مقایسه‌ اثر یک محرک رشد گیاهی با آنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی، فراسنجه‏ های بیوشیمیایی، جمعیت میکروبی روده کور و ریخت‏شناسی ایلئوم بلدرچین ژاپنی تخم‌گذار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

چکیده

این مطالعه با هدف مقایسه‌ جیره‌‌های حاوی مکمل محرک رشد گیاهی با آنتی‏بیوتیک فلاوومایسین بر روی 180 قطعه بلدرچین ژاپنی تخم‌گذار در 3 گروه آزمایشی، 5 تکرار و 12 قطعه بلدرچین در هر تکرار با روش تغذیه آزاد، از 37 تا 42 هفتگی انجام پذیرفت. گروه‌های آزمایشی عبارت بودند از: گروه شاهد (با جیره پایه)، گروه دوم با جیره پایه به همراه 05/0 درصد آنتی‏بیوتیک فلاوومایسین و گروه سوم با 1/0 درصد جیره محرک رشد گیاهی. نتایج نشان داد که مصرف این مکمل گیاهی در کاهش مصرف خوراک، بهبود ضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن تخم با گروه شاهد و آنتی بیوتیک محرک رشد دارای تفاوت معنی‌داری بوده است (05/0P≤). هم‌چنین در افزایش میزان لیپوپروتئین با چگالی زیاد، کاهش میزان تری‌گلیسرید، کاهش آنزیم‌های کبدی در سرم خون، کاهش جمعیت میکروبی روده کور، افزایش ارتفاع ویلی روده و بهبود شاخص روده‌ایی در گروه آزمایشی سوم نسبت به دو گروه آزمایشی دیگر تفاوت معنی‌داری مشاهده شده است (05/0P≤). در نتیجه، بر اساس یافته‌های این مطالعه می‌توان بیان نمود که مصرف این نوع ترکیبات گیاهی با عنوان محرک گیاهی در بهبود عملکرد، سلامت دستگاه گوارش و بهبود خصوصیات بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی تخم‏گذار مؤثر بوده و می‌تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای آنتی‏بیوتیک‌های محرک رشد پیشنهاد داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آذرفر، س. نوبخت، ع. و مهمان‏نواز، ی. (1392). تأثیر استفاده از آویشن (Thymus vulgaris L.) و آنزیم کمین بر عملکرد و متابولیت‏های خون بلدرچین‏های تخم‏گذار. نشریه تولیدات دامی. دوره 15، شماره 2، ص 148-139.

آموزمهر، ا. و دستیار، ب. (1388). تأثیر عصاره الکلی دو گیاه سیر و آویشن بر عملکرد و لیپید های خون جوجه های گوشتی، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 1، ص 69-62.

پورسینا، ب. سلیمانی‏رودی، پ. صدقی، م. و طیبی‏پور، ع. (1394). تأثیر پودر نعناع (Mentha piperita L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و کاسنی (Chicorium intybus L.) بر عملکرد و بافت‏شناسی روده جوجه‏های گوشتی. دو ماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد 31، شماره 6، ص 1046-1035.

پیر محمدی، ع. دانشیار، م. و فرهومند، پ. (1394). بررسی تأثیر پودر گیاهان آویشن و پونه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‏های خونی جوجه‏های گوشتی تحت تنش گرمایی. مجله دامپزشکی ایران. دوره 11، شماره 4، ص 26-12.

خسروی، ع. بلداجی، ف.، دستار، ب و حسنی، س. (1387). تأثیر عصاره گیاه گزنه بر فراسنجه‏های خونی جوجه‏های گوشتی و مقایسه آن با آنتی بیوتیک تجاری، اولین سمینار کشوری فرآوری گیاهان دارویی و فرآورده‏های صنعتی، گرگان. ص 66-59.

 چهره­ایی، آ.، نوبخت، ع. و  شهیر، م. ح. (1390). اثرات سطوح مختلف مکمل محرک رشد گیاهی بیوهربال بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه‏های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغان تخم‏گذار. نشریه پژوهش و سازندگی (دامپزشکی)، 90، ص 65-58.

حاجی‏پور ده‏بالایی، ش. افشارمنش، م. سامی، م. و خباز زاده، ح. (1393). بررسی تأثیر پودر و اسانس آویشن بر پارامترهای عملکرد، کیفیت گوشت و روده بلدرچین‏های گوشتی. مجله علوم دامی ایران. دوره 45، شماره 4، ص 361-353.

