اثرات استفاده از سطوح مختلف یونجه و خارشتر با و بدون آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌‌التحصیل کارشناس ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

این آزمایش جهت بررسی اثرات گیاهان دارویی یونجه و خارشتر و آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل (5×2) شامل (جیره بدون گیاه، 2 و 4 درصد از یونجه و خارشتر) و دو سطح آنزیم (صفر و 025/0 درصد) با تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی سویه راس- 308 در 10 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار از سن 11 تا 42 روزگی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. یونجه و خارشتر موجب افزایش مقدار خوراک مصرفی و افزایش ضریب تبدیل خوراک شد، هر چند 4 درصد خارشتر وزن نهایی را بهبود داد (05/0>P). بیشتر از 2 درصد یونجه موجب افزایش هزینه خوراک شد (05/0>P). آنزیم با یونجه و خارشتر ضمن اینکه افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی را بهبود داد، موجب گردید بیشترین وزن نهایی و شاخص تولید با 4 درصد خارشتر به دست آید (05/0>P). آنزیم وزن روزانه و وزن نهایی را افزایش و ضریب تبدیل خوراک و شاخص تولید را بهبود داد (05/0>P). خارشتر درصد ران را افزایش داد (05/0>P). خارشتر موجب افزایش تری‌‌گلیسرید و HDL خون شد (05/0>P). 4 درصد خارشتر با آنزیم سطوح تری‌‌گلیسرید و VLDL خون را افزایش داد (05/0>P). آنزیم در جیره سطح تری‌‌گلیسرید و VLDL خون را کاهش داد (05/0>P). به طور کلی بیش از 2 یونجه و خارشتر اثرات سوئی بر عملکرد جوجه‌‌های گوشتی دارد، در حالی که افزودن آنزیم به جیره‌‌ها ضمن برطرف نمودن این محدودیت، موجب گردید بیشترین کارآیی با 4 درصد خارشتر به دست آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آذرفر، س.، نوبخت، ع. و مهمان‌‌نواز، ی. (1392). تأثیر استفاده از آویشن و آنزیم کمین بر عملکرد و متابولیت‌های خون بلدرچین‌‌های تخم‌گذار ژاپنی. مجله تولیدات دامی. 15 (2): 148-139.

 افراز، ف.، لطف‌‌الهیان، ه.، توحیدیان، م. ت.، میرعبدالباقی، ژ. و فضائلی، ح. (1381). ارزیابی سطوح مختلف پودر یونجه و شبدر برسیم در جیره‌ جوجه‌های گوشتی. مجله پژوهش و سازندگی. 56 و 57: 103-99.

پوررضا، ج. (1379). تغذیه مرغ (ترجمه). چاپ دوم. انتشارات ارکان اصفهان. صفحات 185-121.

صمصام شریعت، س. ه. (1383). گزیده گیاهان دارویی. انتشارات مانی. صفحات 77-55.

نظیفی، س. (1376). هماتولوژیکی و بیوشیمی بالینی پرندگان. چاپ اول. انتشارات دانشگاه شیراز، صفحات 209- 173.

نوبخت، ع. و اقدم شهریار، ح. (1389). اثرات مخلوط گیاهان دارویی پنیرک، خارشتر و نعناع بر عملکرد، صفات لاشه و متابولیت‌های خون در جوجه‌های گوشتی. مجله تخصصی علوم دامی. 3 (3): 63-51.

نوبخت، ع. (1392). اثر استفاده از سطوح مختلف گیاه خارشتر بر عملکرد، کیفیت تخم‌‌مرغ، فراسنجه‌‌های بیوشیمیایی و هماتولوژیکی خون مرغ‌های تخم‌گذار تجاری. مجله پژوهش‌‌های بالینی دامپزشکی. 4 (2): 121-111.

نوبخت، ع. (1393). اثرات سطوح مختلف خارشتر عمل‌‌آوری شده بر عملکرد و متابولیت‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار. مجله پژوهش‌‌های بالینی دامپزشکی. 5 (1): 20-9.

نوبخت، ع. (1393). تأثیر استفاده از سطوح مختلف پودر برگ یونجه بر عملکرد، خصوصیات تخم‌‌مرغ و برخی از پارامترهای خون در مرغ‌های تخم‌‌گذار های لاین W36. نشریه پژوهش‌های علوم دامی ایران. 6 (1): 7-1.

ولی‌‌زاده، م.، و مقدم، م. (1373). طرح‌های آزمایشی در کشاورزی 1. چاپ اول. انتشارات پیشتاز علم. صفحات 100-25.

 AOAC. (2002). Official Methods of Analysis of the Association of official analytical. Eds. Washington DC

Aviagen. (2005). Ross Broiler (308) Management Manual. Aviagen Ltd.,

Newbridge, Scotland.

Janssen, W. M. M. A. (1989). European Tables of Energy Values for Poultry Feedstuffs. 3 rd. ed. Beekbergens Netherlands: Spelderhdt Center for Poultry Research and Information Services.

Khajali, F., Eshraghi, M., Zamani, F. and Fathi, E. (2006). Supplementation of exogenous enzymes to laying hen diets containing alfalfa: Influence upon performance and egg yolk cholesterol and pigmentation. Processing of 16th European Symposium on poultry Nutrition. pp: 713-715. 

Mourao, J. L., Ponte, P. I., Prates, J. A. M., Centeno, M. S. J., Ferreira, L.M. A., Soares, M. A. C. and Fontes, C. M. (2006). Use of ß- glucanases and ß- 1,4- xylanases to supplement diets containing alfalfa and rye for laying hens. Effects on performance and egg quality. Journal of Applied Poultry Research, 15: 256-265.

National Research Council, NRC. (1994). Nutrient requirements of poultry. 9th rev.ed. National Academy Press. Washington. DC.

SAS Institute. (2005). SAS Users guide: Statistics. Version 9.12. SAS Institute Inc., Cary, NC.

Tkacova, J., Angelovicova, M., Mrazova, L., Kliment, M. and Kral, M. (2011). Effect of different proportion of Lucerne meal in broiler chickens. Animal Science and Biotechnologies, 40 (1): 141-144.

National Research Council, NRC. (1994). Nutrient requirements of poultry. 9th rev.ed. National Academy Press. Washington. DC.

SAS Institute. (2005). SAS Users guide: Statistics. Version 9.12. SAS Institute Inc., Cary, NC.

Tkacova, J., Angelovicova, M., Mrazova, L., Kliment, M. and Kral, M. (2011). Effect of different proportion of Lucerne meal in broiler chickens. Animal Science and Biotechnologies, 40 (1): 141-144.