اثر جایگزینی چربی در جیره فلاشینگ بر عملکرد تولیدمثلی میش های لری بختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد

2 استادیار پژوهشی بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد

3 استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

چکیده

در این آزمایش اثر استفاده از چربی در جیره فلاشینگ بر نرخ آبستنی و برهزایی میشهای لری بختیاری مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 300 رأس میش سالم و غیرآبستن، با سن 2 تا 7 سال، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به سه گروه 100 رأسی برای دریافت سه جیره به شرح ذیل تقسیم شدند. گروه اول(شاهد): بدون فلاشینگ(تیمار 1)، گروه دوم: 250 گرم دانه جو به ازای هر میش(تیمار 2) و گروه سوم: 144/5گرم دانه جو بعلاوه 50 گرم چربی مکمل به ازای هر میش(تیمار3). مکملها از دو هفته قبل تا سه هفته پس از رها سازی قوچها، به میشها داده شد. نرخ آبستنی در
دوره های مختلف فحلی، نرخ آبستنی کل، نرخ برهزایی و دوقلوزایی اندازه گیری شد. نرخ آبستنی در میشهای تیمار 3 در دوره اول بالاتر از دو تیمار دیگر و در دوره دوم بالاتر از تیمار 1 بود (0/05>P). باوجود تفاوت بین تیمارها از نظر میزان آبستنی کل، تفاوت از نظر آماری معنیدار نبود (0/05<p). کمترین میزان آبستنی به ترتیب مربوط به میشهای با نمرات 2/5 و 4/5 وضعیت بدنی بود (0/05>P). نرخ برهزایی و نرخ دوقلوزایی در میشهای تیمار 3 نسبت به میشهای تیمار 1 بالاتر بود (0/05>P). در تجزیه ناپیوسته نیز تعداد بره متولد شده به ازای هر رأس میش در معرض آمیزش در تیمار حاوی چربی به طور معنیداری بالاتربود (0/05>P). بین تیمارها از نظر زندهمانی برهها در تولد اختلاف آماری معنیداری (0/05<p) مشاهده نشد. به طور کلی، استفاده از چربی در جیره فلاشینگ میشهای لری بختیاری باعث افزایش نرخ برهزایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دقیق­کیا، ح. و رهبر، ب. (1391). تأثیر منابع مختلف چربی در جیره فلاشینگ بر عملکرد تولیدمثلی، متابولیت­ها و هورمون­های خونی گوسفند قزل. نشریه پژوهش­های علوم دامی، شماره 22، صفحه­های 160-147.

دقیق­کیا، ح.، اصلانی کردکندی، غ.، مقدم، غ.، علیجانی، ص. و حسین خانی، ع. (1391). تأثیر دانه­های روغنی بذرک و سویا در جیره فلاشینگ میش­های مغانی بر عملکرد تولیدمثلی آنها در خارج از فصل تولیدمثل. نشریه
پژوهش­های علوم دامی، جلد 22، شماره 2، ص 173 تا 184.

وطن­خواه، م.، مرادی شهربابک، م.، نجاتی جوارمی، ا.، واعظ ترشیزی، ر. و میرائی آشتیانی، س.ر. (1386). ارائه مدل مناسب اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری در سیستم روستایی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ص 116.

وطن­خواه، م.، طالبی، م.ع. و زمانی، ف. (1388). بررسی ارتباط وضعیت بدنی (BCS) با بازده تولید مثل در میش­های لری بختیاری. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ص 48.

Akbarinejad, V., Niasari-Naslaji, A., Mahmoudzadeh, H. and Mohajer, M. (2012).  Effects of diets enriched in different sources of fatty acids on reproductive performance of Zel Sheep. Iranian Journal of Veterinary Research. 13: 310-316.

Aguilar-Pérez, C., Ku-Vera, J. and Garnsworthy, C.P. (2009). Effects of bypass fat on energy balance, milk production and reproduction in grazing crossbred cows in the tropics. Livestock Science. 121: 64-71.

Asgari safdar, A.H., Daghigh Kia, H., Moghaddam, G.A., Hussein Khani, A. and Alijani, S. (2013). Reproductive performance and blood metabolites concentration in Iranian Afshari ewes fed calcium salts of fatty acids (CSFA) in flushing period. International journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 1: 669-676.

Chaturvedi, O.H., Bhatta, R., Verma, D.L. and Singh, N.P. (2006). Effect of flushing on nutrient utilization and reproductive performance of ewes grazing on community rangeland. Asian-Australian Journal of Animal Science. 19: 521-525.

Demeke, S., Thwaites, S.C.J. and Lemma, S. (1995). Effects of ewe genotype and supplementary feeding on lambing performance of Ethiopian highland sheep, Small Ruminant Research. 15: 149-153.

El-Shahat, K.H. and Abo-El Maaty, A.M. (2010). The effect of dietary supplementation with calcium salts of long chain fatty acids and/or l-carnitine on ovarian activity of Rahmani ewes. Animal Reproduction Science. 117: 78-82.

Funston, R.N. and Filley, S. (2002). Effects of fat supplementation on reproduction in beef cattle. In: Proceedings of the Applied Reproductive Strategies in Beef Cattle Workshop, 5-6 September, Manhattan, Kansas, USA, Pp. 1-8.

Funston, R.N. (2005). Nutrition and reproduction intractions. In: Proceeding of Applied Reproductive Strategies in Beef Cattle, 27-28 October, Reno, Nevada.

