اثرات سطوح مختلف اسانس گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) و سولفات روی بر عملکرد، سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه دام، گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

3 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

4 دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی،تهران

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات استفاده از اسانس گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) و سولفات روی (ZnSo4) در جیره غذایی بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، پاسخ ایمنی و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون در جوجه‌های گوشتی و بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس آویشن انجام شد. در بخش آزمایشگاهی، اثرات ضد باکتریایی سطوح ppm 0، 100، 200، 300 و 400 اسانس آویشن به روش انتشار از دیسک و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اسانس آویشن در سطح ppm 400 تأثیر بازدارنده بر رشد باکتری‌های اشریشیاکولی و کلستریدیوم پرفرینژنز داشت. در آزمایش روی جوجه‌های گوشتی، از تعداد 200 قطعه جوجه نر یک روزه سویه تجاری راس-308 در یک آزمایش فاکتوریل (2×2) شامل دو سطح اسانس آویشن (صفر و 400 mg/kg) و دو سطح سولفات روی (صفر و 300 mg/kg) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار استفاده گردید. نتایج نشان داد که مقدار مصرف خوراک، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک در کل دوره آزمایش در گروه‌های مختلف آزمایشی نسبت به شاهد تفاوت معنی‌داری نداشتند (05/0P>). علاوه بر این، فراسنجه-های بیوشیمیایی سرم خون (به جز LDL)، عیار پادتن سرم خون، درصد وزن لاشه، سینه، ران، کبد، طحال، بورس فابریسیوس و سنگدان تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفتند (05/0P>). به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد استفاده از اسانس آویشن (400 mg/kg) و سولفات روی (300 mg/kg) در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی در سطوح مذکور تأثیر مثبت بر صفات مورد اندازه‌گیری نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احسانی، م. و ترکی، م. (1390). تأثیر استفاده از تفاله زیتون با و بدون پودر سیر و آویشن در جیره غذایی بر فراسنجه­های لاشه و عملکرد جوجه­های گوشتی. مجله علوم دامی ایران. شماره 4، ص ص. 320-311.

تیموری­زاده، ز.، رحیمی، ش.، کریمی ترشیزی، م. و امیدبیگی، ر. (1388). مقایسه اثر عصاره­های آویشن (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل Echinacea purpurea L.))، سیر (Allium sativum L.) و آنتی­بیوتیک ویرجینیامایسین بر جمعیت میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجه­های گوشتی. دو فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد 25، شماره 1، ص ص. 48-39.

کلانتر، م.، قدمی، م.، رهبرنیا، ب. و خجسته­کی، م. (1394). تأثیر مصرف اسانس آویشن بر صفات عملکرد، سطح آنتی­بادی بیماریهای ویروسی (نیوکاسل، آنفلونزا، گامبورو و برونشیت) و فراسنجه­های خونی در جوجه­های گوشتی. نشریه دامپزشکی در پژوهش و سازندگی. شماره 109، ص ص. 45-37.

رئیسی، م.، صفا­مهر، ع.، خدایی­آشان، ص. و حبیبی، ر. (1393). اسانس آویشن و پونه­کوهی در جیره جوجه­های گوشتی: اثرات بر عملکرد، شاخص­های آنتی­اکسیدانی و فراسنجه­های بیوشیمیایی خون. نشریه علوم دامی پژوهش و سازندگی. شماره 105، ص ص. 120-103.

میرزا، م.، شریفی­عاشورآبادی، ا. و الهوردی­ممقانی، ب. (1394). بررسی کمی و کیفی اسانس آویشن (Thymus) کاشته  شده در باغ گیاه­شناسی ملی ایران. دو ماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد 31، شماره 5، ص ص. 880-864.

  همدیه، م.، حسینی، س.ع.ح.، لطف­الهیان، ه.، محیطی­اصل، م. و غلامی کرکانی، ع. (1392). اثر اسانس آویشن شیرازی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ثبات اکسیداتیو گوشت در جوجه­های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی. شماره 2، ص ص. 53-43.

