اثر پودر میوه‌ی کهورک بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سامانه ایمنی و ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

2 عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثر پودر میوه‌ی کهورک بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های بیوشیمیائی خون، سامانه‌ ایمنی و ضد‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی بود. در این آزمایش از تعداد 250 قطعه جوجه یک روزه نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، پنج تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد منفی (بدون تنش)، شاهد مثبت (تنش گرمایی) و سطوح یک، سه و پنج درصد پودر میوه کهورک بود. جهت اجرای برنامه تنش گرمایی، دمای سالن در طول دو هفته آخر آزمایش به مدت شش ساعت در روز به حدود )2±38) درجه سانتی‌گراد افزایش یافت. نتایج نشان داد که افزودن کهورک در شرایط تنش باعث کاهش معنی‌دار وزن بدن، مصرف خوراک، راندمان مصرف انرژی، راندمان مصرف پروتئین و شاخص تولید و از طرفی باعث افزایش معنی‌دار ضریب تبدیل خوراک گردید. تیمارهای آزمایشی تأثیری بروزن نسبی اجزای لاشه نداشت. غلظت کلسترول، LDL، گلوکز و فعالیت آنزیم‌هایAST،ALT ، LDH و میزان MDA پلاسمای خون با افزودن پودر میوه کهورک تحت تنش به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0>P)، ولی غلظت HDL، پروتئین تام و آلبومین سرم خون در تیمارهای‌ آزمایشی تفاوت معنی‌داری نشان نداد. عیار پادتن بر ضد SRBC در جوجه‌های دریافت کننده کهورک افزایش یافت. بنابراین اگر چه پودر کهورک اثرات منفی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی داشته ولی بهبود سامانه ایمنی و آنتی‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی را در پی داشت.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم‌آبادی، ع.، بتولی، ح.، عنایت، م. ر. و قنبری، ز. (1393). ارزیابی مقایسه‌ای فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی جغجغه از دو منطقه زابل و کاشان، دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان.

امین‌‌زاده، م.، باشتنی، م.، فروغی، ع. ر. و فرزادمهر، ج. (1391). تعیین ترکیب شیمیایی و اجزای تجزیه‌‌پذیری گیاه مرتعی کهورک با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بیرجند.

حسینی‌‌واشان، س. ج.، گلیان، ا.، یعقوب فر، ا.، نصیری، م. ر.، راجی، ا. ر. و اسماعیلی‌نسب، پ. (1393). تعیین اثرات تفاله گوجه‌‌فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فراسنجه‌‌های خونی جوجه گوشتی تحت تنش گرمایی. نشریه پژوهش‌‌های علوم دامی ایران. 6 (2): 114-105.

دشتبان، م.، سریر، ه. و امیدی، آ. (1392). اثر عصاره میوه گیاه کهورک روی غلظت‌های گلوکز و کلسترول خون در رت‌های دیابتی و هایپرکلسترولمیک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بیرجند.

رحیمی‌‌نیت، ف.، غضنفری، ش. و شریفی، س. د. (1393). بررسی تأثیر اسانس درمنه دشتی بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی. تولیدات دامی.16 (1): 73-63.

شکاری، م.، شهیر، م. ح. و عبدی، ع. (1391). اثرات سطوح مختلف کنجاله کلزا در جیره‌های بر پایه ذرت یا گندم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. نشریه پژوهش‌های علوم دامی. 22 (2): 145-131.

شلایی، م.، حسینی، س. م. و افضلی، ن. (1392). بررسی خصوصیات دستگاه گوارش و مورفولوژی روده باریک جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با مکمل‌های مختلف (آنتی‌بیوتیک، اسیدهای‌آلی، پروبیوتیک و پری‌بیوتیک) تحت شرایط تنش حرارتی. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بیرجند.

شیرزادی، ح.، شریعتمداری، ف.، کریمی، م.، رحیمی، ش. و مسعودی، ع. ا. (1394). بررسی اثر عصاره سماق و جغجغه در مقایسه با اکسی‌تترااسایکلین بر عملکرد رشد، فراسنجه‌‌های خونی و سامانه ایمنی جوجه‌های گوشتی. تولیدات دامی. 17 (1): 160-151.

قهرمان، ا. (1362). فلور رنگی ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع، بخش گیاه‌‌شناسی. شماره انتشار 464، جلد 4.

کمالی‌‌جوان، ش.، اسماعیل زاده، ص.، میری، ح. ر.، حاجی نژاد، ح. ر. و دهمرده، ف. (1393). تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ جغجغه بر میزان گلوکز موش‌‌های صحرایی دیابتی. فصلنامه علوم پزشکی تربت حیدریه. 2 (2): 18-14.

محمودی، ر.، تاجیک، ح.، فرشید، ا. ع.، احسانی،  ع.، زارع، پ. و مرادی، م. (1390). تعیین ترکیبات شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس پونه کوهی علیه باکتری استافیلوساورئوس. ارمغان دانش. 16 (5): 412-400.

نوروزی، س.، یعقوبفر، ا.، شکرپور، م. و صفامهر،  ع. ر. (1392). تعیین ارزش غذایی غلاف درخت کهور و تأثیر سطوح مختلف آن بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار.  پژوهش‌‌های تولیدات دامی. 4 (7): 62-77.

