تأثیر نقص شجره بر پیش‌بینی ارزش ارثی، روند ژنتیکی و وراثت پذیری درجه پوست در گوسفند قره‌گل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

به منظور بررسی تأثیر نقص شجره بر پیش‌بینی ارزش ارثی و روند ژنتیکی درجه پوست درگوسفند قره‌گل، از داده‌های جمع آوری شده در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قره‌گل سرخس، طی سال‌های 1373 تا 1393، استفاده گردید. اطلاعات حاصل از 21 سال انتخاب و آمیزش در فایل جداگانه ذخیره شد و در فایل شجره شماره پدرها به میزان 25، 50، 75 و 100 درصد به روش تصادفی حذف گردید و فایل داده‌ها در حالت شجره کامل و ناقص تحت مدل حیوان آنالیز گردید. روند ژنتیکی صفت درجه پوست از طریق تابعیت میانگین ارزش ارثی برسال تولد برآورد شد. روند ژنتیکی برای درصدهای حذف صفر، 25، 50، 75 و 100 شماره پدر از شجره به ترتیب 0061/0±0420/0، 0056/0±0161/0، 031/0±0472/0-، 0056/0±0161/0 و 0056/0±0161/0 برآورد شد. مقدار وراثت پذیری برای درصدهای حذف مذکور به ترتیب019/0 ±74/0، 018/0±72/0، 016/0±71/0، 015/0±73/0 و 013/0±76/0 برآورد گردید. نتایج نشان دادکه افزایش درصد حذف پدر باعث کاهش وراثت پذیری مستقیم تا 75 درصد حذف شماره پدر، سپس افزایش وراثت پذیری مستقیم گردید. همچنین روند ژنتیکی صفت درجه پوست با افزایش درصد حذف شماره پدر کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امام جمعه کاشان، ن. (1389) .برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات گوسفند قره‌گل سیاه، مجله علمی دانش کشاورزی، دوره 3 و 4، ص‌ص 89-79.

پهلوان افشاری،ک. و داودی، ج. (1395). شبیه سازی روند تغییرات ژنتیکی صفات رشد و هم خونی گوسفند نژاد زندی ایران. نشریه پژوهش های علوم دامی ایران، جلد 26، شماره2، ص‌ص 79-69.

حسنی، س.، امام وردی، ا.، زره داران، س.، آهنی آذری، م. و فرهنگ فر. ه. (1389). برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره‌گل، مجله علوم دامی ایران، دوره41، شماره 4، ص‌ص 349-344.

شمسی الدینی نژاد، ه. و بحرینی بهزادی، م. ر. (1394). ارزیابی اثرات هم خونی بر برخی صفات اقتصادی در بز کرکی رائینی، مجله تحقیقات دام و طیور، جلد 4، شماره 3، ص‌ص 45-35.

طهمورث پور، م. و افتخارشاهرودی، ف.، سفیدبخت، ن. و ولی زاده، ر. (1373). تخمین پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات اقتصادی در گوسفند قره‌گل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

عباسی، م. ع.، آقایی، ا.، اسکندری نسب، م. پ. و جلای نوز، م. ج. (1389). تأثیر ساختار شجره  بر برآورد مولفه های واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفت کمی در گوسفند. نشریه علوم دامی(پژوهش و سازندگی)، شماره 86،ص‌ص 36-31.

عباسی، م. ع. (1394). اثر اطلاعات پدری گمشده بر پیشرفت و روند ژنتیکی صفت کمی با استفاده از شبیه سازی رایانه ای، مجله پژوهشهای تولیدات دامی، شماره 12، ص‌ص 159-152.

Clement, V., Bibe, B.,Verrier, Jean-Michel. E. Elsen, Manfredi, E. Bouix. J. and Hanocq. E. (2001). Simulation analysis to test the influence of model adequacy and data structure on the estimation of genetic parameters for traits with direct and maternal effects. Genetics Selection Evolution. 33:369-395.

Greef, J.C., faure, A.S., Minnaar, G.J., Schoeman, S.J. (1993). Genetic trends of selection for pelt traits in Karakul sheep,I. direct responses. South African Society for Animal Science. 23:164-169..

Harder, B., Bennewitz, J., Reinsch, N., Mayer, M. and Kalm, E. (2005). Effect of missing sire information on genetic evaluation. Archives Animal Breeding, Archiv Tierzucht. 48:219-232.

Madsen, P. and Jensen. J. (2008). DMU. A Package for Analysing Multivariate Mixed Models, A User's Guide to DMU, , University of Aarhus Research Centre Foulum , Denmark ,Version 6, release 5.2.

Mirhoseini, S.Z., Zare, J., GhaviHossein-Zadeh,N., Khanzadeh.H., Seidavi.A., Laudadio.V. and et al. (2015). Estimation of genetic parameters for body weight traits and pelt quality score in Iranian Karakul sheep. Small Ruminant Research. 132:67–71.

Nilforooshan, M.A., Khazaeli, A. and Edriss, M.A. (2008). Effects of missing pedigree information on dairy cattle genetic evaluations (short communication). Archives Animal Breeding, Archiv Tierzucht. 51:99-110.

Sanders, K., Bennewitz, J. and Kalm, E. (2006). Wrong and missing sire information affects genetic gain in the Angeln dairy cattle population. Journal of Dairy Science. 89:315-321

Schoeman, S.J. and Albertin, J.R. (1993). An evaluation of the subjective categorization of hair quality of pelt traits in Karakul Lambs. South African Journal of Animal Science. 23:88-91.

Vatankhah, M., MoradiShahrBabak, M., NejatiJavaremi, A., MiraeiAshteiani, S.R. and VaezTorshizi. (2004). Review on sheep breeding in Iran. First congress on animal science and aquatic, Tehran University, Karaj, Iran.

Muchadeyi, F.C., Malesa, M.T., Soma, P. and Dzomba, E.F. (2010). Runs of homozygosity in  SWAKARA pelt producing sheep: Implications on SUB-VITAL performance. Proceeding of Association for the Advancement of Animal Breeding and Genetics. 21:310-313.