Ghoreishi, S.M., Zamiri, M.J. and Rowghani, E. (2007). Effect of a calcium soap of fatty acids on reproductive characteristics and lactation performance of fat-tailed sheep. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10: 2389-2395.

Hafez, Y.H., Khalifa, E.I.,  El-Shafie, M.H., Abdel Khalek, T.M.M.,  Ahmed, M.E. and Shehata. E.I. (2011). Effect of energy flushing pre-mating and during mating season on production and reproduction performance of Zaraibi goats. Egyptian Journal of Sheep & Goat Sciences. 6: 7- 14.

Hayat, H.M. El-Nour, Soad, M. Nasr and Walid, R. Hassan (2012). Effect of Calcium Soap of Fatty Acids Supplementation on Serum Biochemical Parameters and Ovarian Activity during Out-of-the-Breeding Season in Crossbred Ewes. The Scientific World Journal. 2012: 1-7.

Hegazy, M.A., Ezzo, O.H. and El-Ekhawy, K.E. (1999). Productive and reproductive performance of Barki ewes on diets containing calcium soaps of fatty acids or hydrogenated oils. Journal of Egyptian German Society for Zoology. 28: 201-218.

Herrera-Camacho, J., Aké-López, J.R., Ku-Vera, J.C., Williams, G.L. and Quintal-Franco, J.A. (2008). Respuesta ovulatoria, estado de desarrollo y calidad de embriones de ovejas Pelibuey superovuladas suplementadas con ácidos grasos poliinsaturados. Tecnica Pecuaria en Mexico. 46: 107-117.

Liel, A.Z.A., Abdel-Rahman, H.M.A. and El-Nour, H.H.M. (2010). Laparoscopic examination of ovarian activity and some metabolic changes in ewes supplemented with protected fat and growth hormone during estrous cycle. Egyptian Journal of Basic and Applied Physiology. 9: 307–323.

Manafi, M. (2012). Artificial insemination in farm animals. Publisher: Phenix-veterinaire.

Mattos, R., Staples, C.R. and Thatcher, W.W. (2000). Effects of dietary fatty acids on reproduction in ruminants. Reviews of Reproduction. 5: 38-45.

Mc Namara, S., Butler, T., Ryan, D.P., Mee, J.F., Dillon, P., O’Mara, F.P., Butler, S.T., Anglese, D., Rath, M. and Murphy, J.J. (2003). Effect of offering rumen-protected fat supplements on fertility and performance in spring-calving Holstein-Friesian cows. Animal Reproduction Science. 79: 45-56.

Mohammadabadi, M.R. and Sattayimokhtari, R. (2013). Estimation of (co) variance components of ewe productivity traits in kermani sheep. Slovak Journal Animal Science. 46: 45-51.

Naqvi, S.M.K., Soren, N.M. and Karim, S.A. (2011). Effect of concentrate supplementation on performance, ovarian response, and some biochemical profile of Malpura ewes. Tropical Animal Health and Production. 43: 905-913.

Njoya, A., Awa, D.N. and Chupamom, J. (2005). The effects of a strategic supplementation and prophylaxis on the reproductive performance of primiparous Fulbe ewes in the semi-arid zone of Cameroon. Small Ruminant Research. 56: 21–29.

Russel, A.J., Doney, F.G.M. and Gunn, R.G. (1969). Subjective assessment of fat in live sheep. Journal of Agricultural Science. 72: 451-454.

Sabra, H.A. and Hassan, S.G. (2008). Effect of new regime of nutritional flushing on reproductive performance of Egyptian Barki ewes. Global Veterinaria. 2: 28-31.

Sejian, A., Maurya, V.P., Naqvi, S.M.K., Kumar, D. and Jushi, A. (2010). Effect of induced body condition score differences on physiological response, productive and reproductive performance of Malpura ewes kept in a hot, semi-aired environment. Journal of Animal Physiology and Nutrition. 94: 154-161.

Sadeghipanah, H., Zare-Shahneh, A. and Nik-Khah, A. (2006). Effects of fat source in flushing diets on various reproductive parameters in Zandi fat-tailed ewes. In: Proceeding of the British Society Animal Science. IEEE Xplore, London, pp. 150-150.

Santos, J.E.P., Bilby, T.R., Thatcher, W.W., Staples, C.R. and Silvestre, F.T. (2008). Long chain fatty acids of diet as factors influencing reproduction in cattle. Reproduction in Domestic Animals, 43: 23-30.

SAS, 2000. Release 8.2, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.

Stanko, R.L., Fajersson, P., Carver, L.A. and Williams, G.L. (1997). Follicular growth and metabolic changes in beef heifers fed incremental amounts of polyunsaturated fat. Journal of Animal Science. 75(Suppl. 1), 223 (Abstr 376).

Staples, C.R., Burke, J.M. and Thatcher, W.W. (1998). Influence of supplemental fats on reproductive tissues and performance of lactating cows. Journal of Dairy Science. 81: 856-871.

Titi, H.H. and Kridli, R.T. (2008). Reproductive performance of seasonal ewes fed dry fat source during their breeding season. New Zealand Journal of Agricultural Research. 51: 25-32.

Torre, C., Casals, R., Caja, G., Paramio, M.T. and Ferret, A. (1991). The effect of body condition score and flashing on reproductive performances of Ripollesa breed ewes mated in spring. CIHEAM-Options Medierraneenes. 13: 85-90.

Vatankhah, M. and Talebi, M.A. (2008). Heritability estimates and correlations between production and reproductive traits in Lori-Bakhtiari sheep in Iran. South African Journal of Animal Science. 38: 110-118.