بررسی تأثیر سطوح مختلف اسید آمینه گلوتامین بر کیفیت منی قوچ عربی طی زمان های مختلف ذخیره سازی به حالت مایع در 5 درجه سانتی گراد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

گلوتامین یک اسیدآمینه‌ با خاصیت آنتی‌اکسیدانی می‌باشد. هدف از مطالعه‌ حاضر، بررسی تأثیر سطوح مختلف گلوتامین بر خصوصیات منی قوچ عربی تحت شرایط مایع بود. اسپرم‏گیری از 8 رأس قوچ عربی به طور هفتگی برای 8 هفته انجام و منی آن‌ها با هم مخلوط شد. منی مخلوط و رقیق شده به 5 قسمت تقسیم و سطوح گلوتامین (صفر یا شاهد، 25، 50، 75 و 100 میلی‌مول) را دریافت نمودند. در شرایط نگهداری بصورت مایع تحت دمایC °5 و در زمان‌های مختلف (یک، 24، 48، 72 و 96 ساعت)، فراسنجه‏های کیفی منی مورد بررسی قرار گرفت. سطوح گلوتامین تأثیری بر کیفیت منی در ساعت اول نگهداری نداشت (05/0<P). تحرک اسپرم طی 24 و 48 ساعت از ذخیره تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت، اما زنده‌مانی اسپرم در تیمار شاهد کمتر از تیمار حاوی 25 میلی مول گلوتامین بود (05/0>P). پس از 72 ساعت، کمترین میزان تحرک و زنده‌مانی اسپرم (بجز گلوتامین 100) مربوط به تیمار شاهد بود. بعد از 96 ساعت، فقط اسپرم های حاوی 25 و 50 میلی مول گلوتامین نسبت به تیمار شاهد تحرک و زنده‌مانی بالاتری داشتند (05/0>P). در زمان 24 ساعت، تمام سطوح گلوتامین موجب کاهش میزان ناهنجاری‌های اسپرم شدند. با گذشت زمان، سطوح پایین‌تر گلوتامین (25 و 50) موجب کاهش میزان ناهنجاری‌ها و بهبود سلامت غشای پلاسمایی اسپرم شد (05/0>P). pH منی تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت (05/0<P). بطور کلی، استفاده از گلوتامین بخصوص سطوح 25 و 50 میلی‌مول آن باعث بهبود معنی‌دار فراسنجه‌های کیفی اسپرم قوچ عربی بدون تأثیر بر pH منی در زمان نگهداری شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حسن پور،  س.، روستایی علی مهر، م. و محمدی، م. (1393). اثر افزودن ال گلوتامین به رقیق کنندة تریس بر انجماد اسپرم پوشش دارشدة قوچ تالشی.  علوم دامی ایران. دوره 45، شماره 3، ص ص. 296-289.

Agarwal, A., Nallella, K.P., Allamaneni, S. and Said, T.M. (2004) Role of antioxidant in treatment of male infertility: an overview of the literature. Reproductive Biomedicine Online. 8: 616-627.

Aitken, R.J., Gordon, E., Harkiss, D., Twigg, J.P., Milne, P., Jennigs, Z. and et al. (1998) Relative impact of oxidative stress on the functional competence and genomic integrity of human spermatozoa. Biology of Reproduction. 59(2): 1037-1046.

Alvarez, J.G. and Storey, B.T. (2005) Differential incorporation of fatty acids into andperoxidative loss of fattyacids from phospholipids of human spermatozoa. Molecular Reproduction and Development. 42(3): 334-346.

Badr, M.R., Rawash, Z.M., Ghada, H., Abdel, R., Assi, M.M. and Hasan, H.M. (2015) Effect of amino acids on ram sperm freezability biochemical ultrastructure changes and fertilizing potentials. Assiut Veterinary Medical Journal. 61(146).

Bandyopadhyay, A.K., Ray, P.R. and Ghatak, P.K. (2003) Effective utilization of buffalo milk for manufacturing dairy products. In Proceedings of the 4th Asian Buffalo Congress 191.

Blom, E. (1983) Pathological conditions in the genital organs and in the semen as ground for rejection of breeding bulls for import or export to and from Denmark. Nordisk Veterinary Medicine. 45: 105-130.

