بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب مصرفی دام و طیور در شهرستانهای مختلف استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

2 دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی

چکیده

جهت بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب مصرفی دام و طیور در استان اصفهان، در تیر ماه سال 1393 از تعداد 114 حلقه چاه از شهرستان‌های مختلف استان اصفهان نمونه برداری شد. به طور متوسط غلظت مواد جامد محلول (TDS) در کل استان برابر با 1/876 میلی‌گرم در لیتر و متوسط هدایت الکتریکی (EC) آن 8/1373 میکروموس بر سانتیمتر بود که وضعیت مطلوبی را نشان ‌داد. کمترین غلظت TDS و EC در آب شهرستان‌های سمیرم، فریدن و زرین‌شهر و بیشترین میزان آنها مربوط به شهرستان نائین بود (05/0>P). غلظت سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سختی، سولفات، نیترات و نیتریت در آبهای استان پائین‌تر از حداکثر مقدار استاندارد بودند. سمیرم و نائین به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار کلسیم، منیزیم و سختی آب را داشتند (05/0>P). غلظت نیترات در آب شهرستان‌ نجف آباد از بقیه شهرستان‌ها‌ بالاتر بود (05/0>P). سختی کل همبستگی مثبتی با غلظت کلسیم، منیزیم، نمک‌های سولفاته، TDS و EC آب داشت. میزان TDS و EC آب همبستگی بسیار بالای مثبتی با غلظت سدیم و نمک‌های سولفاته و همبستگی متوسطی با غلظت کلسیم و منیزیم آب داشتند. نتایج نشان داد که اختلاف زیادی بین مناطق مختلف استان اصفهان در کیفیت آب وجود داشته اما آبهای استان به طور میانگین کیفیت قابل قبولی جهت شرب دام و طیور دارند. شهرستان سمیرم و شهرستان نائین به ترتیب بهترین و نامناسب ترین کیفیت آب شرب دام و طیور را به خود اختصاص دادند. غلظت برخی مواد شیمیایی آب مانند TDS، EC، سدیم و سولفات باید همواره در این استان مورد آزمون واقع شود.

کلیدواژه‌ها


پوررضا، ج. و صادقی، ق. ع. (1383). تغذیه مرغ اسکات. انتشارات ارکان.

پویان مهر، م.، رزمجو م.، مقدم، ع. ا. و نوریان سرور، ا. (1391). اصول بهداشت دام و طیور. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه رازی.

رنجبری، ا. ر.، راستی اردکانی، م.، مشرف، ش. اسدیان، ا. و صالحی، م. (1393). بررسی کیفیت آب رودخانۀ دز در ایستگاه آب سنجی دزفول. پژوهش و سازندگی، شماره 102 صفحه 98-88.

عبادتی، ن. و هوشمندزاده، م. (1393). بررسی کیفیت آب رودخانۀ دز در ایستگاه آب سنجی دزفول. اکوهیدرولوژی، جلد 1 شماره 2 صفحه 81-69.

عبادتی، ن. (1393). بررسی کیفیت آب رودخانه دز برای مصارف مختلف شرب، صنعت و کشاورزی. گزارش طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

کردوانی، پ. (1367). منابع و مسائل آب در ایران، آبهای شور و راههای استفاده از آنها. انتشارات ایران ارشاد.

ولایتی، س. (1374). جغرافیای آبها و مدیریت منابع آب، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

Abdullah, A.M. (2011). Impact of different locations water quality in Basra province on the performance and physiological changes in broiler chickens. Pakistan Journal of Nutrition 10(1): 86-94.

Beede, D.K. (2005). Assessment of water quality and nutrition for dairy cattle. In: Mid-South Ruminant Nutrition Conference, Michigan State University, Arlington, pp.1–19.

Challis, D.J., Zeinstra, J.S. and Anderson, M.J. (1987). Some effects of water quality on the performance of high yielding cows in an arid climate. Veterinary Science 120: 12–15.

Eaton, A.D. and Franson, M.A.H. (2005) Standard methods for the examination of water and wastewater.American Public Health Association: Washington, DC.

ElSaidy, N., Mohamed, R.A. and Abouelenien, F. (2015). Assessment of variable drinking water sources used in Egypt on broiler health and welfare. Veterinary World. 8(7): 855-864.

EPA, (1996). U.S Environmental Protection Agency, Safe Drinking Water Act Amendment

Jafari, R.A., Fazlara, A. and Govahi, M. (2006). An investigation into Salmonella and faecal coliform contamination of drinking water in broiler farms in Iran. International Journal of Poultry Science. 5(5): 491-493.

Li, k. (2009). Clean drinking water is crucial in enhancing animal productivity. 17th Annual ASAIM SEA Feed Technology and Nutrition Workshop.

National Research Council (1984). Nutrient requirements of poultry. National Academic Press. Washington D.C.

National Research Council (2001). Nutrient requirements of dairy cattle. National Academic Press. Washington D.C.

Olkowski, A.A. (2009). Livestock water quality: A field guide for cattle, horses, poultry and swine. Agriculture and Agri-Food Canada.

Reutor, R. (2010). Water is the most important nutrients Nobel foundation. Agricultural Division. Available from: http://www.nobel.og/Ag/Livestock/Water important nutrient. html Last accessed on 27-02-2015.

Tabler, T., Wells, J. B. and Zhai, W. (2013). Water quality critical to broiler performance. Mississippi State University Extension Service.

Van der Sluis, W. (2002). Water quality is important but often over estimated. World Poultry. 18: 26-32.

Wagner, J.J., Loneragan, G.H. and Gould, D.H. (2001). The effect of water quality on the performance of feedlot cattle. Proceeding of the 54th Annual Reciprocal Meat Conference. vol2: 349, p: 85.

Watkins, S. (2008). Water Identifying and correcting challenges. Avian Advice. 10(3): 10-15.

Wright, C.L. (2007). Management of water quality for beef cattle. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice. 23(1), 91-103.

Zimmermann, N.G. and Douglass, L. (1998). A survey of drinking water quality and its effects on broiler growth performance on Delmerva. Poultry Science. 77(1): 121-128.