حامدی، س. (1392). تأثیر افزودن آویشن شیرازی (Zataria multiflora) در جیره بر ویژگی‏های بافت‏شناسی مخاط روده باریک جوجه‏های گوشتی. مجله پژوهش‏های بالیتنی دامپزشکی. دوره 4، شماره3، ص 198-189.

رهبرنیا، ب. یعقوب‏فر، ا. کرکودی، ک. و کلانتر نیستانکی، م. (1392). اثر اسانس آویشن بر صفات عملکرد، تلفات، اسیدیته و تغییرات جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه‏های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 101، ص 45-37.

رئیسی، م. صفامهر، ع. خدایی‏آشان، ص. و حبیبی، ر. (1393). اسانس‏های آویشن و پونه‏کوهی در جیره جوجه‏های گوشتی: اثرات بر عملکرد، شاخص‏های آنتی‏اکسیدانی و فراسنجه‏های بیوشیمیایی خون. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 105، ص 120-103.

سیدپیران، س.ع.، نوبخت، ع. و خدایی، ص. (1390). اثرات استفاده از پروبیوتیک، اسید آلی و مخلوط چند گیاه دارویی بر عملکرد، کیفیت تخم‏مرغ و فراسنجه‏های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ‏های تخم‏گذار. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. دوره 5، شماره1، پیاپی 17، ص 1122-1111.

متجدد، و. نصیری‏مقدم، ح. و حسن‏آبادی، ا. (1392). تأثیر گیاه دارویی نعناع بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه‏های گوشتی تغذیه شده با جیره‏های حاوی سطوح مختلف گندم. نشریه پژوهش‏های علوم دامی ایران. جلد 5، شماره 1، ص 19-11.

نوبخت، ع. (1391). اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی نعناع کوهی بر عملکرد، صفات کیفی تخم‏مرغ، فراسنجه‏های بیوشیمیایی و سلول‏های ایمنی خون در مرغ‏های تخم‏گذار. مجله تحقیقات دام و طیور، جلد 1، شماره 3، ص 71-63.

نوبخت، ع. و مهمان‏نواز، ی. (1389). بررسی اثرات استفاده از گیاهان دارویی نعناع، آویشن و پونه بر عملکرد، کیفیت تخم‏مرغ و فراسنجه‏های خونی و ایمنی خون مرغ‏های تخم‏گذار. مجله‏ علوم دامی ایران. دانشگاه تهران. دوره 41، شماره 2، ص 136-129.

Abdel-Fattah, S., El-Sanhoury, M., El-Mednay, N. and Abdel-Azeem, F. (2008). Thyroid activity, some blood constituents, organs morphology and performance of broiler chicks fed supplemental organic acids. International Journal of  Poultry Science. 7(3): 215-222.

Alçiçek, A., Bozkurt, M. and Çabuk, M. (2004). The effect of a mixture of herbal essential oils, and organic acid or a probiotic on broiler performance. South African Journal of Animal Science. (34): 217-222.

Akyurek, H., and Yel, A. (2011). Influence of dietary thymol and carvacrol preparation and/or an organic acid blend on growth performance, digestive organs and intestinal microbiota of broiler chickens. African Journal of Microbiology Research. 5(7): 979-984.

Aniya, Y., Koyama, T., Miyagi, C., Miyahira, M., Inomata, C., Kinoshita, S,. and Ichiba, T. (2005). Free radical scavenging and hepatoprotective actions of the medicinal herb, Crassocephalumcrepidioides from the Okinawa Islands. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 28(1): 19-23.

Attia, Y.A., Tag El-Din, A.E., Zeweil, H.S., and Arafat, M.A. (2003). Nutritional evaluation of nigella seed meal and the effect of microbial phytase and amino acids supplementations on its feeding value for Japanese quail. Egyptian Journal of Nutrition and Feeds. 6: 201-217.

Bölükbaşi, Ş.C., Erhan, M.K. and Kaynar, Ö. (2008). The effect of feeding thyme, sage and rosemary oil on laying hen performance, cholesterol and some proteins ratio of egg yolk and Escherichia coli count in feces. Archive für Geferd Kudfan. 72(5): 231-237.

Bozkurt, M., Küçükyilmaz, K., Çatli, A. U., Çinar, M., Bintas, E. and Çöven, F. (2012). Performance, egg quality, and immune response of laying hens fed diets supplemented with mannan-oligosaccharide or an essential oil mixture under moderate and hot environmental conditions. Poultry Science, 91:1379-1386.

Brenes, A., and Roura, E. (2010). Essential oils in  poultry nutrition: main effects and modes of action. Animal Feed ScienceandTechnology. 158: 1-14.