Bucak, M.N., Atessahin, A. and Yuce, A. (2008) Effect of anti-oxidants and oxidative stress parameters on ram semen after the freeze-thawing process. Small Ruminant Research. 75(2):128-134.

Bucak, M.N., Tuncera, P.B., Sariozkan, S. and Ulutas, P.A. (2009) Comparison of the effects of glutamine and an amino acid solution on post-thawed ram sperm parameters lipid peroxidation and anti-oxidant activities. Small Ruminant Research. 81(1): 13-17.

De-Mercado, E., Hernandez, M., Sanz, E., Rodriguez, A., Gomez, E., Vazquez, J.M. and Roca, J. (2009) Evaluation of L-glutamine for cryopreservation of boar spermatozoa. Animal Reproduction Science. 115(1):149-157.‏

El-Sheshtawy, R.I., El-Sisy, G.A. and El-Nattat, W.S. (2008) Use of selected amino acids to improve buffalo bull semen cryopreservation. Global Veterinaria. 2(4): 146-150.

Evans, G. and Maxwell, W.M.C. (1987) Handling and examination semen. In: Maxwell WMC, editor. Salamon’s artificial insemination of sheep and goat. Sydney: Butterworths 93-106.

Foote, R.H., Brockett, C. and Kaproth, M.T. (2002) Motility and fertility of bull sperm in whole milk extender containing antioxidants. Animal Reproduction Science. 71(1): 13-23.

Ibrahim, SF., Osman, K., Das, S., Othman, A.M., Majid N.A. and Rahman, M.P. (2008)  A study of the antioxidant effect of alpha lipoic acids on sperm quality. Clinics. 63(4): 545-550.

Khlifaoui, M., Battut, I., Bruyas, J.F., Chatagnon, G., Trimeche, A. and Tainturier, D. (2005) Effects of glutamine on post-thaw motility of stallion spermatozoa an approach of the mechanism of action at spermatozoa level. Theriogenology. 63(1): 138-149.

Li, Y., Si, W., Zhang, X., Dinnyes, A. and Ji, W. (2003) Effect of amino acids on cryopreservation of cynomolgus monkey (Macaca fascicularis) sperm. American Journal of Primatology. 59(4): 159-165.

‏Lapointe, J. and Bilodeau, J.F. (2003) Antioxidants defenses are modulated in the cow oviduct during the estrous cycle. Biology of Reproduction. 68(4): 1157–1164.

Phillips, P.H. (1939) Preservation of bull semen. The Journal of Biological Chemistry. 130: 415.

Salamon, S. and Maxwell, W.M.C. (2000) Storage of ram semen. Animal Reproduction Science. 62(1): 77-111.

Sangeeta, S., Arangasamy, A., Kulkarni, S. and Selvaraju, S. (2015) Role of amino acids as additives on sperm motility plasma membrane integrity and lipid peroxidation levels at pre-freeze and post-thawed ram semen. Animal Reproduction Science. 161: 82-88.

Sariozkan, S., Bucack, M.N., Purhan, B.T., Pinar, A.U. and Ali, B. (2009) The influence of cysteine and taurine on microscopic–oxidative stress parameters and fertilizing ability of bull semen following cryopreservation. Cryobiology. 58(2): 134–138.

Sariozkan, S., Ozdamar, S., Turk, G., Canturk, F. and Yay, A. (2014) In vitro effects of L-carnitine and glutamine on motility acrosomal abnormality and plasma membrane integrity of rabbit sperm during liquid-storage. Cryobiology. 68(3): 349-353.

Topraggaleh, T.R., Shahverdi, A., Rastegarnia, A., Ebrahimi, B., Shafiepour, V.,  Sharbatoghli, M. and et al. (2014) Effect of cysteine and glutamine added to extender on post‐thaw sperm functional parameters of buffalo bull. Andrologia 46(7): 777-783.

Uysal, O. and Bucak,  M.N. (2007) Effects of oxidized glutathione, bovine serum albumin  cysteine and lycopene on the quality of frozen-thawed ram semen. Acta Veterinaria Burno 76: 383-390.