مقایسه توان تولیدی پنج سویه تجاری جوجه گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،ایلام، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده

این تحقیق به منظور مقایسه عملکرد و خصوصیات لاشه پنج‌سویه‌تجاری جوجه‌گوشتی در ایران‌(آربورایکرز،‌آرین،‌راس‌308، کاب‌و‌هوبارد) اجراء شد. ابتدا از گله‌های مادر‌گوشتی 31 تا 33 هفته این سویه‌های تجاری تخم‌مرغ نطفه‌دار همزمان هچ‌و‌تعداد 260 قطعه جوجه‌گوشتی یک‌روزه در قالب طرح کاملا‌تصادفی با‌پنج تیمار،‌چهار تکرار و 13 قطعه جوجه یک‌روزه در هر تکرار به مدت 42 روز مورد مطالعه قرار‌گرفت. سویه‌های مختلف آزمایشی اثر معنی‌داری بر مقدار مصرف خوراک داشتند، به طوری که سویه‌ هوبارد با مصرف 10/77 گرم کمترین و سویه‌های راس و آربورایکرز با مصرف 38/83 و 15/84 گرم به ازاء هر پرنده در روز به‌ترتیب بالاترین مصرف خوراک را داشتند(05/0>P). اختلاف میانگین افزایش وزن‌روزانه و ضریب‌تبدیل‌غذایی بین سویه‌ها معنی‌دار نبود. تیمارهای آزمایشی تأثیری بر وزن‌نسبی لاشه،‌سنگدان،‌کبد، چربی‌محوطه‌شکمی، بورس‌فابریسیوس و طحال در 21 و 42 روزگی نداشتند. اثر سویه‌های آزمایشی بر وزن نسبی قسمت‌های مختلف لاشه در 21 و 42 روزگی معنی‌دار بود(05/0>P)، بیشترین و کمترین وزن نسبی بالها در 21 روزگی به ترتیب مربوط به سویه‌های آرین‌و‌آربورایکرز(001/0>P‌)، و در 42 روزگی بالاترین‌و‌کمترین وزن نسبی سینه مربوط به سویه‌های راس و آرین بود(05/0>P). سویه‌های آزمایشی تاثیر معنی‌داری بر‌pH پس از مرگ، 24 و 48 ساعت پس از کشتار،‌رنگ‌سنجی و ظرفیت نگهداری آب‌گوشت سینه‌و‌ران نداشتند. به‌طور کلی افزایش‌وزن، ضریب‌تبدیل و‌خصوصیات لاشه در بین این پنج سویه‌جوجه‌گوشتی اختلاف معنی‌داری نداشتند، لذا در شرایط مدیریتی و تغذیه‌ای مشابه با این آزمایش، عملکرد این سویه‌ها تقریباً مشابه بوده و واحدهای صنعتی جوجه‌گوشتی با توجه به قیمت و وضع موجود در بازار، هر یک از این سویه‌ها را می‌توانند پرورش دهند.

کلیدواژه‌ها


خراسی، ح. (1382). بررسی عملکرد جوجه‌های گوشتی چهار آمیخته تجارتی آربورایکرز، راس، هوبارد و کاب در شرایط استان سیستان و بلوچستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.

شریعتمداری، ف.، رضائی، م. ج.، لطف الهیان، ه. (1384). مقایسه عملکرد صفات تولیدی آمیخته‌های تجاری جوجه گوشتی. مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، شماره 67، صفحات 74 –68.

مرادی شهر بابک، م.، عریانی، ا. و زاغری، م. (1380). مقایسه عملکرد صفات اقتصادی درآمیخته‌‌‌‌های گوشتی موجود در ایران، مجله پژوهش و سازندگی دردر امور دام و آبزیان، شماره پی آیند 50،  صفحات 57-54.

منافی آذر، ق.، اخوان، م.، امینی، ج. و فجری، م. (1387). مقایسه صفات رشد و لاشه سویه‌های مختلف جوجه‌های گوشتی در ایران، مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، شماره 78، صفحات 94-89.