Al-Kassie, G.A.M. (2009). Influence of two plant extracts derived from thyme and cinnamon on broiler performance. Pakestan Veterinary Journal. 29: 169-173.

Alp, M., Midilli, M., Kocabagli, N., Yilmaz, H., Turan, N. and Gargili, Acar, N. (2012). The effects of dietary oregano essential oil on live performance, carcass yield, serum immunoglobulin G level and oocyte count in broilers. Journal of Applied Poultry Research. 21: 630-636.

Bampidis, V.A., Christodoulou, V., Floroupaneri, P., Christaki, E., Chatzopoulou, P.S., Tsiligianni, T. and Spais, A.B. (2005). Effect of dietary dried oregano leaves on growth performance, carcass characteristics and serum cholesterol of female early maturing turkeys. British Poultry Science. 46: 595-601.

Bauer, A.W., Kirby, W.M.M., Sherries, J.C. and Turck, M. (1966). Antibiotic susceptibility testing by a standardization single disk method. Journal Clinical Pathology. 45: 493-496. 

Cross, D.E., McDevitt, R.M. and Acamovic, T. (2011). Herbs, thyme essential oil and condensed tannin extracts as dietary supplements for broilers and their effects on performance, digestibility, volatile fatty acids and organoleptic properties. British Poultry Science. 52: 227-37. 

Demir, E., Kilinc K., Yildirim Y., Dincer F. and Eseceli H. (2008). Comparative effects of mint, sage, thyme and flavomycin in wheat-based broiler diets. Archiva Zootechnica. 11: 54-63.

El-Husseiny, O.M., Hashish, S.M., Ali, R.A. and Sohair, A.A. (2012). Effects of feeding organic zinc, manganeses and copper on broiler growth, carcass characteristics, bone quality and mineral content in bone, liver and excreta. International Journal of Poultry Science. 11 (6): 368-377.

Ghasemi, R., Zarei, M. and Torki, M. (2010). Adding medicinal herbs including garlic (Allium sativum) and thyme (Thymus vulgaris) to diet of hens and evaluating productive performance and egg quality characteristics. American journal of Animal and Veterinary Science. 5: 151-154.

Goodner, K.L., Mahattanatawee, K., Plotto, A., Sotomayor, J.A. and Jordan, M.J. (2006). Aromatic profiles of Thymus hymalis and Spanish Thymus vulgaris essential oil by GC-MS/GC-O. Industrial Crops and Products. 24: 264-268.

Griggs, J.P. and Jacob, J.P. (2005). Alternatives to antibiotics for organic poultry production. Applied Poultry Research. 17: 750-756.

Gupta, R.P., Verma, P.C. and Garg, S.L. (1997). Effect of experimental zinc deficiency on thyroid gland in guinea-pigs. Animals Nutrition Metabolism. 41: 376-381.

Hammer, K.A., Carson, C.F. and Riley, T.V. (1999). Antimicrobial activity of essential oils and other plant extracts. Journal Applied Microbiology. 86: 985-990.

Hashemi, S.R. and Davoodi, H. (2010). Phytogenic as new class of feed additive in poultry industry. Animal Veterinary Advances. 9 (17): 2295-2304.

Hudaib, M., Speroni, E., Di Pietra, A.M. and Cavrini, V. (2002). GC/MS evaluation of Thyme (Thymus vulgaris L.) oil composition and variations during the vegetative cycle. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 29 (4): 691-700.

Jamroz, D., Orda, I., Kamel, C., Wiliczkiewicz, A., Wertelecki, T. and Skorupinska, I. (2003). The influence of phytogenic extracts on performance, nutrient digestibility, carcass characteristics and gut microbial status in broiler chickens. Animal Feed Science. 12: 583-596.

Kaim, W. and Schwederski. B. (1994). Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life. John Wiley and Sons Ltd, England. 401 pp.

