معادلات رگرسیونی به دست آمده از ترکیبات شیمیایی در برآورد انرژی قابل متابولیسم و خالص اسپرس ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج، ایران

2 استاد بازنشسته پردیس علوم، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، تولید و ارزیابی مدل‌های رگرسیونی به دست آمده از ترکیبات شیمیایی اسپرس مانند پروتیین خام، خاکستر خام، چربی خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی و عصاره عاری از نیتروژن به عنوان متغیر مستقل برای تخمین مقادیر انرژی قابل متابولیسم، خالص شیر دهی و نگهداری علوفه اسپرس در راستای تکمیل جداول ارزش غذایی خوراک‌های دام کشور بود. داده‌های ترکیبات شیمیایی مورد استفاده، از آزمایشگاه تغذیه دام موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و برخی از آزمایشگاه‌های مراکز آموزشی و پژوهشی کشور تهیه گردیدند. برای هر یک از ترکیبات شیمیایی فوق معادلات خطی، لگاریتمی، معکوس، درجه دوم، درجه سوم، تابع توان، تابع اس و تابع نمایی برازش و معادلات مشخص شدند. مقایسه جداول به دست آمده نشان داد که از 48 معادله رگرسیونی برازش شده برای تخمین انرژی، معادلات بر اساس پروتیین خام بهترین معادلات تخمین انرژی برای اسپرس ایران هستند. این معادلات علاوه بر اینکه معنی دار شده اند، ضریب تعیین بالای نیز دارند، بر این اساس مقدار کل مواد مغذی قابل هضم، انرژی قابل متابولیسم، خالص شیر دهی و نگهداری علوفه اسپرس به ترتیب برابر22/65 ، 43/2 ، 44/1 و 77/1 شد. هرچند که معادلات لگاریتمی، درجه دوم و سوم دارای ضریب تعیین برابری بودند ولی معادله خطی تولید شده را به سبب دقت بالا وکاربرد ساده تر می توان انتخاب کرد. در این معادله با انتخاب پروتئین خام به عنوان متغیر مستقل می توان تخمین دقیقی از مقدار انرژی قابل دسترس نشخوارکنندگان در اسپرس در ایران به دست آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اعظمی کردستانی، ت. (1381). تعیین ترکیبات شیمیایی منابع خوراک دام و طیور استان لرستان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی . مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرسنان.

خلیلوندی بهروز یار، ح.( 1388). تعیین ارزش غذایی گیاه علوفه ای اسپرس (Onobrychis vicifolia) فرآوری شده و نشده در تغذیه  نشخوارکنندگان. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی . دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران .

غلامی، ح. ؛ میرهادی، س.ا. و رضایزدی، ک. 1395. برآورد مقدار انرژی علوفه اسپرس ایران بر اساس داده های ترکیبات شیمیایی و آزمایش تولید گاز. مجله تولیدات دامی. دوره 18، شماره 4، زمستان 95.

 غلامی، ح. ، ک . رضایزدی.، ح . فضائلی . ، م. رضائی.، م . زاهدی فر . ، س ، ا . میر هادی . ، ع . گرامی . ، ن . تیمور نژاد و م. بابایی. (1394) . انرژی و مواد مغذی خوراکهای دام در ایران. در دست چاپ . انتشارات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور .

غلامی، ح. 1393. برآورد انرژی قابل متابولیسم و خالص مواد خوراکی موجود در ایران بر اساس ترکیبات شیمیایی و معادلات پیش بینی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

 Aufrere, J., Dudilieu, M. and Poncet C.(2008). In vivo and in situ measurements of the digestive characteristics of sainfoin in comparison with lucerne fed to sheep as freshforages at two growth stages and as hay. Animal, 2:9, 1331–1339

Benedictus, N., and. Menger T.( 1990). Feed Databases, possibilities and problems in feed data management and feed data exchange. Proceedings of the INFIC workshop, 1989. INFIC, Lelystad , NL. 148 pp.

Çerçi, Ý. H., Tatli Seven, P. Azman, M. A., and Birben, N.(2005). relationships between nutrient composition and metabolic energy determined with enzyme and gas technique in feed sources. Folia Veterinaria, 49(3): 117—120.

Church, D.C.  and  Pond W.C. (1988)  Basic Animal Nutrition and Feeding. Third Edition. Jhon Wiley & Sons.

Demarquilly, C., Chenost, M. and sauvant, D. (1980). simple method to predict feeding value: applied aspects. Annales De Zootechnie.,29: 351-362.

Fonnesbeck, P.V., Wardeh, M.F. and Harris, L.E.,( 1984). Mathematical models for estimatingenergy and protein utilization of feedstuffs. Utah Agriculture Expriment Station, Bulletin 508.

Lee, M.J., Hwang, S., Wen-Shyg Chiou, P. (2000): Metabolizable energy of roughage in Taiwan. Small Ruminant Reaserch: 36: 251-259

Mc Donald. P.R, Edwards, A. and Greenhalgh, J.F.D. (1990). Animal Nurtition. 4th  edition published in the united states with John wiley & Sons, Inc, NewYork.

Menke, K. H., and Steingass H. (1988). Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas Production using rumen fluid. Animal Research and Development. 28:7 – 12.

Minson, D.J., (1982). Effect of chemical composition on feed digestibility and metabolizable energy.Nutrition Abstracts and Reviews-Series B52 ( 10): 592-615.

Moharrery, A.  and Toghyani E., (2013).  Evaluation of nutritional properties of alfalfa and sainfoin forages by gas production techniques. Journal of Livestock Science and Technologies, 1 (1): 1-9

National Research Council. (1989). Nutrition Requirments of Dairy cattle. Six revised Edition, Washington DC. USA.

National Research Council. (1982). United StatesCanadianTables of Feed Composition. National Academy Press. Washington. DC.

National Research Council. (2007). Nutrient Requirments of smallruminants. Washington DC. USA.

Neter, 1. and Wasserman. W.(1974). Applied LinearSlatistical Models. Richard D. Irving. Inc., Home wood, IL.

Nichols, E. L. and Dixon, R. C. (1984). Forage energy prediction equations used by private laboratories. Page 32 in Proceeding American Feed Manufacturing Associassion. Arlington. USA.

Wiseman, J.D. and cole, J.A.)1990(. Feedstuff Evaluation. Cambridge university press London. U.K.