اثرصمغ آنغوزه بر عملکرد و برخی فرا سنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه طیور بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت

2 استادیاربخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت

3 دانشیار بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت

چکیده

به‌منظور مقایسه اثر صمغ آنغوزه وآنتی‌بیوتیک بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، پاسخ ایمنی و فراسنجه‌های خونی از 200 قطعه جوجه گوشتی نر یک‌روزه سویه رأس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و10 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره پایه بدون هیچ ماده افزودنی 2- جیره پایه+02/0 درصدآنتی‌بیوتیک فلاوفسفولیپول -3جیره پایه + 05/0 درصد صمغ آنغوزه 4- جیره پایه + 1/0 درصد صمغ آنغوزه و 5- جیره پایه + 25/0 درصدصمغ آنغوزه بود. در پایان آزمایش از هر تکرار دو پرنده به‌منظور اندازه‏گیری فراسنجه‌های خونی از ورید بال خون‌گیری شد. نتایج نشان داد در دوره رشد و کل دوره پرورش اثر صمغ آنغوزه وآنتی بیوتیک برافزایش وزن روزانه معنی‏دار بود (05/0>P). استفاده از سطوح مختلف صمغ آنغوزه موجب کاهش سطح متابولیت ‌های خونی یعنی گلوکز، HDL-کلسترول و کلسترول کل شد و این کاهش ازلحاظ آماری برای تری گلیسیرید و گلوکز معنی‏دار بود(05/0>P). نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن 1/0 درصد صمغ آنغوزه به جیره می‏تواند باعث کاهش گلوکز و تری گلیسرید خون جوجه‏های گوشتی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ایوبی، ع.، آرشامی، ج.، ولی زاده، ر.، موسوی، ز. موسایی، ا.( 1391). اثر عصاره صمغ آنغوزه (foetida -assaFerula)بـر پارامترهـای خـون وهیستوپاتولوژی بیضه در موش صحرایی نر ویستار. نشریه پژوهش های علوم دامی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد. 4 (4): 310-315.

حاجی پور ده بالایی، ش.، افشارمنش، م.،  سامی، م. و خباززاده، ح. (1393). بررسی تاثیر پودر و اسانس آویشن بر پارامترهای عملکرد، کیفیت گوشت و روده بلدرچین های گوشتی. مجله علوم دامی ایران. 45(4):353-361.

رستمی گوهری، ا.، افشار منش، م.  و توکلی، ه. (1395). بررسی تاثیر پودر سیر و سین بیوتیک بر عملکرد، ریخت شناسی و برخی از جمعیت های میکروبی روده در جوجه های گوشتی. مجله علوم دامی ایران. 47 (1): 41-49.

شادمانی، م.، باقرزاده کاسمانی، ف.، میرزائی،  ح. و مهری، م. (1394). اثر پودر آنغوزه بر عملکرد، وضعیت ایمنی و جمعیت میکروبی روده های کور جوجه های گوشتی. مجله علوم دامی ایران. 46(2):111-118.

صفا مهر، ع.، باقری، م. و نوبخت، ع. (1395). اثرات گیاهان داروئی، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه ای خونی جوجه های گوشتی. نشریه علوم دامی.111: 45-54.

گنجه، م. ر. و سالار معینی، م. (1394). تاثیر پودر و عصاره الکلی زنیان در مقلیسه با آنتی بیوتیک ویرجینامایسین بر عملکرد، فراسنجه های خونی، مورفولوژی روده و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی. مجله علوم دامی ایران. 46(3):289-299.

میرفردی، م.، جوهری، ح.، مختاری، م.، حمایت خواه، و.، جمالی، ه. و اله وردی، ق. (1390). بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیر بر وزن بیضه و اسپرماتوژنز در موش های صحرایی نر بالغ تحت شیمی درمانی داروی سیکلو فسفامید. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا. 1(3):67-74.

Alcicek, A., Bozkurt, M., and Cabuk, M. (2003). The effect of an essential oil combination derived from selected herbs growing wild in Turkey on broiler performance. South African Journal of Animal Science. 33:89-94.

Craig, W. J. (1999). Health-promoting properties of common herbs. American Journal of Clinical Nutrition. 70 (Suppl.): 491–499.

Edris, A.E. (2007). Phytotherapy Research. Journal of. Essential Oil Research. 21 (4): 308-323.

El-Emary, N. A. (1993). Egyption Medicinal Plants: An over view I. Journal of Environmental Studies. 2: 18-19.

 Elgayyar, M., Draughon, F. A., Golden,D. A. and Mount, J.R. (2001). Antimicrobial activity of essential oils from plants against selected pathogenic and saprophytic microorganisms. Journal of. Food Protection. 64: 1019–1024.

Esteve-garcia, E., Bmfau, J. A., Perez-vendrell, A., Miquel, A.and Duven, K. (1997). Bioefficacy of enzyme preparations containing b-glucanase and xylanase activities in broiler diets based on barley or wheat in combination with flavomycin. Poultry Science. 76: 1728–1737.

Fatehi, M., Farifteh, F. and Fatehi-Hassanabad, Z. (2004). Antispasmodic and hypotensive effects of ferula asafetidagum. Journal of Ethnopharmacology. 91: 321-324.

Fauc, I., Braunwald, A. S., Kasper, D. L.and Hauser, S. L. (1998). Harrison's principles of internal medicine, 15th edition. Philadelphia.McGraw-Hill. pp: 2020-2080.

Ferket, P.R. (2004). Alternatives to antibiotics in poultry production Responses, practical experience and recommendations. Nottingham University Press, Nottingham, UK. pp: 57-67.

Mahran G. H., El Alfy T. S. and Ansari S. M. A. (1973). Phytochemical study of volatile oil of Afghanian asafetida. Bull Fac. Pharm. Cairo Univ.12 (2): 101 –107.

Mehmet, C., Talat, G., Bestami, D. and Nihat E. (2005). The effect of anise oil (Pimpinella anisuml) on broiler performance. International Journal of Poultry Science. 4: 851–855.

Nassar, M. I., Abu-Mustafa, E. A. and Ahmed, A. A. (1995). Sesquiterpene coumarins from Ferula assafoetida. Pharmazie Journal. 50 (11): 766 – 767.

Raghavan, S. (2007). Handbook of spices, seasonings, and flavorings. 3nd ed.CRC press. USA. pp: 69 – 70.

SAS Institute. (2006). SAS/STAT User’s Guide. Version 9.1. SAS. Inc., Cary, NC.

Vatsalya, V. and Arora, K. L. (2011). Association between body weight growth and selected physiological parameters in male Japanese Quail (Coturnrixjaponica). International Journal of Poultry Science. 10(9): 680–684.