Buchanan, R.L. and Shepherd, A.J. (1981). Inhibition of Aspergillus parasiticus by thymol. Journal of Food Science. 46: 976-977.

Campbell, T.W. (1997). Avian Hematology and Cytology. Ames, IA, Iowa State University Press. 181- 190.

Christaki, E.V., Bonos, E.M. and Florou-Paneri, P.C. (2011). Use of anise seed and/or α-tocopheryl acetate in laying Japanese quail diets. South African Journal of Animal Science. 41(2): 126-133.

Cross, D.E., McDevitt, R.M., Hilman. K., and Acamovic, T. (2007) The effect of herbs and their associated essential oils on performance, dietary digestibility and gut microflora in young chicks from 7-28 days of age. Journal of British Poultry Science. 48(4): 496-506.

Dahiya, J.P., Wilkie, D.C., Van Kesse, A.G. and Drew,  M.D. (2006). Potential strategies for controlling necrotic enteritis in broiler chickens in post-antibiotic era. Animal Feed Science and Technology. 129: 60-88.

Deans, S.G., and Waterman, P.G. (1993) .Biological activity of volatile oils. Volatileoil crops: their biology, biochemistry and production. Longman group, U.K. limited. 97-111.

Dorman, H.J. and Deans, S.G. (2000). Antimicrobial agents from plants: Antibacterial activity of plant volatile oils. Journal of Applied Microbiology. 88: 30-316.

Duncan  D.B. (1995). Multiple range and multiple F tests. Biometrics, 911: 1-42.

Hinton, P.M., Hampson, D.J. and Linton, A.H. (1985). The effects of oxytetracycline on the intestinal Escherichia coli  ora of newly weaned pigs. Journal of  Hygiene (London). 95: 77-85.

Incharoen, T., Yamauchi, K., Erikawa, T. and Gotoh, H. (2010). Histology of intestinal villi and epithelial cells in chickens fed low-protein or low-fat diets. Italian Journal of Animal Science. 9: 429-434.

Jang, I.S., Ko, Y.H., Kang, S.Y., Lee, C.Y. (2007). Effect of commercial essential oils on growth performance, digestive enzyme activity, and intestinal microflora population in broiler chickens. Animal Feed Science and Technology. 134: 304-315.

Kirkpinar,  F., Bora Ünlü,  H., Özdemir, G., and Baaliouamer, A. (2011). Effects of oregano and garlic essential oils on performance, carcase, organ and blood characteristics and intestinal microflora of broilers. Livestock Science. 137: 219-225.

Kramer, J.W., Hoffman, W.E., Clinical enzymology. In: Kaneko, J.J., Harvey, J.W., and Bruss, M.L. (1997). Clinical biochemistry of domestic animals. Academic Press. San Diego: Toronto; 303-25.

Lee, K.W., Everest, H., Kappert, H.J., Yeom, K.H. and Beynen, A.C. (2003). Dietary carvacrol lowers body weight gain but improves feed conversion in female broiler chickens. Journal of Applied Poultry Research. 12: 394-399.

Lee, K.W., Everts, H., Kappert, H.J., Wouterse, H., Frehner, M. and Breynen, A.C. (2004). Cinnamaldehyde, but not thymol, counteracts the carboxy methyl cellulose-induced growth depression in female broiler chickens. International Journal of Poultry Science. 3: 608-612.

Lovkova, M.Y., Buzuk, G.N., Sokolova, S.M. and Kliment’eva, I. (2001). Chemical features of medicinal plants (Review). Applied Biology and Microbiology. 37: 229-237.

Manafi, M. (2015) Comparison study of a natural non-antibiotic growth promoter and a commercial probiotic on growth performance, immune response and biochemical parameters of broiler chick. Journal of Poultry Science (Japon). 52: 274-281.

Manafi, M., Hedayati, M., and Khalaji, S. (2016). Effectiveness of phytogenic feed additive as alternative to bacitracin methylene disalicylate on hematological parameters, intestinal histomorphology and microbial population and production performance of japanese quails. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 1-9.

Moomivand, H., Seif, Y., Taleghani, M., Marsoli  Oshtolag, A., and Darzan, M. (2015). The effect of drinking thyme essence on proteins, enzymatic activity, serum biochemical parameters and hematological characteristics in broiler chicks. International Journal of Biosciences. 6 (3): 264-273.

Monsan, P.F. and Paul, F. (1995). Oligosaccharide feed additive. In: Proceeding Biotechnology Animal feed and feeding. Edit Wallace R.J. and Chesson A. VCH: New York: 233-245.

