures of statistics. A biometrical approach. 2nd ed. McGraw – Hill book company, singapore.

Sutton, J.D., Phipps, R.H., Beever, D.E., Humphries, D.J., Hartnell, G.F., Vicini, J.L. and Hard, D.L.(2003). Effect of method of application of a fibrolytic enzyme product on digestive processes and milk production in Holstein-Friesian cows. Journal of Dairy Science. 86: 546-556.

Van Soest, P.J.(1994). Nutritional Ecology of the ruminant. Cornell University Press, Ithaca, New York. (6 ed.) p. 476.

Van Soest, P.J., Robertson, J.B. and Lewis, B.A.(1991). Methods for dietary neutral detergent fiber and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74: 3583-3597.

Yang, W.Z., Beauchemin, K.A. and Rode, L.M.(1999). Effect of enzyme feed additives on extent of digestion and milk production of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 72: 391-403.