Kim, W. K. and Patterson, P. H. (2004) Effects of dietary zinc supplementation on broiler performance and nitrogen loss from manure. Poultry Science. 83: 34-38.

Lee, K-W., Everts, H. and Beynen, A.C. (2004). Essential oils in broiler nutrition. International Journal of Poultry Science. 3: 738-752.

Lee, K.W., Everts, H., Kappert, H. J., Yeom, K.H. and Beynen, A.C. (2003). Dietary carvacrol lowers body weight gain but improves feed conversion in female broiler chickens. Journal of Applied Poultry Research. 12: 394-399.

Lee, S.J., Umano, K., Shibamoto, T. and Lee, K.G. (2005). Identification of volatile components in basil (Ocimum basilicum L.) and Thyme leaves (Thymus vulgaris L.) and their antioxidant properties. Food Chemistry. 91: 131-137.

Mitsch, P., Zitteral-Eglseer, K., Kohler, B., Losa, R. and Zimpernik, I. (2004). The effect of two different blends of essential oil components on the proliferation of Clostridiun perfringens in the intestines of broiler chickens. Poultry Science. 83: 669-675.

Mirza, M. and Baher, Z.F. (2003). Chemical composition of essential oil from Thymus vulgaris hybrid. Journal of Essential oil Research. 15 (6): 404-405.

Naz, S., Idris, M., Khalique, M.A., Alhidary, I.A., Abdelrahman, M.M., Khan, R.U., Chand, N., Farooq, u. and Ahmad, S. (2016). The activity and use of zinc in poultry diets. World's Poultry Science Journal. 72:1-9 

NRC. (1994). Nutrient requirements of poultry. 9th Ed. Natl. Acad. Sci., Washington DC.

Rota, M.C., Herrera, A., Martinenez, R.M., Sotomayor, J.A. and Jordan. M.J. (2008). Antimicrobial activity and chemical composition of Thymus vulgaris, Thymus zygis and Thymus hyemalis essential oils. Food Control. 19 (7): 681-687.

Sadeghi, G., Karimi, A., Padidar Jahromi, Sh., Azizi, T. and Daneshmand, A. (2012). Effects of cinnamon, thyme and turmeric infusions on the performance and immune response in of to 21 day-old male broilers. Brazilian Journal of Poultry Science. 15-20.

SAS Institute (2004). SAS User guide: Statistics. Version 9.1., SAS Institute Inc. Cary NC.

Shahnazi, S., Khalighi Sigaroudi, F., Ajani, Y., Yazdani, D., Ahvazi, M. and Taghizad Farid, R. (2007). Study on chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of thymus trautvetteri. Journal of Medicinal Plants. 6 (23): 80-88.

Sipailienee, A., Venskutonis, P.R., Baranauskiene, R. and Sarkinas, A. (2006). Antimicrobial activity of commercial samples of thyme and marjoram oils. Journal of Essential oil Research. 18 (6): 698-703.

Sengul, T., Yurtseven, S., Cetin, M., Kocyigit, A. and Sogut, B. (2008). Effect of thyme (Thymus vulgaris) extract on fattening performance, some blood parameters, oxidative stress and DNA damage in Japanese quails. Journal of Animal and Feed Science. 17: 608-620.

Tollba, A.A.H., Shabaan, S.A.M. and Abdel-Mageed, M.A.A. (2010). Effect of using aromatic herbal extract and blended with organic acids on productive and physiological performance of poultry. 2- The growth during cold winter stress. Egyptian Poultry Science. 30 (1): 229-248.

Toghyani, M., Tohidi, M., Gheisari, A.B. and Tabeidian, S.A. (2010). Performance, immunity, serum biochemical and hematological parameters in broiler chicks fed dietary thyme as alternative for an antibiotic growth promoter. African Journal of Biotechnology. 9 (40): 6819-6825.

Windisch, W., Schedle, K., Plitzner, C. and Kroismayr, A. (2007). Use of phytogenic products and feed additives for swine and poultry. Animal Science. 86: 140-148.