منصور بهمنی، م.، مروج، ح.، زاغری، م.، شیوازاد، م.، ممتازان، ر. و دهقان، ح. ر. (1393). مقایسه عملکرد جوجه‌های گوشتی با عملکرد ثبت شده در دفترچه‌های راهنمای آنها در شرایط آب و هوایی استان البرز، نشریه علوم دامی، شماره 102، صفحات 11-3.

ورمقانی، ص، رحیمی، ش، قره داغی، ع. ا. و لطف الهیان، ه. (1380). مقایسه توان تولید سه هیبرید تجارتی جوجه‌های گوشتی موجود در ایران ، پژوهش و سازندگی، شماره 50، صفحات 75-72.

Abeni, F., Bergoglio, G. (2001). Characterization of dierent strains of broiler chicken by carcass measurements, chemical and physical parameters and NIRS on breast muscle. Meat Science, Vol, 57, No, 2, PP: 133-137.

Abdullah, Y., Muwalla, M., Maharmeh, O., Matarneh, K. and Abu Ishmais, A. (2010). Effects of strain on performance and age at slaughter and duration of post-chilling aging on meat quality traits of broiler. Journal Animel Science,Vol, 23, No,12, PP: 1645-1656.

Allen, C.D., Fletcher, D.L., Northcutt, J.K. and Russell, S.M. (1998). The relationship of broilers breast color to meat quality and shelf-life. Poultry Science, Vol, 77, PP: 361-366.

Amoa, S.R., Ojedapo, L.O. and Sosina, O.A. (2013). Evaluation of growth performance traits in three strains of broiler chickens reared in derived savanna environment of Nigeria. World Journal Young Researchers, Vol, 1, No, 2, PP: 28-31.

Barbut, S., Zhang, L. and Marcone, M. (2005). Effects of pale, normal, and dark chicken breast meat on microstructure, extractable proteins, and cooking of marinated fillets. Poultry Science, Vol, 84, PP: 797-802.

Castellini, C., Mugnai, C., Dal Bosco, A. (2002). Effect of organicpradaction system on broiler carcass and meat quality. Meat Science, Vol, 60, PP: 219-225.

Corzo, A., Kidd, M.T., Burnham, D.J., Miller, E.R., Branton, S.L. and Gonzalez-Esquerra, R. (2005). Dietary amino acid density effects on growth and carcass of broilers differing in strain cross and sex. Journal Applied Poultry Researchers, Vol, 14, PP: 1-9.

Fernandes, J.I.M., Bortoluzzi, C.G., Froes, E.A., Neto, G. and Peiter, D.C. (2013). Effect of strain, sex and age on carcass parameters of broilers. Animal Sciences, Vol, 35, No, 1, PP: 99-105.

Gous, R.M., Moran, E.T., Stilborn, H.R., Bradford, G.D. and Emmans, G.C. (1999). Evaluation of the parameters needed to describe the overall growth, the chemical growth and the growth of feathers and breast muscles of broilers. Poultry Science, Vol, 78, PP: 812-821.

Hashemi, S.R., Davoodi, D., Dastar, B., Bolandi, N., Smaili, M. and Mastani, R. (2014).  Meat quality attributes of broiler chickens fed diets supplemented with silver nanoparticles coated on zeolite. Poultry Science, Vol, 2, PP: 183-193.

Iqbal, J., Mian, A.A., Ahmad, T., Hassan, S. and Khan, S.H. (2010). Comparative performance of different economic traits of four imported broiler strains under local conditions of Pakistan. Pakistan Journal Agricultuer Researchers, Vol, 25, No, 1, PP: 76-82.

Kosarachukwu, C.O., Micheal Iheshiulor, O.O., Omede, A. and Ifeanyi Ogbuewu, P. (2010). Effect of strain growth, carcass characteristics and meat quality of broilers reared for 12 weeks. New York Science Journal, Vol, 3, No, 5, PP: 112-116.

Le Bihan-Duval, E., Millet, N. and Remignon, H. (1999). Effect of selection for increased carcass quality and estimates of genetic parameters. Poultry Science, Vol, 78, PP: 822-826.