NRC .(1994). Nutrient Requirements of  Poultry. (9th Ed). National Academy Press, Washington DC, USA.

Reiner, G.N., Labuckas, D.O. and Garcia, D.A. (2009). Lipophilicity of some GABAergic phenols and related compounds determined by HPLC and partition coefficients in different systems. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 49: 686-691.

Sahin, K., Orhan, C., Tuzcu, M., Ali, S., Sahin, N. and Hayir, A. (2010). Epigallocatechin-3-gallate prevents lipid peroxidation and enhances antioxidant defense system via modulating hepatic nuclear transcription factors in heat-stressed quails. Poultry Science. 89: 2251-2258.

Sarica, S., Ciftci, A., Demir, E., Kilinc, K. and Yildirim, Y. (2005). Use of antibiotic growth promoter and two herbal natural feed additives with and without exogenous enzymes in wheat based broiler diets. South African Animal Science. 35 (8): 61-72.

Saki, A. A., Kalantar, M., and Khoramabadi, V. (2014). Effects of drinking thyme essence (thymus vulgaris l.) on growth performance, immune response and  intestinal selected bacterial population in broiler chickens. Poultry Science Journal. 2 (2): 113-123.

SAS Institute. SAS Users guide: Statistics. Version 9.12. SAS Institute Inc., (2003). Cary, NC.

Soltan, M.A., Shewita, R.S. and El-Katcha, M.I. (2008). Effect of dietary anise seeds supplementation on growth performance, immune response, carcass traits and some blood parameters of broiler chickens. International Journal of Poultry Science. 7(11): 1078-1088.

Stanaćev, V., Glamočić, D., Milošević, N., Puvača, N., Stanaćev, V. and Plavša, N. (2011). Effect of garlic (Allium sativum L.) in fattening chicks nutrition. African Journal of Agriculture Research. 6: 943-948.

Tawfeek, F.KH., and Mustafa, N.G. (2012). Effects of coriander, thyme, vanadyl and tungstate on some biochemical parameters in broiler chickens. Iraqi Journal of Veterinary Sciences. 26(2): 71-75.

Tollba, A.A.H., Shabaan, S.A.M. and Abdel-Mageed, M.A.A. (2012). Effects of using aromatic herbal extract and blended with organic acids on productive and physiological performance of poultry. Egyptean Poultry Science Journal. 30 (1): 229-248.

Ultee A., Kets, E. P. W., Smid, E. J. (1999). Mechanisms of action of carvacrol in the food-borne pathogen Bacillus cereus. Applied and Environmental Microbiology. 65: 4606-4610.

Webber, M., Krishnan, A., Thomas, N.G., and Cheung, B.M. (2010). Association between serum alkaline phosphatase and C-reactive protein in the United States national health and nutrition examination survey 2005–2006. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 48(2): 167-73.

Windisch, W., Schedle, K., Plitzner, C. and Kroismayr, A. (2008). Use if phytogenic products as feed additives for swine and poultry. Journal of Animal Science. 86: 140-148.

Xu, Z., Hu, C., Xia, M., Zhan, X., and Wang, M. (2003) Effects of dietary fructooligosaccharide on digestive enzyme activities, intestinal microflora and morphology of male broilers. Poultry Science. 82(6): 1030-1036.

 

Evaluating Effect of A Herbal Promoter Compound and Phosphoflavomycin Antibiotic on Performance, Blood metabolites, Intestinal Bacterial Community and Ileal Morphology of Layer Japanese Quails

The current experiment was performed with the aim of replacing phosphoflavomycin growth promoter antibiotic with a Herbal promoter compound on 165 Layer Japanese quails having 3 treatments, 5 replicates and 12 quails in each replicate from 37 to 42 weeks of age. Treatments were 1) control group; 2) basal diet with phosphoflavomycin antibiotic growth promoter (0.05%) and 3) basal diet with Herbal promoter compound (0.1%). Results showed that herbal promoter compound group has reduced feed consumption and improved feed conversion ratio and egg production percentage, compared with control and antibiotic fed groups. The HDL, triglyceride, liver enzymes, intestinal bacterial load, villus height and intestinal index in group 3 was higher than other two studied group. In conclusion, it can be recommended that inclusion of such herbal promoter compounds having similar compositions are useful replacer to antibiotic growth promoters and can be recommended as a safe feed additive in commercial poultry farms.

Keyword: Antibiotic, Herbal growth promoter, Performance, Blood metabolites, Intestinal Bacterial Community, Layer Japanese quails.