Abu-Dieyeh, Z.H.M. (2006). Effect of chronic heat stress and long-term feed restriction on broiler performance.  Journal of Poultry Science, 5 (2): 185-190.

Al-Azraqi, A.A. (2008). Pattern of leptin secretion and oxidative markers in heat-stressed pigeons. International Journal of Poultry Science, 7 (12): 1174-1176.

Asadollahi, K., Abassi, N., Afshar, N., Alipour, M. and Asadollahi, P. (2010). Investigation of the effect of Prosopis fracta plant extract on rats aort. Journal of Medicinal Plants, 4 (2): 142-147.

Austic, R.E. (1985). Feeding poultry in hot and cold climates. In Yousef, M.K. (Ed), Stress Physiology in Livestock. CRC Press, Boca Raton, FL. 3:123-136.

Bressani, R. and Elias, L.G. (1988). Seed  quality  and  nutritional  goals  in  pea,  lentil, faba  beans  and chickpea  breeding.  in: Summerfield, RJ (Ed) World Crops: Cool  Season  Food Legumes, PP: 381-404.

Chaudhary, R.S., Vaishnav, J.K. and Nehra, R. (2005). Effect of replacing maize by mesquite pods (Prosopis juliflora) on the performance of broilers. Indian Journal of Poultry Science, 40 (2): 124-127.

Farhadi, L., Mohammadi, H.R., Seyfi, P. and Mostafaie, A. (2014). Low concentrations of flavonoid-Rich  Fraction  of  Shallot  Extract Induce  Delayed-Type  Hypersensitivity  and TH1 Cytokine  IFNγ  Expression  in  BALB/c Mice. International Journal of Molecular and Cellular Medicine, 3 (1): 16.

Garriga, C., Richard, R., Hunter, C., Amat, J., Planas, M., Malcolm,  A. and et al (2006). Heat stress increases apical glucose transport in the chicken jejunum. American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 290: 195-201.

Gnoni, G., Paglialonga, G. and Siculella, L. (2009). Quercetin inhibits fatty acid and triacylglycerol synthesis in rat liver cells. European Journal of Clinical Investigation, 39(9): 761-768.

Gulalp, B. and Karcioglu, O. (2008). The first report of Prosopis farcta ingestion in children. International Journal of Clinical Practice, 62(5): 829-830.

Kucuk, O., Sahin, N. and Sahin, K. (2003). Supplemental Zinc and vitamin A can alleviate negative effects of heat stress in broiler chickens. BioTrace Element Research, 94: 225-235.

Lin, H., Decuypere, E. and Buyse, J. (2006). Acute heat stress induces oxidative stress in broiler chickens. Comparative Biochemistry and Physiology, 144: 11-16.

Mc Anlis, G.T. (1997). The effect of various dietary flavonoids on the susceptibility of low density lipoproteins to oxidation in vitro using both metallic and nonmetallic oxidizing agents. Biochemical Society Transactions, 25: 142-151.

Mc-Cann, M.E.E., Newell, E., Preston, C. and Forbes, K. (2006). The use of mannan-oligosacharides and/or tannin in broiler diets. Journal of Poultry Science, 5(9): 873-879.

Nyachoti, C.M., Atkinson, J.L. and Lesson, S. (1996). Response of broiler chicks fed a high-tannin sorghum diets. Journal of Applied  Poultry Research, 5: 239-245.

Ozbey, O., Yildez, N., Aysondu, M.H. and Ozman, O. (2004). The effect of Hight temperatures on blood serum parameters and the egg productivity characteristics of Japanese quails. Poultry Science, 48: 485-489.

Robert, J., Edens, F.W. and Ferket, P.R. (2003). The effects of selenium supplementation on performance and antioxidant enzyme activity in broiler chicken. Submitted to the graduatefaculty of the North Carolina State University in partial fulfillmentof requirements for the degree of Master of Science.

Saad, B., Azaizeh, H. and Said, O. (2005). Tradition and perspctives of arab herbal medicine. A review. Evid Based Complement Alternat Medicine,  2 (4): 475-9.

Sahin, K. and Kucuk, O. (2003). Heat stress and dietary vitamin supplementation of poultry diets. Nutrition Abstracts and Reviews Series B: Livestock Feeds and Feeding, 73: 41R–50R.

Sahin, K., Onderci, M., Sahin, N., Gulcu, F., Yildiz, N., Avci, M. and Kucuk, O. (2006). Responses of quail to dietary vitamin E and zinc picolinate at different environmental temperatures. Animal Feed Science and Technology, 129: 39-48.

SAS Institute, (2005). SAS Userrs guide: Statistics. Version 9.12. SAS Institute Inc., Cary, NC. pp: 126-178.

Song, J., Kwon, O., Chen, S., Daruwala, R., Eck, P., Park, J.B. et al (2002). Flavonoid inhibition of sodium-dependent vitamin c transporter 1 (SVCT1) and glucose transporter isoform 2 (glut2), intestinal transporters for vitamin c and glucose. Journal Biologychemical. 277 (18): 15252-15260.

 Toky, O.P., Arya, S. and Bisht, R.P. (1992). Ecologicalperspective of Prosopis cineraria(L.) Duce in Aridand Semi-Arid India. R.W. Dutton & al., eds, pp.301-309.