Leenstra, F., Cahaner, A. (1992). Effect of low normal and high temperature on slaughter yield of broiler frone lines selected for high weight gain favorable feed convers ion and high or low fat content. (1992), Poultry Science, Vol, 71, PP: 1994-2006.

Lopez, K.P., Schilling, M.W. and Corzo, A. (2011). Broiler genetic strain and sex effects on meat characteristics. Poultry Science, Vol, 90, PP: 1105-1111.

Malone, G.W., Chalopka, G.W. (1979). Evaluation offive commercial broilers crosses 1. Growing–out performance. Poultry Science, Vol, 8, PP: 509-516.

Mehaffey, J. M., Pradhan, S.P., Meullenet, J.F., Emmert, J.L., McKee, S.R. and Owens, C.M. (2006). Meat quality evaluation of minimally aged broiler breast fillets from five commercial genetic strains. Poultry Science, Vol, 85, PP: 902-908.

National Research Council (1994). Nutrient requirements of poultry. Ninth Revised Edition Washington, D. C. USA.

Ojedapo, L.O., Akinokun, O., Adedeji, T.A.B., Olayeni, T.B., Ameen, S.A. and Amao, S.R. (2008). Effect of strain and sex on carcass characteristics of three commercial broilers reared in deep litter system in the derived savannah area of Nigeria. World Journal of Agricultural Sciences, Vol, 4, No, 4, PP: 487-491.

Olanrewaju, O.M., Miller, W.W., Maslin, W.R., Collier, S.D., Purswell, J.L. and Branton, S.L. (2014). Effects of strain and light intensity on growth performance and carcass characteristics of broilers grown to heavy weights. Poultry Science, Vol, 93, No, 8, PP: 112-116.

Qiao, M., Fletcher, D.L., Smith, D.P. and Northcutt, J.K. (2001). The effect of broilers breast meat color on pH, moisture, water-holding capacity, and emulsification capacity. Poultry Science, Vol, 80, PP: 676-680.

Razuki, W.M., Mukhlis, S.A., Jasim, F.H. and Hamad, R.F. (2011).Productive performance of four commercial broiler genotypes reared under high ambient temperatures. International Journal of Poultry Science, Vol, 10, No, 2, PP: 87-92.

Sakomura, N.K., Gous, R.M., Marcato, S.M. and Fernandes, J.B.K. (2011). A description of the growth of the major body components of 2 broiler chicken strains. Poultry Science, Vol, 90, PP: 2888-2896.

SAS (1990) SAS/STAT® User's guide, release 6.03 edition. SAS institute Inc., Cary, NC.

Smith, E.R., Pesti, G.M., Bakalli, R.I., Ware, G.O. and Menten, J.F. (1998). Further studies on the influence of genotype and ditary portein on the performance of broilers. Poultry Science, Vol, 77, PP: 276-281.

Souza, D.P., Souza, D.H. D.F., Brogoni, E. (1994). Growth and carcass characters in different commercial broilerstrains. Revst Da Sociedad Brasileira De Zoote Chia, Vol, 23, PP: 782-791.

Swatland, H.J. (1994). The conversion of muscle to meat. In Structure and Development of Meat Animals and Poultry Technomic Publishing Co., Inc. Lancaster, PA, USA.

Woelfel, R., Owens, C., Hirschler, E., Martinez-Dawson, R., and Sams, A. (2002). The characterization and incidence of pale, soft, and exudative broiler maet in a commercial processing plant. Poultry Science, Vol, 81, PP: 579-584.

Woyengo, T. A., Golian, A., Bennett, C., Muc, M., Crow, G., and Guenter, W. (2011). Quality of meat from two 1970s and Ross 308 broiler strains fed drug-free lowand recommended-protein diets. Poultry Science, Vol, 20, PP: 429-446.

Zerehdaran, S., Verejkent, A.L.J., Van Arenkonk, J.A.M. and Van der Waaij, E.H. (2004). Estimation of genetic parameters for fat deposition and carcass traits in broilers. Poultry science, Vol, 83, No, 4, PP: 521-525.